Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin - 3. díl

Shingeki no Kyojin - 3. díl

vlcsnap 2017 06 23 11h50m57s857
vlcsnap 2017 06 23 11h50m57s857
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slabé svět­lo upro­střed zou­fal­ství: Znovuzrození lid­stva (1. část)

Výcvik nových vojá­ků začí­ná. Velitel Keith Shardis vyzý­vá jed­no­ho po dru­hém, aby se před­sta­vi­li a řek­li, proč se do výcvi­ku při­hlá­si­li. Přitom s nimi jed­ná hrubě a zesměšňu­je je. Toto vše má prý vést k tomu, aby kade­ti odlo­ži­li svou dosa­vad­ní identi­tu a zapo­ča­li výcvik jako nepo­psa­ný list papí­ru, což jim umož­ní stát se skvě­lý­mi vojá­ky.

Po řadě před­sta­vi­vších se kade­tů zaujme veli­te­lo­vu pozor­nost Sasha Blouse, poz­dě­ji zná­má jako dív­ka s bram­bo­rou. Začne totiž kon­zu­mo­vat bram­bo­ru pří­mo na buzer­pla­ce a nepře­sta­ne, ani když se na ni Shardis oto­čí. S kli­dem mu odpo­ví­dá na jeho otáz­ky o bram­bo­ře a nako­nec mu polo­vi­nu z ní nabíd­ne, aby mu vysvět­li­la, proč lidé jedí bram­bo­ry. Kvůli její drzos­ti ji Shardis nechá běhat, dokud nezko­la­bu­je. To trvá až do noci. Po dlou­hých hodi­nách se Sasha hrou­tí k zemi. Přijde k ní blon­ďa­tá díven­ka a nese jí jíd­lo a vodu. Na mís­to dora­zí jaká­si žena a spo­lu s blon­dý­nou odvá­dí Sashu do poste­le.

Eren se stá­vá stře­dem pozor­nos­ti, když se ostat­ní dozví, že je ze Shiganshiny (V jed­not­ce se sešli mla­dí lidé ze všech mož­ných kou­tů zná­mé­ho svě­ta.). Nechávají si od něj vyprá­vět o titá­nech a vyptá­va­jí se ho. Dojde k malé­mu nedo­ro­zu­mě­ní mezi jím a jed­ním z kade­tů, Jeanem Kirsteinem. Po jejich usmí­ře­ní Eren odchá­zí z budo­vy. Za ním se vydá Mikasa, ale je zasta­ve­na Jeanem, kte­rý je vidi­tel­ně v roz­pa­cích a sna­ží se Mikase zali­cho­tit, což ona pře­jde chlad­ným „Děkuji“ a pokra­ču­je v ces­tě za Erenem. Jean vyjde na zápra­ží a poslou­chá jejich roz­ho­vor. Následně otře svou ruku, kte­rou si před chví­lí plácl s Erenem, o záda pro­chá­ze­jí­cí­ho Connieho Springera. Výraz v jeho tvá­ři se změ­ní. Už není okouz­le­ný krás­nou Mikasou, ale poně­kud tajem­ný a spí­še zlo­věst­ný. Stejně tak i slo­va o důvě­ře v lid­stvo, kte­rá pro­ne­se. Možná je to pro­jev jeho zlo­me­né­ho srd­ce, když vidí Mikasu s Erenem. Ale mož­ná ne...

Následující den jsou kade­ti podro­be­ni nácvi­ku na důle­ži­tý 3D mané­vr, což je záro­veň zkouš­ka, na zákla­dě kte­ré budou moci pokra­čo­vat ve výcvi­ku, nebo niko­li.

V Mikase je oka­mži­tě obje­ven při­ro­ze­ný talent. I někte­rým dal­ším se dob­ře daří. Eren však brzy visí hla­vou dolů a stá­vá se tak adep­tem na vylou­če­ní ze sku­pi­ny. Eren se ale tak snad­no nevzdá­vá a s pomo­cí Mikasy a Armina tré­nu­je na dal­ší pokus. Stále se mu ale neda­ří.

Večer si z něj Jean uta­hu­je, že ješ­tě před­cho­zí den si věřil na zabi­tí všech titá­nů a nako­nec bude ode­slán do roz­vo­jo­vých oblas­tí, kam se posí­la­jí odpad­lí­ci, kte­ří nezvlád­li výcvik. I Eren začne o svých schop­nos­tech pochy­bo­vat a Mikasa ho navá­dí, aby se vzdal.

Ještě večer se Eren vyptá­vá kade­tů, kte­ří byli při zkouš­ce úspěš­ní, na jejich rady. Společnost mu dělá Armin. Někteří si Erena dál dobí­ra­jí naráž­ka­mi, že ve voj­sku není mís­to pro sla­bo­chy a lidi bez talen­tu. Se dvě­ma z nich, Bertoldem a Reinerem, si ale cel­kem poro­zu­mí a spo­leč­ně si zno­vu poví­da­jí o titá­nech, kte­ré tito dva také vidě­li na vlast­ní oči, o důvo­dech stát se vojá­kem a o tom, co s nimi bude, pokud neu­spě­jí. Kýžené rady pro násle­du­jí­cí den od nich ale nedo­sta­ne.

Eren zno­vu nastu­pu­je ke zkouš­ce. Chvíli se zdá, že to zvládne,ale po něja­ké době se opět obra­cí vzhů­ru noha­ma. Velitel si naštěs­tí všim­ne, že má Eren poško­ze­ný opa­sek a umož­ní mu dal­ší pokus s vypůj­če­ným opaskem. Tentokrát před­ve­de Eren bez­chyb­ný výkon a zkouš­kou úspěš­ně pro­jde. V očích všech je navíc obdi­vo­ván za to, že doká­zal ale­spoň chví­li viset vzpří­me­ně i s poško­ze­nou výzbro­jí.

Dosud zná­má fak­ta z 3. dílu

Tentokrát se může­me podí­vat na nákres prin­ci­pu 3D mané­v­ru. Pokud dob­ře chá­pu, nejed­ná se pří­mo o tech­ni­ku boje, ale spí­še pohy­bu. Vojáci mají na opas­cích při­pev­ně­né vel­ké navi­já­ky s lany, kte­rá fun­gu­jí podob­ně jako pavu­či­no­vá vlák­na Spidermana. Vojáci se s nimi zachy­cu­jí za růz­né před­mě­ty a za pomo­ci naví­je­ní v pod­sta­tě léta­jí vzdu­chem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21336 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71992 KB. | 12.04.2024 - 18:58:12