Kritiky.cz > Horory > Battledogs (2013)

Battledogs (2013)

rp Battledogs13 cover.jpg
rp Battledogs13 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedno kous­nu­tí vlkem málem zapří­či­ní zká­zu celé­ho New Yorku.

Na New Yorském letiš­ti vypuk­nou z nena­dá­ní hoto­vá jat­ka. Lidé jsou zde zabí­je­ni vel­ký­mi vlky a ti kte­ří neze­mřou, se jimi vel­mi rych­le sta­nou. Do akce je povo­lán gene­rál Monning, kte­rý svým mužům dá roz­kaz, letišt­ní halu obklí­čit a zamo­řit uspá­va­cím ply­nem. Díky tomu se poda­ří umís­tit spous­tu naka­že­ných do spe­ci­ál­ní karan­té­ny, ale počet obě­tí je hro­zi­vý. Proto pre­si­dent USA vydá roz­kaz celou zále­ži­tost pořád­ně pro­šet­řit a toho­to úko­lu se ujme major Hoffman. Ten má spo­leč­ně s dok­tor­kou Ellen zjis­tit, kdo se stal nul­tým pře­na­še­čem, kte­rý vlkod­la­čí „virus“ do Ameriky při­ve­zl. Netuší však, že gene­rál hod­lá vlkodla­ky vyu­žít pro váleč­né úče­ly a neští­tí se odstra­nit z ces­ty všech­ny, kdo něja­kým způ­so­bem ohro­zí jeho ďábel­ské plá­ny. 

Český název: Vlkodlak: zabi­jác­ký virus
Režie: Alexander Yellen
Rok výro­by: 2013
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Craig Sheffer…(Major Brian Hoffman)
Dennis Haysbert…(General Christopher Monning)
Kate Vernon…(Dr. Ellen Gordon)
Ariana Richards…(Donna Voorhees)
Bill Duke…(President Donald Sheridan)
…a dal­ší

První znám­ky ner­vo­zi­ty jsem zazna­me­nal již při zjiš­tě­ní, že jde o „TV film“ a ješ­tě k tomu ho nato­či­lo The Asylum. Znám jejich výtvo­ry moc dob­ře a vět­ši­nou jde o neho­ráz­né bra­ky, kte­ré jsou ovšem občas i cel­kem zábav­né a tak jsem tomu dal šan­ci. Začínající reži­sér Alexander Yellen však uká­zal, že v sobě ale­spoň tro­chu talen­tu má, což se ovšem o scé­náris­to­vi říci nedá. Každopádně vel­ké plus vidím v obsa­ze­ní celé řady zná­mých her­ců, kte­ří asi nemě­li zrov­na do čeho pích­nout, nebo se sna­ži­li oprášit zašlou slá­vu. Každopádně tato céč­ko­vá zále­ži­tost mís­ty sku­teč­ně nabíd­la zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá si roz­hod­ně zaslou­ží ale­spoň něja­ké bodo­vé (pro­cen­tu­ál­ní) ohod­no­ce­ní zaslou­ží. Zas až tako­vá srač­ka to neby­la. 

Pro ty co Asylum nezna­jí, to bude asi hod­ně neroz­dý­cha­tel­né, ale zasvě­ce­ní už vědí, že od nich se málo­kdy dočká­te něja­kých lep­ších efek­tů či dob­ré­ho scé­ná­ře. Takže digi­tál­ní vlkod­la­ci byli po všech těch (MEGA)monstrech pří­jem­nou změ­nou. Tedy roz­hod­ně ne na oko, pro­to­že jejich vzhled byl kata­stro­fál­ní, ale jinak se chlap­cům ten­to­krát gore scé­ny doce­la „poved­ly“. Za to ve scé­ná­ři byly díry jak v emen­tá­lu a logi­ka si vza­la během natá­če­ní radě­ji dovo­le­nou. Popravdě jedi­ný důvod proč jsem se na to dodí­val až do kon­ce, byla Ariana Richards. Tu si jis­tě ješ­tě pama­tu­je­te z Jurského par­ku.

Ono cel­ko­vě bylo herec­ké obsa­ze­ní cel­kem pře­kva­pi­vé: drs­ňák z Predátora Bill Duke, hvězda z Posledního Mohykána  Wes Studi, pre­zi­dent ze seri­á­lu 24 hodin Dennis Haysbert či býva­lý Krotitel duchů Ernie Hudson. Ti všich­ni se zde roz­hod­li ztrap­nit svou účas­tí a přes­to­že se ale­spoň tro­chu sna­ži­li před­vést něco ze své­ho herec­ké­ho umě­ní, na výraz­né zlep­še­ní kva­li­ty fil­mu to žád­ný vel­ký efekt nemě­lo. Velice rád bych napsal, že Battledogs moh­li vytě­žit mno­hem více ze své­ho poten­ci­á­lu, ale to by muse­li něja­ký mít. Tohle byla jen úče­lo­vá jed­no­hub­ka, kte­rá chtě­la vytřís­kat něja­ké ty pení­ze, aby moh­lo The Asylum rych­le nato­čit zas něja­kou jinou hova­di­nu.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55344 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71821 KB. | 22.07.2024 - 07:31:06