Kritiky.cz > 2024 > Květen > 22

Anna Elliotová

Romány Jane Austenová mají podob­nou nos­nou myš­len­ku, popi­su­jí totiž osu­dy žen ve vik­to­ri­án­ské Anglii, osu­dy, kte­ré byly z vel­ké čás­ti určo­vá­ny posta­ve­ním ženy v teh­dej­ší spo­leč­nos­ti a z toho vyplý­va­jí­cích ome­ze­ných mož­nos­tí její­ho... Read more »

Opravdové zločiny 2

V tom­to vydá­ní kni­hy jsou navíc čty­ři roz­ho­vo­ry, opro­ti pod­cas­tu. Druhý díl mi při­pa­dal mno­hem lep­ší a pro­pra­co­va­něj­ší než prv­ní. Je fajn se dozvě­dět spous­tu nových infor­ma­cí, a moc mě kni­ha bavi­la.... Read more »

La chimera aneb magičtí lovci pokladů

Po uve­de­ní na fes­ti­va­lech v Cannes a ve Varech při­šel do běž­né čes­ké dis­tri­buce ital­ský film Chiméra (La chi­me­ra, 2023). Jedná se o dílo ital­ské reži­sér­ky Alice Rohrwacher, kte­rá není v Cannes nezná­mou... Read more »

Dokumentární film „Aneta“ odhaluje nové šokující skutečnosti ve vyšetřování záhadné smrti

Třiadvacetiletá Aneta zemře­la po tři­nác­ti bod­ných ranách, což čes­ká poli­cie ozna­či­la za sebe­vraž­du. To není scé­nář horo­ro­vé­ho sci-fi, ale ofi­ci­ál­ní závěr. Tento pří­pad, kte­rý se stal před dese­ti lety, pat­ří... Read more »

Franz Kafka ve filmu: 2024 KVIFF pořádá retrospektivu ke 100. výročí autorova úmrtí

Letošní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary před­sta­ví roz­sáh­lou retrospek­ti­vu s názvem Přání být rudým indi­á­nem: Kafka a film, kte­rá před­sta­ví jak pří­mé adap­ta­ce, tak dal­ší díla ovliv­ně­ná Franzem Kafkou, jed­nou... Read more »

Boy Kills World: John Wick se setkává se Scottem Pilgrimem v nadprůměrném filmu o pomstě

Mladý muž, jehož rodi­nu vyvraž­dil nelí­tost­ný dik­tá­tor, se sna­ží krva­vě pomstít v pří­mo­ča­ře vyprá­vě­ném, ale fil­mař­sky ino­va­tiv­ním sním­ku Boy Kills World, kte­rý prá­vě běží v praž­ských kinech. Tento mashup zná­mých tro­pů... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Mladá Furiosa (Alyla Browne/Anya Taylor-Joy) je une­se­na ze své­ho domo­va gan­gem vede­ným Dementem (Chris Hemsworth). Díky němu se sta­ne sou­čás­tí kon­flik­tu mezi ním a kon­ku­renč­ním voje­vůd­cem Immortanem Joem (Lachy Hulme),... Read more »

Boy Kills World

Za mne trochu zklamání, kde to na vyšší hodnocení vytahuje ultra boží finále, ale jinak menší rozpaky. Trochu mi vadilo to odlehčené pojetí, které bohužel není moc vtipné a... Read more »

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

George Miller je bůh a servíruje další vynikající Postapo nářez. Jestli Fury Road byla Desítka, tak tohle je velmi solidní Devítka!Další velký vizuálně opulentní cinematic zážitek, kterých už letos... Read more »
Stránka načtena za 2,37149 s | počet dotazů: 192 | paměť: 47268 KB. | 19.06.2024 - 21:25:21