Kritiky.cz > 2024 > Květen > 27

Nezdařilý pokus o oživení klasiky: Nových Sedm statečných se mění v průměrný akční blockbuster

Sam Chisolm (Denzel Washington) loví zlo­čin­ce napříč divo­kým zápa­dem a sna­ží se tak spra­ved­li­vě potrestat ty, kte­ří si mys­le­li, že už spra­ve­dl­nos­ti utek­li. Poté, co prá­vě jed­no­ho tako­vé­ho zlo­čin­ce dopad­ne,... Read more »

Noční město: Německý upírský seriál a adaptace Berlinoir se nyní natáčí v Praze

V praž­ských uli­cích se prá­vě natá­čí seri­ál Město noci, kte­rý vzni­ká v němec­ké pro­duk­ci a je adap­ta­cí gra­fic­ké­ho romá­nu Berlinoir, kte­rý vychá­zí z upír­ské série. Produkce seri­á­lu v čes­kém hlav­ním měs­tě zača­la letos... Read more »

Nerez v domácím použití – jak můžeme díky nerezu zlepšit kvalitu a vzhled našeho domova ?

Nerezová ocel je mate­ri­ál, kte­rý se díky své odol­nos­ti, este­tic­ké­mu vzhle­du a uni­ver­zál­nos­ti stá­vá nepo­stra­da­tel­nou sou­čás­tí moder­ní domác­nos­ti. Produkty z nere­zo­vé oce­li nabí­ze­né na Stainless Europe mohou výraz­ně zlep­šit kva­li­tu a funkč­nost... Read more »

Legendární muzikál Tomáše Vorla na prknech Divadla Na Fidlovačce

Každý, kdo se jen tro­chu zají­má o čes­kou kine­ma­to­gra­fii, jis­tě někdy sly­šel o fil­mo­vém muzi­ká­lu, nebo lépe řeče­no ryt­mi­ká­lu reži­sé­ra Tomáše Vorla Kouř. Tento dnes již kul­tov­ní sní­mek vzni­kl na zákla­dě... Read more »
Stránka načtena za 2,16435 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47383 KB. | 14.06.2024 - 02:35:02