Kritiky.cz > 2024 > Květen > 31

Karel Šíp: Ikona Českého Showbyznysu

Karel Šíp sla­ví 1. červ­na své naro­ze­ni­ny. Známý basky­ta­ris­ta, mode­rá­tor, humo­ris­ta, sce­náris­ta a textař, se zapsal do his­to­rie čes­ké hud­by a tele­vi­ze svým mno­ho­stran­ným talen­tem a dlou­ho­le­tou kari­é­rou. Karel Šíp (* 1. červ­na 1945... Read more »

Pražská televizní věž se v novém sci-fi filmu Netflixu s Jennifer Lopez v hlavní roli vydává do L.A.

Praha se v posled­ních letech sta­la mís­tem natá­če­ní vel­kých sci-fi pro­jek­tů: v čes­kém hlav­ním měs­tě se natá­če­la Foundation spo­leč­nos­ti Apple TV její dru­há a tře­tí série a v létě se chys­tá vel­mi oče­ká­va­ný Blade... Read more »

Renault Trucks E-Tech T: První elektrické vozidlo v Euro Truck Simulator 2

S nad­še­ním ozna­mu­je­me, že Renault Trucks E-Tech T se stal prv­ním elek­tric­kým vozi­dlem, kte­ré se při­po­ji­lo k Euro Truck Simulator 2. Toto ino­va­tiv­ní náklad­ní vozi­dlo je nyní k dis­po­zi­ci pro hrá­če... Read more »

Dunkerk: Christopher Nolan přináší strhující válečný epos o přežití a hrdinství

V Evropě zuří 2. svě­to­vá vál­ka, Němci se dosta­li na zápa­dě až do Belgie a Francie. Postupují až k měs­tu Dunkerque (Dunkerk), kte­ré obklí­čí spo­leč­ně s jeho oko­lím, a brá­ní spo­jen­cům v ústu­pu. Do Anglie se... Read more »

Politika správcovny v Klubovně Kašparu

Většině prů­měr­ných divá­ků nej­spíš nic neřek­ne, když pod diva­del­ním tex­tem uvi­dí zkrat­ku S. d. Ch. Těm vzdě­la­něj­ším ale jis­tě dojde, že se jed­ná o pseu­do­nym čes­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Miloslava Vojtíška,... Read more »
Stránka načtena za 2,59133 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47084 KB. | 14.07.2024 - 20:04:58