Kritiky.cz > Články autora:Emma Orphe

Nevinné lži - fotky z tiskové konference

Read more »

Slovensko 2.0 - 60 %

Tento film není kla­sic­kým fil­mo­vým sním­kem, ale jed­ná se o uni­kát­ní pro­jekt. Snímek tvo­ří 10 krát­kých dese­ti­mi­nu­to­vých mini­fil­mů od slo­ven­ských reži­sé­rů, z nichž někte­ří jsou zná­mi i v evrop­ském či svě­to­vém fil­mo­vém svě­te. Tvůrci... Read more »

O koních a lidech - 55 %

Kolbeinn žije sám a jeho váš­ní jsou koně. Tentokrát je to mla­dá a krás­ná klis­na Grána. Zpočátku cho­vá nedů­vě­ru ke své­mu páno­vi, ale ten ji zkro­tí, a tak se může vydat na... Read more »

Zoran, můj synovec idiot - 70 %

Paolo je mla­dý muž, kte­rý žije sám na ven­ko­vě. Pracuje v kuchy­ni v domo­vě pro důchod­ce, ale se svou pra­cí není moc spo­ko­je­ný. Skoro kaž­dý večer pak trá­ví v taver­ně u své­ho pří­te­le... Read more »

Expendables: Postradatelní 3 - 55 %

Tým slo­že­ný z elit­ních žol­dá­ků je opět v plné prá­ci. Nejprve se vydá­va­jí osvo­bo­dit býva­lé­ho par­ťá­ka Surgeona, kte­rý je na ces­tě do věze­ní, což se jim také poda­ří. Po odve­de­ní této prá­ce má... Read more »

Tři bratři – video z novinářské konference

Read more »

Tři bratři - 68 %

Kdysi dáv­no žili na stat­ku otec, mat­ka a jejich tři syno­vé: nej­star­ší Jan, pro­střed­ní Pepa a nejmlad­ší Matěj. Jako malí klu­ci si rádi hrá­li a děla­li růz­né sko­pi­či­ny, ale postup­ně vyrost­li a sta­li... Read more »

Tři bratři - fotky z novinářské konference

Read more »

Neviditelní - videa z novinářské premiéry

Read more »

Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek

Read more »

Magický hlas rebelky - video z novinářské konference

Read more »

Magický hlas rebelky - fotky z novinářské konference

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz. Read more »

Chraň nás od zlého - 65 %

Newyorský poli­cis­ta Ralph Sarchie pra­cu­je v jed­né z nej­ne­bez­peč­něj­ších čás­tí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší pří­pa­dy plné nási­lí, ne vždy však je jeho vyšet­řo­vá­ní úspěš­né. Jediným mís­tem, kde si... Read more »

Třetí, poslední, ohlédnutí za Festivalem krátkých filmů

V nedě­li 19.ledna se od 15 hod se ve vel­kém sále pro­mí­ta­la sek­ce Polish Shorts. Do této sek­ce byly zařa­ze­ny nej­hra­něj­ší a nej­o­ce­ňo­va­něj­ší pol­ské fil­my, kte­ré vybra­la Krakovská fil­mo­vá nada­ce.... Read more »

V sobotu 18.ledna proběhla další část Festivalu krátkých filmů v Praze.

Odpoledne se pro­mí­ta­lo v malém i vel­kém sále kina Světozor v těch­to sek­cích: Blue Tongue Films 2, Soutěž 1, Soutěž 2, Divné dny, Soutěž 3, Blue Tongue Films 1 a Brutal Relax Show.  Read more »

Festival krátkých filmů ve Světozoru

Od čtvrt­ka 16.1. až do nedě­le 19.1. se koná v kině Světozor Festival krát­kých fil­mů. Ve vel­kém a malém sále kina se tak pro­mít­ne na 65 nej­za­jí­ma­věj­ších krát­kých fil­mů z celé­ho svě­ta. Read more »

Parchanti spí dobře - 55 %

Kapitán Marco Silvestri se pla­ví na své lodi po moři a vše pro­bí­há jako vždy. Jediným vyru­še­ním klid­né plav­by je tele­fo­nát od sest­ry Sandry. Léta se nevi­dě­li, ale její pros­ba je... Read more »

Das Filmfest - Jakub lhář

Jedním z fil­mů, kte­ré se pro­mí­ta­jí na fes­ti­va­lu „Das Filmfest“ je „Jakub lhář“, kte­rý byl nato­čen v roce 1974 pod reži­sér­ským vede­ním Franka Bayera a ve spo­lu­prá­ci NDR/ČSSR. Film je zají­ma­vý nejen... Read more »

„Das Filmfest“ v Praze a v Brně

Filmovou tvor­bu němec­kých, švý­car­ských a rakous­kých reži­sé­rů, při­blí­ží „Das Filmfest“, kte­rý pro­běh­ne v Praze od 16. do 20. říj­na v kinech Lucerna a Atlas, v Brně pak 23. do 27. říj­na v kině Art. Slavnostní zahá­je­ní fes­ti­va­lu v kině Lucerna... Read more »

Pozice dítěte - 72 %

Známá inte­ri­é­ro­vá desin­gér­ka Cornelia Kerenes plá­nu­je osla­vu svých význam­ných naro­ze­nin, na kte­ré zve rodi­nu a své přá­te­le. Je úspěš­ná a uzná­va­ná ve svém obo­ru a mezi přá­te­li, ale v osob­ním živo­tě se jí... Read more »

Diana - 60 %

Je 31.srpna 1997 a prin­cez­na Diana spo­leč­ně se svým pří­te­lem Dodim opouš­tí paříž­ský hotel Ritz. Doprovází je něko­lik přá­tel, ochran­ka a jejich řidič. Jejich ces­tu dál ale už nesle­du­je­me, pro­to­že ji... Read more »

Doporučované filmy z Fresh Film Fest 2013

Apači Malé měs­teč­ko Porto Vecchi na Korsice je kaž­dé léto plné turis­tů. Ti si uží­va­jí své dovo­le­né, na roz­díl od míst­ní mlá­de­že. Ta svůj čas trá­ví bez­sta­rost­ně a s rados­tí své­ho... Read more »

Útěk (Flukt) - 58%

V obdo­bí stře­do­vě­ku řádil v sever­ských zemích něko­lik let mor. Proto se na ces­tu za lep­ším živo­tem vydá­vá chudá rodi­na - mat­ka, otec, dospí­va­jí­cí dce­ra Signe a syn. Putují s povo­zem krás­nou... Read more »

Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské i „bož­ské“ vlast­nos­ti i schop­nos­ti. Prázdniny... Read more »

Líbánky - 60 %

Je krás­ný slu­neč­ný den a po sil­ni­ci mezi ryb­ní­ky pro­jíž­dí sku­pi­na svá­teč­ně vyzdo­be­ných aut. Poklidně míří ke kos­te­lu, kde se má ode­hrát svat­ba Terezy a Radima. V kos­te­le pak za pří­tom­nos­tí rodi­ny a přá­tel... Read more »

Machři 2 - 55 %

Lenny (A.Sandler) se po letech vra­cí z Los Angeles do své­ho rod­né­ho měs­ta na východ­ním pobře­ží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a tře­mi dět­mi ve vel­kém domě na před­měs­tí.... Read more »

Recenze Drsňačky - 55 %

V New Yorku pro­bí­há poli­cej­ní zátah a jako vždy při něm exce­lu­je zvlášt­ní agent­ka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock). Je to totiž nej­lep­ší poli­cajt­ka. Je inte­li­gent­ní, schop­ná a ambi­ci­óz­ní. Jediné, v čem „troš­ku“ pokul­há­vá,... Read more »

Recenze Wolverine - 60 %

Wolverine (Hugh Jackman) je mutant, kte­rý se scho­vá­vá před lid­mi a svě­tem v jes­ky­ni v lese. Osud ale chtěl, aby své schop­nos­ti ješ­tě jed­nou pou­žil. Nebo snad napo­sle­dy vyu­žil? Wolverinův klid v pus­ti­ně... Read more »

Recenze Neřízené střely (Mine vaganti) - 70 %

Tommaso (Riccardo Scamarcio) je mla­dý muž, kte­rý žije v Římě a při­jíž­dí na návště­vu ke své rodi­ně. Domů se vra­cí po del­ším čase, tak­že nikdo netu­ší, jak žije. Na jeho pří­jezd čeká... Read more »

Recenze Černá vdova (L´Attentat) - 72 %

Amin Jaafari (Ali Suliman) je mla­dý lékař, kte­rý pra­cu­je v Tel Avivu na pres­tiž­ní kli­ni­ce jako úspěš­ný chi­rurg. Je plně pono­řen do své prá­ce, sbí­rá úspě­chy a oce­ně­ní, má význam­né přá­te­le... Read more »

Recenze Princezna - 67 %

Do psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ky v Kellokoski (Finsko) při­vá­ží řidič novou paci­ent­ku, býva­lou kaba­ret­ní taneč­ni­ci Annu Lappalainenovou (Katja Kukkola). Během při­je­tí na kli­ni­ku se před­sta­vu­je ne svým jmé­nem, ale jako „Princezna“, člen­ka... Read more »

Recenze „Místnost sebevrahů“ - 70 %

Pod vede­ním mla­dé­ho reži­sé­ra Jana Komasy (Óda na radost – povíd­ka Warsaw) vzni­kl veli­ce zají­ma­vý film. Ukazuje nám pro­ble­ma­ti­ku dospí­vá­ní, jak ho mla­dí pro­ží­va­jí, čeho se obá­va­jí a jak mohou... Read more »

Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 %

Je krás­né poča­sí a v maleb­né kra­ji­ně ve Francii blou­dí čer­né auto. Jeho řidič se ztra­til, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navi­ga­ci ji vyzve­dá­vá, dove­ze na nádra­ží a posí­lá do Paříže,... Read more »

Na dřeň (Rouille et d’os, De) - 75 %

Ali (Matthias Schoenaerts) je muž střed­ní­ho věku, kte­rý se musí sám posta­rat o své­ho malé­ho syna Sama (Armand Verdure). Vydávají se za novým živo­tem na jih Francie do měs­teč­ka, kde... Read more »
Stránka načtena za 3,10831 s | počet dotazů: 217 | paměť: 48713 KB. | 25.04.2024 - 16:05:40