Kritiky.cz > Recenze knih > Sprechen Sie mit! Intenzivní kurz německé konverzace – Jaromír Czmero, Barbora Veselá

Sprechen Sie mit! Intenzivní kurz německé konverzace – Jaromír Czmero, Barbora Veselá

98505150 sprechen sie mit 400
98505150 sprechen sie mit 400
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odradila Vás něm­či­na svou nároč­nos­tí od toho, abys­te se roz­hod­li ten­to jazyk nau­čit? Právě nová učeb­ni­ce v nakla­da­tel­ství Edika Sprechen Sie mit si dala za cíl při­blí­žit něm­či­nu stu­den­tům v moder­ní podo­bě, kde se pro­po­ju­je snad­nost s prak­tič­nos­tí.  Snažila se neza­mě­řit na suchou teo­rii, ale pře­de­vším na kaž­do­den­ní komu­ni­ka­ci, zlep­še­ní poro­zu­mě­ní a nacvi­čit si, jak rych­le doká­zat zare­a­go­vat v růz­no­ro­dých situ­a­cích, do kte­rých se člo­věk může dostat.

Autoři se roz­hod­li tuto učeb­ni­ci vytvo­řit z důvo­du, že v dneš­ním svě­tě je kla­den důraz na nená­roč­nost a rych­lost. Což něm­či­na úpl­ně svou pod­sta­tou nespl­ňu­je, mno­zí se bojí odliš­ných rodů pod­stat­ných jmen, kon­co­vek pod­stat­ných a pří­dav­ných jmen, časo­vá­ní slo­ves, a tak mno­zí ani neda­jí něm­či­ně šan­ci. Což je ško­da.

Struktura učebnice

Učebnice je svou nároč­nos­tí urče­na pro faleš­né začá­teč­ní­ky a mír­ně pokro­či­lé. Pokud s něm­či­nou nemá­te žád­né zku­še­nos­ti, roz­hod­ně Vám tuto učeb­ni­ci nedo­po­ru­ču­ji. Autoři ji dopo­ru­ču­jí pře­de­vším dospě­lým či stu­den­tům vyš­ších roč­ní­ků střed­ních škol, a to nejen jazy­ko­vým ško­lám, ale i samou­kům.

Učebnice je roz­dě­le­na do čtyř tema­tic­kých blo­ků, kte­ré cel­kem obsa­hu­jí 16 pře­hled­ně struk­tu­ro­va­ných lek­cí. Výhodou má být, že si může­te zvo­lit jakou­ko­liv lek­ci, kte­rou zrov­na potře­bu­je­te, neboť vždy tvo­ří samo­stat­ný celek nezá­vis­lý na ostat­ních lek­cích.

Struktura kaž­dá lek­ce je násle­du­jí­cí – člá­nek včet­ně nahráv­ky, uži­teč­né frá­ze, jas­ně a struč­ně vysvět­le­ná gra­ma­ti­ka, pro­cvi­čo­vá­ní gra­ma­ti­ky a slov­ní záso­by, upo­zor­ně­ní na běž­né chy­by čes­kých mluv­čích, slov­ní­ček.

Navíc sou­čás­tí učeb­ni­ce je i pře­hled nepra­vi­del­ných slo­ves, klíč ke všem cvi­če­ním a v nepo­sled­ní řadě inte­gro­va­ný pra­cov­ní sešit, kde se dá pro­cvi­čit gra­ma­ti­ka dané lek­ce. CD obsa­hu­je téměř 100 posle­cho­vých cvi­če­ní namlu­ve­ných rodi­lý­mi mluv­čí­mi.

Každou lek­ci tvo­ří pět dvou­stran, kdy prv­ní dvou­stra­na vás sezná­mí s téma­tem a gra­ma­ti­kou, nej­pr­ve pro­jde­te jed­no­duš­ší­mi cvi­če­ní­mi, abys­te se sezná­mi­li s obsa­hem lek­ce, dal­ší dvoj­stra­na obsa­hu­je člá­nek a násled­ná cvi­če­ní k upev­ně­ní slov­ní záso­by a gra­ma­ti­ky v tex­tu, tře­tí dvoj­stra­na se zamě­řu­je na kon­ver­zač­ní a posle­cho­vá cvi­če­ní, čtvr­tá dvoj­stra­na – pro­cvi­če­ní hra­vou for­mou – kří­žov­ky, osmisměr­ky, typic­ké chy­by čes­kých mluv­čích, pro­cvi­če­ní pro­ble­ma­tic­kých vět a ustá­le­ná slov­ní spo­je­ní pro pokro­či­lej­ší. Závěrečná dvoj­stra­na – pře­hled uži­teč­ných frá­zí, gra­ma­ti­ka – struč­ně, jed­no­du­še, slov­ní­ček. Pak násle­du­jí dal­ší cvi­če­ní na upev­ně­ní gra­ma­ti­ky.

Zhodnocení

Ač se učeb­ni­ce sna­ží být moder­ní a sli­bu­je, že nebu­de pří­liš nároč­ná, při­jde mi, že se nepří­liš liší od učeb­nic, kte­ré si pama­tu­ji ze škol­ních let.

Oceňuji roz­dě­le­ní na kon­krét­ní téma­ta, kde se stu­dent nau­čí potřeb­né frá­ze a slo­víč­ka k dané­mu téma­tu. Praktická je i část, jež se zamě­řu­je na typic­ké chy­by čes­kých mluv­čích a nako­nec je stu­den­to­vi před­lo­žen správ­ný pře­klad. Slovníček s barev­ně odli­še­ný­mi rody pod­stat­ných jmen není typic­ký, urči­tě se jed­ná o dob­rý nápad. Fixace a vyba­ve­ní si nové­ho slo­víč­ka tak může pro­bí­hat i díky zapo­je­ní vizu­ál­ní pamě­ti a být tak účin­něj­ší.

Velkým pří­no­sem jsou nahráv­ky namlu­ve­né rodi­lý­mi mluv­čí­mi, kte­ré pomá­ha­jí odpo­slou­chat správ­nou výslov­nost a také dáva­jí před­sta­vu, jak pro­bí­ha­jí roz­ho­vo­ry na dané téma, což je urči­tě prak­tic­ké. Nahrávkám je vcel­ku dob­ře rozu­mět, i když někte­ří mluv­čí hovo­ří nesro­zu­mi­tel­ně, ale to je již na nahráv­kách zvy­kem. Zřejmě tak mají stu­den­ty při­pra­vo­vat na reál­ně situ­a­ce.

Co se týče nároč­nos­ti, učeb­ni­ce je sku­teč­ně již urče­na pokro­či­lej­ším stu­den­tům pro mno­ho slo­ví­ček, gra­ma­ti­ky, začá­teč­ník by se ztra­til, ale mám pocit, že i mír­ně pokro­či­lý to nebu­de mít jed­no­du­ché. Učebnici bych urči­tě dopo­ru­či­la spí­še ješ­tě pokro­či­lej­ším stu­den­tům.

Jen si nejsem jis­tá, že učeb­ni­ce spl­ňu­je poža­dav­ky na moder­nost, snad­nost a pře­hled­nost. Kapitoly nejsou od sebe pří­liš odli­še­ny, i jed­not­li­vé cvi­če­ní se optic­ky tak nějak slé­va­jí v jeden celek.

Osobně bych po této učeb­ni­ci jako samouk nesáh­la – při­jde mi nepře­hled­ná, na mír­ně pokro­či­lé vcel­ku nároč­ná, že bych asi hod­ně rych­le ztra­ti­la moti­va­ci pokra­čo­vat v uče­ní dál.


Autoři: Jaromír CzmeroBarbora Veselá

Počet stran: 216 + CD

Žánr: jazy­ko­vá učeb­ni­ce, němec­ký jazyk

Nakladatelství: Edika

Hodnocení: 65 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, na jejichž strán­kách ji lze také zakou­pit


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50685 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71698 KB. | 18.06.2024 - 10:59:10