Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě

John Malkovich vystoupí v létě na českém hradě

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Oscara nomi­no­va­ný herec John Malkovich při­je­de v létě do České repub­li­ky, ale nebu­de to kvů­li natá­če­ní své­ho nej­no­věj­ší­ho holly­wo­od­ské­ho fil­mu. Hvězda vystou­pí v čer­ven­ci na pódiu v zahra­dách kro­mě­říž­ské­ho zám­ku v rám­ci před­sta­ve­ní one-man play Hudební kri­tik, kte­ré v roce 2022 objíž­dí mís­ta po celé Evropě.

V Hudebním kri­ti­ko­vi, jehož auto­rem je Aleksey Igudesman, hra­je Malkovich kyse­lé­ho kri­ti­ka, kte­rý se navá­ží do Mozarta, Beethovena, Bacha, Debussyho a dal­ších kla­sic­kých skla­da­te­lů a odha­lu­je, jací jsou ve sku­teč­nos­ti pod­vod­ní­ci. Vedle kri­ti­ky zazní i hud­ba těch­to skla­da­te­lů.

Je pří­znač­né, že Malkovich při­ve­ze Hudebního kri­ti­ka do České repub­li­ky: mezi ter­če jeho posta­vy ve hře pat­ří i Antonín Dvořák, jeden z nej­zná­měj­ších čes­kých skla­da­te­lů.

„S podiv­nou váš­ní se nyní Dvořák zabý­vá ošk­li­vou, nepři­ro­ze­nou hud­bou,“ říká Malkovichův kri­tik v upou­táv­ce na hru. Rekviem Malkovichovi za to, že mu při­stá­lo „ř“, jed­no z nej­ob­tíž­ně­ji vyslo­vi­tel­ných čes­kých pís­men.

Hudební kri­tik se bude hrát na ven­kov­ní scé­ně Arcibiskupského zám­ku a zahrad v kro­mě­říž­ském zám­ku 26. čer­ven­ce. Hra se bude hrát v ang­lič­ti­ně se simul­tán­ním čes­kým pře­kla­dem pro­střed­nic­tvím super­ti­tul­ků.

Představení v Kroměříži bude jedi­nou insce­na­cí Hudebního kri­ti­ka v České repub­li­ce během jeho sou­čas­né­ho tur­né. Vstupenky (v ceně 2590-3490 Kč) lze zakou­pit v síti Ticketportal.

Pořadatele pře­svěd­čil k pří­jez­du insce­na­ce do Kroměříže sta­tut svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO. Jen pro před­sta­ve­ní vznik­ne dočas­né ven­kov­ní hle­diš­tě pro odha­dem 2000 návštěv­ní­ků.

„Bude to jeden ze dvou vrcho­lů sezo­ny,“ řekl míst­ním médi­ím ředi­tel Správy Arcibiskupského zám­ku a zahrad v Kroměříži Jiří Uhlíř.

„Museli jsme agen­tu­ru pře­svěd­čit, že pro­stře­dí zámec­ké zahra­dy je výji­meč­ným mís­tem a že může­me zajis­tit potřeb­ný ser­vis pro účin­ku­jí­cí i divá­ky a dosta­teč­ně vel­ký pro­stor pro tolik návštěv­ní­ků.“

Při Malkovichově jed­no­rá­zo­vém vystou­pe­ní her­ce dopro­vo­dí tvůr­ce Hudebního kri­ti­ka Alexej Igudesman a Tak-ock Kim na hous­le, Max Baillie na vio­lu, Thomas Carroll na vio­lon­cello a Hyung-ki Joo na kla­vír.

„Vždycky jsem milo­val pří­le­ži­tost spo­lu­pra­co­vat na hře The Music Critic s Alekseyem Igudesmanem, Hyung-ki Joo a mno­ha dal­ší­mi nada­ný­mi a pře­mýš­li­vý­mi mla­dý­mi hudeb­ní­ky kla­sic­ké hud­by,“ říká Malkovich o hře a jejím sou­čas­ném tur­né.

„Všichni jsme rádi, že jsme opět na cestách a popr­vé také v USA, kde se účast­ní­me veče­ra, kte­rý se sklá­dá z někte­rých z nej­vět­ších skla­deb v ději­nách kla­sic­ké hud­by, spo­je­ných s mož­ná poně­kud neče­ka­ný­mi prv­ní­mi reak­ce­mi, kte­ré tyto sklad­by vyvo­la­ly u někte­rých reno­mo­va­ných svě­to­vých hudeb­ních kri­ti­ků, spo­lu s něko­li­ka dal­ší­mi pře­kva­pe­ní­mi.“

John Malkovich není v České repub­li­ce žád­ným nováč­kem. V roce 2011 při­jel herec do Prahy, aby na hudeb­ním fes­ti­va­lu Pražské jaro vystou­pil na pódiu v Pekelné kome­dii. Během této ces­ty byl jeho hote­lo­vý pokoj v cen­t­ru měs­ta vykra­den; herec při­šel o něko­lik tisíc korun v hoto­vos­ti a musel si v čes­ké met­ro­po­li nechat vysta­vit nové dokla­dy.

V roce 2009 byl Malkovich oce­něn Křišťálovým gló­bem na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech.

Malkovich si dří­ve zahrál v thrille­ru Unlocked z roku 2017, kte­rý se z vel­ké čás­ti natá­čel v Praze; obje­vil se také ve fil­mu Posel z roku 1999: Příběh Johanky z Arku, kte­rý se natá­čel v oko­lí České repub­li­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34208 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71672 KB. | 14.06.2024 - 01:38:08