Kritiky.cz > Zajímavosti > Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Teorie velkého třesku: Nejlepší hlášky

Teorie
Teorie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sheldon: Někde ven­ku je nešťast­ná žena, kte­rá vlo­ží nadě­je do mého sper­ma­tu. Co když se jí naro­dí dítě, kte­ré nebu­de vědět, jest­li má pro výpo­čet obje­mu pod křiv­kou inte­gro­vat, nebo deri­vo­vat?

Penny: Leonarde, jsi fakt skvě­lý. Proč nemů­žou být všich­ni chla­pi jako ty?

Leonard: Protože kdy­by byli všich­ni jako já, lid­ský rod by vyhy­nul.

Sheldon: Lois Laneová padá s počá­teč­ním zrych­le­ním 10 m/s. Superman se vrh­ne dolů, aby ji zachrá­nil, a natáh­ne dvě paže z oce­li. Slečna Laneová, kte­rá v té chví­li má rych­lost cca 190 km/h na ně nara­zí a je nevy­hnu­tel­ně roz­por­ce­na na tři stej­né čás­ti.

Sheldon: Gravitace, ty bez­cit­ná děv­ko.

Sheldon: Rozešla se s ním jeho ima­gi­nár­ní pří­tel­ky­ně.

Howard: To znám.

Sheldon: Uf, jsem úpl­ně zpo­ce­ný. Kdo si se mnou půjde zapla­vat na Second Life? Mám nový vir­tu­ál­ní bazén.

Leonard: Je na mně vidět, že se potím?

Sheldon: Ne. Ty tma­vé půl­mě­sí­co­vé skvr­ny pod tvý­ma ruka­ma to doce­la pěk­ně zakrý­va­jí.

Sheldon: Alkohol a špat­ný úsu­dek z její stra­ny by z toho nako­nec moh­ly udě­lat pří­jem­ný roman­tic­ký večer.

Raj: Můžeme se už roz­hod­nout? Nejenže v Indii hla­do­ví děti, ale jeden Ind hla­do­ví pří­mo tady.

Leonard: Sheldone, zamys­li se nad tím. Budeš chtít, aby Howard volil mezi sexem a Halo.

Sheldon: Ne, budu chtít, aby volil mezi sexem a Halo 3. A pokud vím, tak sex nebyl upgra­de­o­ván, aby zahr­no­val Hi-Def gra­fi­ku a roz­ší­ře­ný výběr zbra­ní.

Penny: Přísahám bohu, že jed­nou se z našich roz­ho­vo­rů obě­sím.

Leonard: To jeho máma říká už roky.

Penny: Tak co tu, klu­ci, pod­ni­ká­te za zába­vu?

Sheldon: Dneska jsme zku­si­li mastur­bo­vat za pení­ze.

Sheldon: Já vlast­ně nepo­tře­bu­ju tým, zvlád­nu vás pora­zit sám, ale pra­vi­dla vyža­du­jí čty­ři. Dovolte mi tedy před­sta­vit vám: uklí­zeč ze tře­tí­ho, paní z kan­tý­ny – bohu­žel moje špa­něl­šti­na není nato­lik dob­rá, tak­že buď její syn, nebo řez­ník.

Leonard: No tak klu­ci, zatlač­te.

Howard: Jestli zatla­čím ješ­tě tro­chu víc, poro­dím své tlus­té stře­vo.

Missy: Když nám bylo osm, Sheldon pře­sta­věl moji dět­skou trou­bu na super­vý­kon­nou pec. Když jsem se v tom poku­si­la upéct kuku­řič­né muf­fi­ny, vyšlehl obrov­ský pla­men a já byla bez obo­čí. Musela jsem celou dru­hou tří­du nosit nakři­vo nama­lo­va­né obo­čí od mat­ky.

Sheldon: Opravdu? Já mys­lel, že ten táza­vý výraz byl důsled­kem uči­va dru­hé tří­dy.

Penny: Sheldone, proč igno­ru­ješ svou sest­ru?

Sheldon: Neignoruju svou sest­ru, igno­ru­ju vás všech­ny.

Sheldon: Jaký počí­tač máte? A pro­sím, neří­kej­te tako­vý bílý.

Sheldon: Ale no tak, jedi­nou věcí, kte­rou by moh­la být uži­teč­ná svě­tu vědy, by bylo, kdy­by zase zača­ly vystře­lo­vat opi­ce do vesmí­ru.

Sheldon: Každý má dneska ran­de. Dokonce i ty, Mario, se chys­táš za prin­cez­nou Peach. A co dělám já? Umožňuji ti to.

Penny: Sheldone, jsi chyt­rý.

Sheldon: Chytrý? Musela bys ubrat 60 bodů IQ, abych mohl být kla­si­fi­ko­ván jako chyt­rý.

Leslie: Myslím, že v živo­tě kaž­dé ženy nasta­ne chví­le, kdy ji omr­zí pro­bou­zet se na cizí poste­li se sku­pi­nou lidí, kte­ré ani nezná.

Sheldon: Tvůj argu­ment postrá­dá jaký­ko­li vědec­ký základ. Je obec­ně zná­mo, že si Superman čis­tí svůj oblek tak, že vlét­ne do Slunce, což spá­lí veš­ke­rou kon­ta­mi­na­ci a zane­chá nezni­či­tel­nou kryp­ton­skou lát­ku nepo­ško­ze­nou a voňa­vě čis­tou.

Sheldon: Vzduchové osu­šo­va­če jsou inku­bá­to­ry a chr­li­či bak­te­rií a náka­zy. Upřímně řeče­no, bylo by hygi­e­nič­těj­ší, kdy­by tam stál morem naka­že­ný gibon a oký­chal mi ruce do sucha.

Sheldon: Nejsem šíle­ný. Matka mě necha­la tes­to­vat.

Penny: Víte, co je na tom nej­hor­ší? Žila jsem s ním čty­ři roky. To je sko­ro jako celá střed­ní ško­la!

Sheldon: Tobě trva­lo čty­ři roky, než jsi dokon­či­la střed­ní?

Howard: Každý týden vykop­nou jed­nu krás­nou hol­ku způ­so­bem, že se cítí nepo­třeb­ná a totál­ně bez sebe­vě­do­mí. Jinak řeče­no: budou­cí paní Wolowitzovou.

Sheldon: Vycházím ti vstříc. Jsem ocho­ten uznat, že jsi udě­la­la něko­lik blbos­tí.

Penny: Sheldone, oprav­du hlu­bo­ce se ti omlou­vám, že jsem ti kou­pi­la dárek.

Sheldon: Ne, to jsem si při­vo­lal sám tím, že jsem tak skvě­lou a důle­ži­tou sou­čás­tí tvé­ho živo­ta.

Sheldon: Ledovce tají, Leonarde. V budouc­nos­ti nebu­de pla­vá­ní otáz­kou vol­by.

Penny: Vy musí­te být Leonardova mat­ka.

Leonardova mat­ka: No, nevím, jest­li musím být, ale jsem.

Howard: Hej, víte, co by bylo skvě­lé? Kdybysme sem při­ved­li něja­ké hol­ky a zahrá­li si s nima Svlékací šachy s prů­cho­dem lase­ro­vou sítí.

Leonard: Věř mi, Howarde, že žád­nou hol­ku, kte­rá by byla ochot­ná tohle hrát, bys nahou vidět nechtěl.

Sheldon: Hodlám vyře­šit kri­zi na Středním výcho­dě vybu­do­vá­ním repli­ky Jeruzaléma v Mexické pouš­ti.

Howard: Jsem nadr­že­ný inže­nýr, Leonarde. Když jde o mati­ku nebo o sex, nikdy nežer­tu­ju.

Leonard: Zkusíme s něja­kou z těch holek pro­mlu­vit?

Howard: Ne. Noc je na něco tako­vé­ho ješ­tě pří­liš mla­dá. Nejdřív počká­me, až práv­ní­ci a spor­tov­ci osla­bí stá­do, a pak se vrh­ne­me na sla­bé, sta­ré a nemoc­né.

Leonard: Pořád vyklá­dáš o tom, jak cho­díš do barů a balíš hol­ky.

Howard: Jo, to dělám pořád.

Leonard: Tak co se děje? Sedíme tu celou noc a nejdel­ší roz­ho­vor, co jsi měl se ženou, byl, když ti vola­la máma.

Sheldon: Co přes­ně zna­me­ná ten výraz „přá­te­lé s výho­da­mi“? To ti pla­tí zdra­vot­ní pojiš­tě­ní?

Sheldon: Uvědomuji si, že i ty jsi dnes večer sama, tak­že pokud se při­stih­neš, že nemáš nic na prá­ci, pro­sím, nevy­ru­šuj mě.

Howard: Leonard je roz­ru­še­ný ohled­ně situ­a­ce s Penny. A pokud to budu muset poslou­chat ješ­tě jed­nou, nakopnu ho do vaječ­ní­ků.

Raj: Víš, já jsem hin­du­is­ta. Moje nábo­žen­ství nás učí, že pokud trpí­me v tomhle živo­tě, bude­me odmě­ně­ni v příš­tím. Tři měsí­ce na sever­ním pólu se Sheldonem, a příš­tě se naro­dím jako pohled­ný mili­ar­dář s kří­d­ly.

Rajova mat­ka: Mě neza­jí­má, co děla­jí všich­ni ostat­ní. Kdyby všich­ni ostat­ní sko­či­li do Bengálské záto­ky a sna­ži­li se dopla­vat na Srí Lanku, sko­čil bys za nimi?

Raj: Kdybys stá­la za mnou a pořád do mě rýpa­la, mož­ná, že sko­čil.

Sheldon: Jak jsem před­po­klá­dal, jsem nemoc­ný. Moje horeč­ka rost­la expo­nen­ci­álr­ně od dvou ráno a teď pro­du­ku­ji hlen v alar­mu­jí­cím množ­ství.

Raj: Hele, jak se daří Sheldonovi?

Leonard: No, dnes ráno vyšel z poko­je s mas­kou Darth Vadera na hla­vě a sna­žil se mě udu­sit pomo­cí Síly, tak­že bych řekl, že o něco lépe.

Sheldon: Zajímavé. Bojíš se hmy­zu a žen. Berušky tě tedy musí pořád­ně děsit.

Raj: Nepoučuj mě o mé vlast­ní kul­tu­ře, Sheldone! V nála­dě, jakou mám, jsem schop­ný tě sejmout. Přísahám krá­vě!

Penny: Možná je vad­ná ta kon­t­rol­ka.

Sheldon: A máš tady něja­kou kon­t­rol­ku kon­t­rol­ky kon­t­ro­ly moto­ru?

Sheldon: A hele, dáva­jí Saturn 3.

Raj: Nechci kou­kat na Saturn 3. Hluboký vesmír 9 je lep­ší.

Sheldon: Jak může být Hluboký vesmír 9 lep­ší než Saturn 3?

Raj: Jednoduchým výpo­čtem zjis­tíš, že je lep­ší o šest.

Sheldon: Kdybyste trá­vi­li méně času myš­le­ním na sex a více se sou­stře­di­li na komiksy, zaží­va­li bychom dale­ko méně trap­ných oka­mži­ků.

Sheldon: Jestli chceš zapad­nout mezi Pennyiny přá­te­le, tak si mys­lím, že vypa­dat jako idi­ot by byla per­fekt­ní kamufláž.

Leonard: Ty snad máš hol­ku? Jak bys mohl mít hol­ku? Vždyť se žena­mi ani nedo­ká­žeš mlu­vit.

Raj: Dvě slo­va. Hluchá hol­ka.

Howard: No to pro­miň, ale moje hol­ka mi oble­če­ní nevy­bí­rá. To dělá má mat­ka.

Sheldon: Přenechávám ti své mís­to na gau­či.

Leonard: Ale vždyť to mís­to milu­ješ.

Sheldon: Ne. Miluji svou mat­ku. Mé city k tomu mís­tu jsou mno­hem sil­něj­ší.

Amy: Máš něja­ké etic­ké výhra­dy v oblas­ti expe­ri­men­to­vá­ní s lid­mi?

Sheldon: Je to jed­na z mála forem inter­ak­ce s lid­mi, kte­rou nepo­va­žu­ji za odpu­di­vou.

Sheldon: Kvantová mecha­ni­ka mě činí tak šťast­ným. Je to jako dívat se na úpl­ně nahý vesmír.

Sheldon: Je mi znám způ­sob, jak se lidé roz­mno­žu­jí, kte­rý je nečis­tý, nehy­gi­e­nic­ký a pod­le těch tří let, co byd­líš napro­ti, zahr­nu­je hluč­né a bez­dů­vod­né vzý­vá­ní Boha.

Penny: Ó bože...

Sheldon: Jo, přes­ně takhle!

Penny: Páni! Takže to zna­me­ná, že ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor, ty jsi dok­tor a Howard... Zná spous­tu dok­to­rů.

Sheldon: Chápu, proč jsi zma­te­ný. Nikdy jsem neřekl, že nejsi dob­rý v tom, co děláš. Jde jen o to, že tvá prá­ce si neza­slou­ží být vyko­ná­vá­na.

Sheldon: Nesnáším sva­teb­ní hos­ti­ny. Kdyby si tak ženich a nevěs­ta vza­li pří­klad z Bilba Pytlíka, navlék­li si prs­ten, zmi­ze­li a všich­ni můžou domů.

Sheldon: S bio­lo­gií mám spous­tu zku­še­nos­tí. V roce 1998 jsem si kou­pil tama­go­či. A… Pořád žije!

Amy: Sheldone, tahle kádin­ka obsa­ho­va­la mozko­míš­ní mok slo­na, kte­rý zemřel na syfi­lis. Jestli je tak per­fekt­ně čis­tá, jak říkáš, napij se z ní.

Sheldon: Jen tak pro úpl­nost. Já mám geni­tá­lie. Jsou funkč­ní a pří­jem­né na pohled.

Sheldon: Jako sym­bo­lic­ké ges­to všem tyra­nům, kte­ří nás roky trá­pi­li, nabíd­ne­me Jimmiemu pří­stře­ší, a jak usne, zabi­je­me ho.

Amy: Bernadette, chci ti podě­ko­vat, že jsi mi umož­ni­la být tvou dru­žič­kou. Také chci, abys vědě­la, že do toho půjdu ráda zno­vu, jest­li tohle man­žel­ství skon­čí.

Sheldon: Jak víš, pod­sta­tou diplo­ma­cie je kom­pro­mis. S ohle­dem na to tedy navr­hu­ji násle­du­jí­cí. Já si vez­mu Rothmanovu kan­ce­lář a ty si najdeš způ­sob, jak se s tím smí­řit.

Amy: Pánové, jsem si jis­tá, že by si Sheldon urči­tě užil hra­ní mezi­ga­lak­tic­ké pře­tvář­ky, ale máme spo­lu jiné plá­ny. Společně jde­me na osla­vu mé tety Flory.

Sheldon: Prostě jí řek­ni, že nemo­hu při­jet.

Amy: Bude zkla­ma­ná, když se neu­ká­že­me.

Sheldon: Je jí 93. Nebude zkla­ma­ná dlou­ho.

Howard: Jsem hroz­ně dehyd­ro­va­ný. Když čůrám, je to jak zub­ní pas­ta.

Raj: Proč si dáváš do kafe šest cuk­rů?

Leonard: Protože se v jídel­ně neda­jí kou­pit balíč­ky metam­fe­ta­mi­nu.

Sheldon: Dobře. Pokud má Amy moc prá­ce, ostat­ní z vás mají pří­le­ži­tost usnad­nit mi život, a tím si i zajis­tit poznám­ku pod čarou v mých pamě­tech, před­běž­ně nazva­ných „Nemáš zač, lid­stvo“.

Amy: Polib mě tam, kde mě ješ­tě nikdo nepo­lí­bil.

Sheldon: Myslíš, tře­ba v Salt Lake City?

Penny: Jak jde život?

Amy: Jako ostat­ním. Podléhá ent­ro­pii, opo­tře­be­ní a smr­ti.

Sheldon: Musím se při­znat, nemo­hu si pomo­ci, ale dost mu závi­dím. Může se podí­vat z okna a vidět samu majestát­nost vesmí­ru na vlast­ní oči. Svýma pro­s­to­du­chý­ma, nechá­pa­vý­ma oči­ma. Je jako kočka na letiš­ti v pře­prav­ce.

Howard: Ahoj, mami. Víš, moh­li bychom se i vidět, kdy­bys zapnu­la počí­tač.

Howardova mat­ka: K té pro­kla­té věci se ani nepři­blí­žím. Ještě chy­tím počí­ta­čo­vý virus!

Howard: Hele, to je moje sta­rá škol­ní skříň­ka. Mám titul ze stro­ja­ři­ny, ale stej­ně nechá­pu, jak do ní doká­zal Scott Kapinski nacpat mě i s aktov­kou.

Sheldon: Dovolte mi, abych vás inspi­ro­val pří­bě­hem jed­né vel­ké věd­ky­ně. V Polsku naro­ze­né a ve Francii vzdě­la­né Madam Curie. Spoluobjevitelky radi­o­ak­ti­vi­ty. Byla to hrdin­ka vědy. Dokud jí nevy­pa­da­ly vla­sy. Její zvrat­ky a sto­li­ce se nena­pl­ni­ly krví... A neze­mře­la na otra­vu z ozá­ře­ní svým vlast­ním obje­vem. S tro­chou tvr­dé prá­ce nevi­dím důvod, proč by se to samé nemoh­lo stát i kte­ré­ko­li z vás.

Amy: Jsem zvyk­lá, že o mě nikdo moc nesto­jí. První pusu jsem dosta­la až ve 22. A ten chlá­pek mi ji dal jen pro­to, abych mu vrá­ti­la inzu­lín.

Raj: V 7. tří­dě jsme hrá­li flaš­ku a ta uká­za­la na Alinu Shankarovou. Řekla, že jest­li se k ní při­blí­žím, tak tu lahev roz­bi­je a pod­říz­ne mě.

Amy: Myslíš, že to je zlý? Na vyso­ké jsem omdle­la na jed­né pár­ty a pro­bu­di­la jsem se víc oble­če­ná, než jsem byla.

Raj: Když jsem byl kluk, můj táta mě vzal k sobě do gyne­ko­lo­gic­ké ordi­na­ce. Tak moc jsem se nudil, až jsem si nama­zal vagi­nál­ní lubri­kant na podráž­ky a před­stí­ral jsem, že brus­lím.

Howard: Můžeš mi říct, co mám dělat nebo jak to mám dělat, ale ne obo­je. Tohle není sex.

Amy: Na tomhle pro­jek­tu by se mi inže­nýr hodil.

Sheldon: To vyšlo skvě­le. Howard je inže­nýr! Jistě zná něko­ho kva­li­fi­ko­va­né­ho.

Penny: Hele, doká­žu se posta­rat o vaše hloupé dítě! Když bude bre­čet, tak ji pocho­vám. Když bude mít hlad, tak jí dám láhev. Když se poka­dí, tak jí vystří­kám pokoj voňav­kou!

Sheldon: Jsem s datem naší svat­by oprav­du spo­ko­je­ný. Mocnina měsí­ce se rov­ná dru­hé moc­ni­ně souč­tu čle­nů prvo­čí­sel­né­ho roz­kla­du ono­ho data. Není to roman­tic­ké?

Sheldon: Pro příš­tě! Nejlepší pře­kva­pe­ní jsou ta, o kte­rých vím tři dny dopře­du.

Raj: Neřekl bych, že doká­žeš změ­nit zněl­ku z Živých mrtvých na uko­lé­bav­ku.

Howard: Musím ji navyk­nout na tele­vi­zi, nebo bude jed­nou chtít, abych si s ní hrál ven­ku.

Sheldon: Mám pár­ty rád jako kaž­dý jiný. Pokud ten někdo jiný nemá rád pár­ty.

Amy: Někteří lidé si mys­lí, že nej­víc sexy orgán je mozek.

Penny: Nikdy mi nikdo v baru nekou­pil drink pro­to, že mi z trič­ka vypad­nul mozek.

Howard na Bernardette: Když mě nemů­žeš pod­po­řit, když lžu, proč jsme se vůbec bra­li?

Howard: Odkdy čteš Sociální vědu?

Sheldon: I já musím cho­dit na záchod jako kaž­dý.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38077 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71750 KB. | 14.07.2024 - 18:16:09