Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %

Westworld - Que Será, Será (S04E08) - 90 %

Photo © Home Box Office
Photo © Home Box Office
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se to vez­me, tak se čtvr­tá sezó­na poved­la. V úpl­ně posled­ním díle jsme koneč­ně dosta­li vysvět­le­ní jak to vlast­ně je. A proč byla nut­ná smrt oblí­be­ných postav v před­cho­zím dílu.

Dneska jsme si odby­li posled­ních něko­lik úmr­tí zná­mých postav a koneč­ně jsme se dočka­li vyro­zu­mě­ní.

Příběh Christiny je to nej­dů­le­ži­těj­ší, co je v této sezó­ně. Její pří­běh není jenom o tom, že je spi­so­va­tel­kou, ale je o pozná­ní, že je nut­né, aby se Dolores zno­vu vrá­ti­la do svě­ta, když bylo její deak­ti­vo­vá­ní na kon­ci tře­tí sezó­ny nut­né.

Smrt ostat­ních oblí­be­ných postav také nut­ná, pro­to­že, pokud to dob­ře chá­pu, to mají tvůr­ci dost dob­ře vymyš­le­no už od začát­ku. Cesta do dála­vy je opod­stat­ně­ná a prav­dě­po­dob­ně posled­ní sezó­na za 2 roky nás zno­vu čeká ve Westernovém svě­tě, kde to vlast­ně zača­lo.

Od dob staré­ho par­ku se hod­ně věcí změ­ni­lo, uběh­lo desít­ky let, nic už není jako dří­ve, lidé a robo­ti se hod­ně změ­ni­li.

A co říct dál? Stále se jed­ná o jeden z nej­vý­prav­něj­ších seri­á­lů, utra­ce­né mili­ó­ny jsou vidět. V posled­ní sezó­ně si tvůr­ci vyhrá­li i s novou meto­dou natá­če­ní, t. j. vir­tu­ál­ním ate­li­é­rem (Thor 4, Star Wars seri­á­ly). Konečně mělo pou­ži­tí nové tech­no­lo­gie smy­sl a oprav­du se to do celé­ho pří­bě­hu hodi­lo.

Celých 6 let jsme si během čtyř sezón uži­li hod­ně desí­tek let, hod­ně vražd a nahých těl. V prv­ních sezo­ně toho bylo hod­ně. Postupně se to ubí­ra­lo, až posled­ní díl čtvr­té sezo­ny nás vrá­til zpět do vra­žed­ných chou­tek. Tentokrát jsme si toho uži­li až tak, že jsem si vzpo­mněl i na původ­ní film, kde bylo hod­ně krve.

A co závě­rem? Některé díly mně pře­kva­pi­ly, někte­ré zkla­ma­ly, ale v souč­tu všech osmi epi­zod jsem hod­ně pře­kva­pen. Během osmi dílů tvůr­ci při­nes­li kom­pli­ko­va­nou sklá­dač­ku, kte­rá se správ­ně slo­ži­la až v posled­ním díle.

Je hod­ně dob­ře, že se tvůr­cům poved­lo vše do posled­ní minu­ty sesta­vit, aby se moh­li vrá­tit zno­vu na začá­tek.  Jsem zvě­da­vý, jest­li bude ješ­tě posled­ní sezó­na, byl bych rád za ni. To se ale dozví­me oprav­du až za dva roky, pro­to­že po 36 dílech se vrá­til pří­běh zno­vu do wes­ter­no­vé­ho měs­teč­ka Sweetwater.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56201 s | počet dotazů: 243 | paměť: 73742 KB. | 18.05.2024 - 08:28:27