Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %

Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %

WeS02E09
WeS02E09
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

A co říct? Předposlední díl nám zno­vu dopl­nil důle­ži­té infor­ma­ce o tom, co všech­no zůsta­lo skry­to před oči­ma divá­ků a fanouš­ků.

Hlavní posta­vou je ten­to­krát William, od jehož pří­bě­hu se dozví­me mno­ho, co jej cha­rak­te­ri­zu­je. V rám­ci jed­né jeho život­ní kapi­to­ly nám tvůr­ci při­nes­li to nej­dů­le­ži­těj­ší, co jej změ­ni­lo z naiv­ní­ho dob­rá­ka na nejz­lej­ší­ho hos­ta v celém par­ku výtvo­rů.

Od vnik­nu­tí Forda do myš­le­nek Bernarda postup­ně obje­vu­je­me i celý plán vzbou­ře­ní výtvo­rů. Jaký to má vlast­ně smy­sl a proč vlast­ně při­pra­vil veš­ke­rou vzpou­ru pro­ti lidem v celém par­ku.

Nic není neplá­no­va­né a vše bylo do pun­tí­ku při­pra­ve­né, aby vzpou­ra vznik­la a samo­zřej­mě, jak z prv­ní­ho dílu nové sezó­ny víme, i zanik­la. Vše nám oprav­du do sebe zapadlo a Fordova mysl doká­za­la vše dopo­drob­na naplá­no­vat, aniž by o tom vlast­ní­ci, spo­lu­tvůr­ci a dal­ší lidé pra­cu­jí­cí v celém par­ku vědě­li.

Není to pří­běh Dolores, jež jde dle pří­ka­zů na urči­té mís­to přes mrt­vo­ly. Není to pří­běh Maeve, kte­rá měla z par­ku původ­ně unik­nout, ale vrá­ti­la se do par­ku. Není to ani pří­běh Williama, kte­rý hle­dá smy­sl živo­ta v par­ku, a tak uka­zu­je (pou­ze tam) své tem­né strán­ky.

Je to pří­běh o tom, jak Ford doká­zal vše peč­li­vě naplá­no­vat tak, aby po něm zůsta­la vypá­le­ná suchá zem (tedy viz prv­ní díl – výtvo­ry (až na Bernarda) mrt­vé - vět­ši­na uto­pe­na). Naplánoval i ces­tu k tomu, aby se výtvo­ry neda­ly pou­žít.

Příběh o tom, jak se výtvo­ry vzbou­ří pro­ti svým vyko­řis­ťo­va­te­lům, je jed­na věc, ale ta dru­há už je o tom, že se při­pra­vo­va­la v poza­dí ješ­tě vět­ší vzpou­ra, kte­rou nemohl Ford nechat bez pozor­nos­ti.

Až teď těs­ně před smr­tí Ford pocho­pil, proč Albert udě­lal prv­ní geno­ci­du výtvo­rů a proč neměl pokra­čo­vat v jeho prá­ci. Maeve, Dolores, samo­zřej­mě i Bernard, se sta­li nástro­ji účin­né­ho vyhla­zo­vá­ní, ve kte­rém by už po skon­če­ní 2. sezó­ny neměl kdo pokra­čo­vat.

Ale jak víme, tak 3. sezó­na bude. Myslím ale, že už to nebu­de o pří­bě­zích hlav­ních postav z 1. a 2. sezó­ny, pří­běh po dva­ce­ti epi­zo­dách už potře­bu­je občer­st­vit novým dějem, kte­rý by se hodi­lo posa­dit mezi vznik a zánik par­ku.

V prv­ní sezó­ně před dvě­ma lety bylo mno­ho pře­kva­pe­ní a zážit­ků v něko­li­ka prv­ních epi­zo­dách a finá­le bylo naplá­no­vá­no až moc oka­tě do pokra­čo­vá­ní. Druhá sezó­na nám při­nes­la nej­lep­ší díly na kon­ci, kde se dozví­me vše, o schop­nos­tech výtvo­rů, za co všech­no může Ford, do čeho mlu­ví William a samo­zřej­mě to, že není jiné ces­ty než zni­če­ní celé­ho par­ku spo­lu s výtvo­ry, na kte­ré mají spon­zo­ři svá prá­va, ale Ford už nechce, aby někdo pokra­čo­val v jeho šlé­pě­jích, když vidí, jak je to s lid­stvem čím dál hor­ší a hor­ší.

Předposlední epi­zo­da pat­ří mezi nej­lep­ší epi­zo­dy celé­ho seri­á­lu, má pár svých much (smrt oblí­be­ných postav a málo děje), ale díky této epi­zo­dě pocho­pí­me smy­sl vše­ho, co se doteď dělo a co bylo naplá­no­vá­no.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 %7. května 2018 Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl trochu slabší. O výtvorech víme už vše, a tak nás můžou tvůrci překvapit jenom dalšími novými […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 %24. dubna 2018 Westworld - Journey Into Night (S02E01) - 95 % Po dlouhém čekání se nám splnilo přání. Pokračování jednoho z nejlepších seriálů HBO nás dneska večer dostalo. Nový příběh, nový scénář a nové zápletky. Jak už asi víme, tak se výtvory […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61875 s | počet dotazů: 242 | paměť: 73107 KB. | 14.06.2024 - 20:49:03