Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %

West05
West05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Že by půl­ka? No zkla­má­ní, ano už jsme za půl­kou. Od před­cho­zí­ho dílu, kdy jsme se dozvě­dě­li něko­lik důle­ži­tých věcí, ale nic moc se v pří­bě­hu neu­dá­lo, si pro nás tvůr­ci při­pra­vi­li díl, kdy se zas nedo­zví­me žád­né nové věci, ale pří­běh zno­vu popo­běh­ne k cílo­vé­mu fini­ši.

Jako kaž­dá půl­ka seri­á­lu nám i ten­to díl zno­va při­ne­sl zába­vu, něko­lik pře­stře­lek, ale samo­zřej­mě i něko­lik nových pře­kva­pe­ní.

Sledujeme hlav­ní posta­vu robot­ku Dolores, jak se svým lid­ským par­ťá­kem při­jde do tem­né­ho měs­ta hří­chu, aby se svý­mi skry­tý­mi vzpo­mín­ka­mi, kte­ré jsou dost skry­ty pod hro­ma­dou upda­tů, posu­nu­la zase o dost dále ve svém živo­tě.

Jak už asi už víte, Dolores je jedi­neč­ná, a tak se poma­lu, kou­sek po kous­ku, dostá­vá od hod­né far­má­řo­vy dcer­ky k akč­ní ženě wes­ter­no­vé­ho zápa­du. Její důle­ži­tá funk­ce v pří­bě­hu je stá­le více a více upřed­nost­ňo­vá­na. Jde za cílem, o kte­rém ješ­tě vůbec neví, se stej­nou zarpu­ti­los­tí, jako tajem­ný muž v čer­ném. Dolores i tajem­ný zákaz­ník par­ku poma­lu jdou za stej­ným kon­cem. Chtějí vyře­šit záha­du, kte­rá se ode­hrá­la před více než 30 lety.

Nesmíme zapo­me­nout i na nově obje­ve­né spik­nu­tí, ve vede­ní par­ku, kte­ré urči­tě bude mít i něja­kou dohru v násle­du­jí­cích dílech. Připomenout bych měl i epi­zo­du řez­ní­ků „opra­vá­řů“, kte­ří kaž­dou noc neu­stá­le opra­vu­jí zni­če­né robo­ty, aby je vrá­ti­li buď­to na stej­né mís­to v pří­bě­hu, nebo pro pat­řič­né­ho robo­ta našli novou roli v nové vybu­do­va­ném pří­bě­hu.

Pátý díl je stá­le vyni­ka­jí­cí, těž­ko na se něm hle­da­jí chy­by, pří­běh Dolores i dal­ší postav se posu­nul o mís­to a čas dále, je otáz­kou tvůr­ci ješ­tě při­jdou, vel­mi se na to těším, pro­to­že tajem­stvích je stá­le ješ­tě moc a kar­ty tvůr­ci odkrý­va­jí straš­ně málo. Každý díl odkry­je jenom jeden až dva díl­ky, kte­ré se v posled­ním díle posu­nou do doko­na­lé záplet­ky. Podezírám tvůr­ce, že si urči­tě necha­jí něja­ké odpo­vě­di pro nezod­po­vě­ze­né otáz­ky až do nové sezó­ny, pro­to­že těž­ko odkry­jí všech­ny trum­fy pou­ze v prv­ní sezó­ně. Na 11. díl se těším, i když na něj budu muset čekat urči­tě zase 10 měsí­ců do příští­ho roku.

A otáz­ka pro fan­dy seri­á­lu, má v pří­bě­hu vět­ší úlo­hu malý kluk? Zatím se obje­vil 2x, ale doce­la dob­ře pod­po­řil pří­běh. Je to robot nebo jenom člo­věk?


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60703 s | počet dotazů: 252 | paměť: 73133 KB. | 14.07.2024 - 06:59:26