Kritiky.cz >

Survivor - 32. díl (SK - 59.,60.) - Vítězem Survivor Česko & Slovensko 2022 se stává V...

Po více než třech měsí­cích jsme koneč­ně na kon­ci pořa­du, kte­rý někdo nazval Survivor. Této znač­ce pro­duk­ce pro­ved­la spous­tu špat­ných věcí, ale para­dox­ně může­me být na vítě­ze hrdí. SK-59. díl... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Celkové hodnocení. A 2.série?

Survivor Česko & Slovensko 2022 skon­čil a obje­vi­ly se zprá­vy, že se mož­ná dočká­me dru­hé série. To mě však vzhle­dem k totál­ní­mu selhá­ní na Slovensku vel­mi pře­kva­pu­je. V tom­to člán­ku zhod­no­tím celý... Read more »

Survivor - 31.epizoda (SK - 57, 58.) - Paskvil jménem Survivor

Obával jsem se, jaký bude závěr Survivora, a jak­ko­li jsem posled­ní díly hod­no­til pozi­tiv­ně, dnes toho pozi­tiv­ní­ho bude vel­mi málo. SK-57. díl Díl začí­ná­me vzpo­mín­kou na Chilli a její sta­rost­li­vost, zejmé­na o jíd­lo,... Read more »

Survivor - 29. díl (SK - 53, 54.) - poslední Slovák

Pětice našich tro­seč­ní­ků - Vladimír, Veve, Johy, Braňo a Chilli - se pro­bu­di­la do 62. dne. Ze začát­ku jsem si nedo­ká­zal před­sta­vit, že by se ve slou­če­ní ocit­li ale­spoň tři z nich,... Read more »

Survivor - 28.díl (SK - 51., 52.) - „Chodíci sebevražda“

6. květ­na 2022 - to by mělo být datum finá­le, tak­že za dva týd­ny bychom měli znát vítě­ze Survivor Česko&Slovensko. Musím říct, že jak mě prv­ní díly neba­vi­ly, tak takhle,... Read more »

Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje

Po minu­lé skvě­lé epi­zo­dě jsem čekal dal­ší slab­ší díl s odmě­nou, ale nako­nec jsem se odmě­ny dočkal já, a to díky epi­zo­dě s kme­no­vou radou. SK-49. díl Na začát­ku jsme vidě­li ublí­že­né Chilli... Read more »

Survivor - 26. díl (SK - 47, 48.) - Survivor konečně začal!

Survivor koneč­ně začal, to je věta, kte­rá nej­ví­ce sym­bo­li­zu­je tuto epi­zo­du. Všichni koneč­ně zača­li hrát, a tak jsme to chtě­li vidět od samé­ho začát­ku. SK-47. epizoda Epizodu začí­ná­me Vladimírovým roz­ho­vo­rem s Chilli,... Read more »

Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?

Dominika je po tom­to due­lu ven­ku a zbý­vá posled­ních 8 hrá­čů, ze kte­rých vzejde vítěz této show. Finále se blí­ží a pod­le posled­ních zpráv by mělo být v prv­ní polo­vi­ně květ­na. SK-45. díl Na... Read more »

Survivor - 24. díl (SK - 43,44.) -„Vláďa někde něco, protože Vláďa nikde nic“

Uplynulo 52 dní a bohu­žel jich ješ­tě mno­ho zbý­vá. Samozřejmě, s blí­ží­cím se kon­cem to začí­ná být o něco zají­ma­věj­ší, ale už je to neu­vě­ři­tel­ně dlou­hé. SK-43. díl Dnes začí­ná­me roz­ho­vo­rem Johy a Nicol, kde... Read more »

Survivor - 23. díl (SK - 41, 42.) - Braňo konečně začíná taktizovat

Začíná nový týden a s ním i dal­ší díly Survivor Česko&Slovensko. Po Tomově odcho­du nám zůstá­vá 9 sou­tě­ží­cích a my se sice vel­mi poma­lu, ale jis­tě blí­ží­me do finá­le této rea­li­ty show. SK-41. díl Hned... Read more »

Survivor - 22. díl (SK-39.,40.) - Neporazitelný Tom poražen

První kme­no­vá rada po slou­če­ní nám při­nes­la vel­mi dob­rý duel a prav­dě­po­dob­ně i prv­ní­ho čle­na poro­ty. Ale kro­mě toho toho bylo ješ­tě mno­hem víc. SK-39. díl Začínáme nale­ze­ním truh­ly, kte­rá nako­nec obsa­ho­va­la před­mě­ty... Read more »

Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - „Zahoďte šátky“

„Zahoďte šát­ky“ je věta, kte­ré se chce dožít kaž­dý hráč Survivora, a v této epi­zo­dě se nám to koneč­ně poda­ří. SK-37. epizoda Nový kmen se jme­nu­je Bonao a máme v něm 10 hrá­čů. Právě... Read more »

Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

Přesunout všech­ny účast­ní­ky Survivora na jed­nu pláž zna­me­ná jedi­né - slou­če­ní. Stalo se to i v tom­to pří­pa­dě, nebo počkat? Vlastně ne. Nám bylo ozná­me­no slou­če­ní, a když k němu mělo dojít, zjis­ti­li... Read more »

Survivor - 19. díl (SK-33,34.) - Byl tohle opravdu Survivor?

Poslední díl byl na naše pomě­ry skvě­lý, až na ten totál­ně zpac­ka­ný konec. Než začnu dneš­ní krat­ší recen­zi epi­zo­dy, musím upo­zor­nit na počí­tá­ní dnů. V minu­lém díle jsme vidě­li 39. den,... Read more »

Survivor - 18. díl (SK-31,32.) - Další odrb pro fanoušky?

Osmnáctá epi­zo­da byla jako na hou­pač­ce, začí­nal jsem na prů­mě­ru, v prů­bě­hu epi­zo­dy to vypa­da­lo na zatím nej­lep­ší hod­no­ce­ní, ale samo­zřej­mě vždyc­ky musí být něja­ký háček a rub na kon­ci. Už... Read more »

Survivor - 17. díl (SK-29,30.) - Více zlodějů rýže v Mao?

36 dní - v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vou dvojici/trio, ale tady není ani slou­če­ní. Nicméně jak už jsem psal, oče­ká­vám to u dese­ti sou­tě­ží­cích. SK-29. díl Začínáme deba­tou o tom, že Aylin... Read more »

Survivor - 16. díl (SK-27, 28.) - Krást jídlo se nevyplácí

Sloučení je vel­mi blíz­ko, ale ješ­tě blí­že byla opět kme­no­vá a indi­vi­du­ál­ní část imu­ni­ty, kme­no­vá rada a duel. SK-27. díl Díl začí­ná sou­tě­ží o imu­ni­tu, a i když jsem si doká­zal před­sta­vit něko­lik růz­ných scé­ná­řů,... Read more »

Survivor - 15. díl (SK-25, 26.) - Inspirace Pokémonem

Díl začí­ná­me deba­ta­mi po Adamově vyřa­ze­ní v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kdo asi vyhrál sou­boj. Jak víme, zví­tě­zil Vladimir. SK-25. díl Hned na začát­ku vidí­me, jak Aylin kra­de rýži ze... Read more »

Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů

Koncem týd­ne se vra­cí­me k mé oblí­be­né čás­ti s kme­no­vou radou. A ve 14. epi­zo­dě jsme při­šli o jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších sou­tě­ží­cích. SK-23. epizoda Začínáme hned sou­tě­ží o imu­ni­tu. Říkal jsem, že dou­fám, že snad neu­vi­dí­me dal­ší... Read more »

Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec „neporazitelného“ Toma?

Po kme­no­vé radě se opět dostá­vá­me k „nud­něj­ší“ epi­zo­dě. Klasické obě sou­tě­že o odmě­nu byly na 7 bodů a při­pa­da­lo mi to jako neko­neč­no. Ale už je asi zby­teč­né se o tom vůbec... Read more »

Survivor - 12. díl (SK-19, 20.) - Skrytá imunita konečně nalezena

Epizodu s odmě­na­mi nahra­di­la epi­zo­da s kme­no­vou radou, kte­rá je vždyc­ky zají­ma­věj­ší, ale­spoň pro mě. A ten­to díl toho roz­hod­ně uká­zal hod­ně. SK-19. díl Jsem rád, že se v epi­zo­dách kme­no­vé rady mlu­ví o tak­ti­ce... Read more »

Survivor - 11. díl (SK -17,18.) - Promíchání kmenů

Jedenáctý díl nám začal deba­tou po kme­no­vé radě a jak se uká­za­lo, Vladimír doká­zal kmen doko­na­le roz­dě­lit. Dokonce si mys­lím, že Veve by byla dal­ší v pořa­dí, kdy­by zůsta­li u původ­ní­ho slo­že­ní až... Read more »

Survivor - 10.díl (SK-15.,16.) - Duelmaster Vladimir

Dostáváme se k jubi­lej­ní­mu 10. dílu. Bohužel jsem díky médi­ím už dopře­du věděl, kdo v tom­to díle vypad­ne, a to mi tro­chu zka­zi­lo záži­tek, kte­rý by byl o to lep­ší, kdy­bych to nevě­děl. Dnešní... Read more »

Survivor - 9. díl (SK-13,14.) Veve=nová „Iva“

Než začnu recen­zo­vat 9. díl, rád bych pro­mlu­vil k lidem, kte­ří mají Voyo a cítí potře­bu psát spo­i­le­ry pro všech­ny a všu­de. Protože nemůžu nadá­vat, řek­nu to sluš­ně: nebuď­te hajzlo­vé a ozna­čuj­te spo­i­le­ry i v pří­spěv­cích... Read more »

Survivor - 8. epizoda (SK - 11,12.) - Skrytá imunita vstupuje do hry

Konec sed­mé­ho dílu nám při­ne­sl otáz­ku, co je s Nathanem, ale osmý díl nám odpo­věď nepři­ne­sl. Kdyby Nathan odstou­pil, nepo­měr žen a mužů by byl jas­ně ve pro­spěch Azu, ale jak... Read more »

Survivor - 7. díl (SK-9.,10.) - Gáborův odchod

Sedmý díl je pro mě zatím nej­smut­něj­ší, a to kvů­li odcho­du Gábora kvů­li zra­ně­ní. I když jsem o tom věděl týden dopře­du, pro­to­že se o tom všu­de psa­lo ješ­tě před odvy­sí­lá­ním epi­zo­dy. Gábor... Read more »

Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko?

Survivor Česko&Slovensko běží už měsíc a fanouš­ci, ať už ti, kte­ří vidě­li ori­gi­nál, nebo ti noví, kte­ří ori­gi­nál nikdy nevi­dě­li, se stá­le dělí na dvě sku­pi­ny - na ty, kte­ří... Read more »

Survivor epizoda 6(SK-7,8) - Fénix Iva

Na začát­ku bych rád vysvět­lil malou kos­me­tic­kou změ­nu, pro­to­že na Slovensku jsou epi­zo­dy roz­dě­le­ny na dvě, tak­že je zde jiné čís­lo­vá­ní, a pro­to budu v tex­tu psát čís­lo epi­zo­dy na Slovensku... Read more »

Survivor - 5. díl - zatím nejhorší díl

Jsem tu opět s dal­ší recen­zí Survivor Czech&Slovakia. Jak už jsem psal, na Slovensku roz­dě­li­li Survivora na 4 díly po zhru­ba hodi­ně týd­ně. V tu chví­li už to byla blbost, ale říkal... Read more »

Survivor - 4. díl - „Nejsi můj nepřítel, jsi jen nesympatická“

V pátek šel napo­sle­dy dvou­ho­di­no­vý Survivor na Markíze. Raději jsem si zašel na pivo. Takto půso­bí náš Survivor. Když se to dělá tak, jak se to má dělat, sedím... Read more »

Survivor - 1. epizoda

Ako veľ­ký fan­ú­šik ori­gi­nál­ne­ho Survivora (videl som všet­kých 41 sérii z USA) som sa veľ­mi na toto tešil aj keď si pamätám posled­né slo­ven­ské spra­co­va­nie tej­to show. Tam to bol... Read more »
Stránka načtena za 3,54110 s | počet dotazů: 222 | paměť: 49269 KB. | 23.07.2024 - 17:45:00