Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů

Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů

Souboj
Souboj
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koncem týd­ne se vra­cí­me k mé oblí­be­né čás­ti s kme­no­vou radou. A ve 14. epi­zo­dě jsme při­šli o jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších sou­tě­ží­cích.

SK-23. epizoda

Začínáme hned sou­tě­ží o imu­ni­tu. Říkal jsem, že dou­fám, že snad neu­vi­dí­me dal­ší dese­ti­bo­do­vý zápas, ale sta­lo se. Ale zase to v tom­to pří­pa­dě nebu­du kri­ti­zo­vat, pro­to­že to byl oprav­du rych­lý boj, až na ten posled­ní.

Úkol sou­tě­ží­cích byl jed­no­du­chý, a to pomo­cí tyče sho­dit sou­pe­ře z kla­di­ny do vody. Musím však upo­zor­nit na zby­teč­né zkom­pli­ko­vá­ní pra­vi­del, napří­klad jsem nepo­cho­pil, proč nemů­že­te šťou­chat. Navíc se nesmě­lo mlá­tit do hla­vy, a i tak se stá­va­lo, že to sou­tě­ží­cím pro­chá­ze­lo.

Braňo a Adam se utka­li jako prv­ní a Braňo cel­kem snad­no zví­tě­zil. Johy pro­ti Aylin se posta­ral o vyrov­ná­ní, kdy se navzá­jem ude­ři­li do hla­vy a Aylin se vrh­la do vody. Nejdřív jsem to nechá­pal, ale na kon­ci po jejím vysvětlení(měla těž­ký otřes moz­ku) je to pocho­pi­tel­né. Pak ale při­šla lavi­na bodů pro Mao, o kte­rou se posta­ra­li Nicol pro­ti Vevě, Tom pro­ti Vladimírovi, Dominika pro­ti Chilli a Xenia pro­ti Veronice. Už v zápa­se Toma a Vladimíra jsem si vši­ml, že ho Tom tre­fil do hla­vy a nebyl to faul, byl to prv­ní tako­vý moment. Pak se Adamovi poda­ři­lo sní­žit pro­ti Tomovi, kde to bylo doce­la tak­tic­ké, a při­da­la se k němu Veve pro­ti Aylin a Chilli pro­ti Nicole. Dostali jsme se na skó­re 5:4 a dal­ší dva body pro Mao při­da­li Braňo pro­ti Vladimírovi a Xenia pro­ti Johy. Zde byl faul Johy za úder do hla­vy, ale Xenie ji tam sama posta­vi­la.

Azua sní­ži­la na 7:4 v podo­bě Veroniky pro­ti Dominice a Adama pro­ti Braňovi. Zde jsem si vši­ml, že úzkou vyvý­še­nou plo­ši­nu nahra­di­ly pev­né hra­ni­ce. Takže opět mění­me pra­vi­dla v prů­bě­hu soutěže.....to je oprav­du přes čáru. Ale pře­jdě­me na 7:7 se poda­ři­lo vyrov­nat Chilli pro­ti Aylin, ale pak Nicol pře­kva­pi­vě sho­di­la Veroniku a po Tomově výhře bylo téměř jas­né, že Mao to má v kap­se. Ačkoli Johy ješ­tě uká­za­la záblesk nadě­je pro­ti Dominice, no Xenia v suve­rén­ně nej­těž­ším zápa­se vyřa­di­la Veve, čímž vyhrá­la imu­ni­tu pre Mao.

V sou­tě­ži o imu­ni­tu musím zmí­nit neu­vě­ři­tel­né množ­ství zby­teč­ných zpo­ma­le­ných zábě­rů, ve kte­rých snad kaž­dý zápas pře­hrá­va­li ješ­tě jednou....Takhle to vypa­dá, když se musí­te pro­kou­sat na dvě hodi­ny mate­ri­á­lu a jste líní hle­dat zají­ma­vé roz­ho­vo­ry v tábo­rech.

Po pro­hra­né sou­tě­ži o imu­ni­tu násle­do­va­la kla­sic­ká sou­těž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu, ve kte­ré Johy po vel­kém boji ve finá­le vyhrá­la nad Vladimírem. A to vlast­ně roz­hod­lo o tom, co se bude dít dál.

SK-24. díl

Na začá­tek řek­nu, že vidí­me více mlu­ve­ní a více tak­tic­kých snah Xenie, což musím pochvá­lit, pro­to­že musí mys­let dopře­du pro pří­pad, že pro­hra­je. To je od Mao vše a pře­jdě­me k Azuovi. Vzhledem k tomu, že indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu vyhrá­la Johy, bylo v pod­sta­tě pře­dem jas­né, že duel bude Adam vs. Vladimír, což je smut­né, když tam vidím Veve, kte­rá je úpl­ně k niče­mu a může vám vra­zit nůž do zad, když ji to zachrá­ní. Kdyby Vladimír s něčím při­šel, byla by tu ješ­tě něja­ká šan­ce, ale Adam ji prak­tic­ky oka­mži­tě utnul svým výpa­dem pro­ti Johyovi. Vyhrožování sabo­tá­ží sou­tě­že, pokud ho posta­ví do due­lu a on vyhra­je, bylo neu­vě­ři­tel­ně hloupé a jen potvr­zu­je, že Adam neu­mí hrát tu hru. A na kme­no­vé radě to potvr­dil ješ­tě víc.

Nejdřív při roz­ho­vo­rech Ondra tvr­dil, že slou­če­ní není ani blíz­ko, což mě pře­kva­pu­je, pro­to­že jich je 13 a čekal bych to na 12, ale zřej­mě to bude jen na 10.

Volbu kme­ne „vyhrál“ Adam, kte­rý dostal všech­ny hla­sy kro­mě Vladimírova. A pak při­šlo na to, že i kdy­by Johy na vte­ři­nu pře­mýš­le­la o tom, že dá Veve, tak Adam ji usměr­ňo­val, že chce klu­ka, a kdo byl jedi­nou mož­nos­tí? Ano, jeho part­ner Vladimir. Bylo sice na 99,9 % jis­té, že by to bylo stej­né i bez něj, ale ve sku­teč­nos­ti byly tyto jeho výle­vy důvo­dem, proč s ním nikdo jiný nechtěl pra­co­vat. Jak řek­la Johy, „sere si do huby“ a měla prav­du. A když už mlu­ví­me o Johy, potvr­di­la před­po­klad a nomi­no­va­la Vladimíra na duel. Jediný způ­sob, jak vyřa­dit při sou­bo­ji jed­no­ho z nich, bylo posta­vit je pro­ti sobě, a to byla mož­nost, kte­rou si nemoh­la nechat ujít.

Duel: Adam a Vladimír se utka­li v due­lu a musím říct, že to byl skvě­lý sou­boj a pod­le mého názo­ru by v něm pora­zi­li koho­ko­liv jiné­ho, mož­ná až na Toma. A ješ­tě víc mě potě­ši­lo, že to celé komen­to­val Novotný. Nevím, jest­li to Šmahel zapo­mněl dabo­vat, ale ten roz­díl je mar­kant­ní a závi­dím Čechům, že jim komen­tu­je jejich sou­tě­že. Vladimir po vel­kém boji zví­tě­zil a poslal Adama domů. Potvrdilo se to, co jsem před­po­ví­dal, že Adam se do slou­če­ní nedo­sta­ne, i když nebýt sou­bo­jů, ve kte­rých byl skvě­lý, letěl by pod­stat­ně dřív. Šlo jen o to, že jeho cho­vá­ní a vystu­po­vá­ní bylo nepří­jem­né už z tele­vi­ze, a ne když ho budu mít ješ­tě kaž­dý den v tábo­ře. Paradoxně to může otevřít dve­ře Vladimiru s dal­ší­mi kon­ku­ren­ty. Osobně si mys­lím, že by s Chilli moh­li vytvo­řit sil­nou dvo­ji­ci, nebo by mohl nahra­dit člo­vě­ka v ali­an­ci, kte­rý v příš­tím díle ode­jde. Nebudu říkat jmé­no, kdy­by to někdo nevě­děl, ale poté, co to všu­de tak vel­ko­le­pě ozná­mi­li, než to stej­ně bylo na Voyo, mys­lím, že vět­ši­na lidí ví, o kom mlu­vím. Navíc Vladimir vyhrál už tře­tí duel a doka­zu­je, že v nich bude vel­mi vel­mi těž­ké ho pora­zit.

Závěr: Jsem rád, že se potvr­di­la dal­ší z mých před­po­vě­dí, a to, že se Adam nedo­ži­je shle­dá­ní, to pros­tě při jeho pova­ze a cho­vá­ní neby­lo mož­né. Celkově dávám této epi­zo­dě 7/10 za skvě­lou sou­těž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu a zejmé­na za duel. Sám jsem vel­mi zvě­da­vý, jaký dopad bude mít Adamovo vyřa­ze­ní na Vladimírovu hru, což uvi­dí­me v příš­tím díle.


Foto: © 2020 CBS Broadcasting, Inc.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66641 s | počet dotazů: 240 | paměť: 73136 KB. | 18.06.2024 - 03:52:06