Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 4. díl - „Nejsi můj nepřítel, jsi jen nesympatická“

Survivor - 4. díl - „Nejsi můj nepřítel, jsi jen nesympatická“

Surv
Surv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pátek šel napo­sle­dy dvou­ho­di­no­vý Survivor na Markíze. Raději jsem si zašel na pivo. Takto půso­bí náš Survivor. Když se to dělá tak, jak se to má dělat, sedím u tele­vi­ze a nepro­pás­nu ani minu­tu. Než se dosta­nu k naše­mu Trosečníkovi, musím se zmí­nit o tom ame­ric­kém. Včera jsem sle­do­val 8. díl 41. řady z USA, mimo naše­ho Survivora. Délka epi­zo­dy byla 42 minut. Po kme­no­vé radě násle­do­va­la pěti­mi­nu­to­vá deba­ta, pak sou­těž o odmě­nu včet­ně mode­rá­tor­ské­ho vstu­pu, deba­ta o vyřa­ze­ní, sou­těž o imu­ni­tu, dal­ší deba­ta a ve 32. minu­tě se pře­šlo ke kme­no­vé radě, kde po vyřa­ze­ní pro­běh­la asi minu­to­vá ukáz­ka na dal­ší díl a roz­luč­ko­vá řeč vyřa­ze­né­ho. Na 42 minut doce­la dost, ne? A to je ten roz­díl, že méně je někdy více, a pro­to je pro mě Survivor jedi­ná dob­rá rea­li­ty show.

Vraťme se tedy k Survivoru Česko&Slovensko. První věc, kte­rá mě zkla­ma­la, je, že z toho děla­jí ješ­tě vět­ší far­mář­skou show než dřív. Na Markíze 4 díly týd­ně a všech­no po 22 hodi­ne? S Farmou to bylo podob­né i z časo­vé­ho hle­dis­ka. Proč nezkrá­ti­li díly a nene­cha­li je v úte­rý a v pátek? Když už si mys­lí­te, že to nemo­hou poka­zit, zno­vu pře­kva­pí. V tomhle závi­dím Čechům, že to Nova neo­pra­vi­la, mimo jiné vám závi­dím i Novotného, že to komen­tu­je, pro­to­že jsem vče­ra sle­do­val 2. díl na Nova International a neda­lo se to srov­nat. My na Slovensku poslou­chá­me nekva­lit­ní dabing Šmahela, kte­rý bohu­žel, i když to vypa­da­lo, že se zlep­šu­je, byl to jen klam do uší a je to čím dál hor­ší. Ani se nedi­vím, že na Markíze to nemá dosta­teč­nou sle­do­va­nost a při­tom na Nově je to pořád dost sluš­né.

Ale pojď­me ke hře. Začněme Veroničiným stě­žo­vá­ním, že jí neřek­li, že budou hla­so­vat pro ni.....Ježíši, vždyť je to Survivor a to je jed­na z hlav­ních zásad hry - HRAJ JU. Tento aspekt hry už dost zni­či­li due­ly a ješ­tě si dopře­du bude­me říkat, kdo bude pro koho hla­so­vat?

Další věc Nathan, Gogo a sleč­na z Azua (nemůžu si vzpo­me­nout na jmé­no a upřím­ně, kdo si to vůbec pama­tu­je?), proč nesou­pe­ři­li a neby­li ani na kme­nov­ce? Četl jsem něco o úpa­lu... Jako WTF nemů­že­te pokra­čo­vat, tak­že ukon­čí­te sou­těž a to je vše, žád­né cho­ze­ní k léka­ři na 3 dny, abys­te si odpo­či­nu­li a vrá­ti­li se naho­ru dolů jako hou­pač­ka. Tohle má být nej­drs­něj­ší show, jak je pre­zen­to­vá­na? Nemá to nic spo­leč­né­ho se Survivorem, a to ani nemlu­vím o tapech, kte­ré mají, a nových šatech, kte­ré pra­vi­del­ně nosí.

Ta hud­ba je hroz­ná, rad­ši tam pro­sím nedá­vej­te nic, než to co tam dáva­jí teď. Pořád to tam cpou, i když je to napros­to nevhod­né. A zno­vu při­po­mí­nám, že mají k dis­po­zi­ci tak skvě­lou hud­bu ze Survivor USA a já ji nesly­šel ani jed­nou.

Nyní k pozi­ti­vům, opět se musím opa­ko­vat, ale Gábor je skvě­lý. Je vidět, jak je sou­tě­ži­vý, a ten roz­bi­tý mik­ro­fon, no nedi­vím se mu, když dosta­li takú naklá­dač­ku. Enrique má vel­ký talent na háze­ní, kde už ve dru­hé sou­tě­ži nesku­teč­ně zasá­hl, a oprav­du může být vel­mi zají­ma­vým hrá­čem. Veronika a Gábor ve finá­le indi­vi­du­ál­ní imu­ni­ty, to se jen tak nevy­mys­lí, jen ško­da, že nevy­hrál Gábor.

Ke kme­no­vé radě nemám moc co říct, opět zby­teč­ný duel, zby­teč­ný roz­ho­vor před due­lem, ale to bych opa­ko­val kaž­dou část. Ale byl tam jeden TOP moment a vy urči­tě víte, kte­rý. „TY NIESI MÔJ NEPRIATEĽKA, IBA SI NESYMPATICKÁ“. Gábor pros­tě vždyc­ky při­dá ale­spoň bod k cel­ko­vé­mu hod­no­ce­ní kaž­dé epi­zo­dy a dnes to nebu­de jinak.

Závěr: Minulou epi­zo­du jsem nazval: „Zrodil se koneč­ně Survivor?“. No, naro­dil se, ale bohu­žel to byl jen smut­ný potrat. Epizoda mě opět zkla­ma­la a zachrá­nil ji jen Gábor a něko­lik mini momen­tů Survivora. Bohužel na to, co pro­duk­ce před­vá­dí, je to jen 3/10, i ten jeden bod při­dal Gabor se svou vel­kou upřím­nos­tí.

Hodnocení 3/10


Photo © Archiv TV Nova


Článek z SK pře­lo­žil Jiří Borový


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,99810 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72866 KB. | 29.02.2024 - 22:25:49