Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 22. díl (SK-39.,40.) - Neporazitelný Tom poražen

Survivor - 22. díl (SK-39.,40.) - Neporazitelný Tom poražen

beach 4388225 1920
beach 4388225 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První kme­no­vá rada po slou­če­ní nám při­nes­la vel­mi dob­rý duel a prav­dě­po­dob­ně i prv­ní­ho čle­na poro­ty. Ale kro­mě toho toho bylo ješ­tě mno­hem víc.

SK-39. díl

Začínáme nale­ze­ním truh­ly, kte­rá nako­nec obsa­ho­va­la před­mě­ty potřeb­né k výro­bě vlaj­ky. Náčrtek byl vel­mi pěk­ný, ale jak Tom pozna­me­nal, bylo tam na mě pří­liš mno­ho růžo­vé a nako­nec chy­běl název kme­ne. Po vlaj­ko­vém dni při­chá­zí na řadu boj o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Musím ale upo­zor­nit na to, že Šmahel je tam sku­teč­ně a neda­bu­je to doda­teč­ně, což para­dox­ně zlep­ši­lo jeho výkon. Pravděpodobně se to natá­če­lo v době, kdy byl Novotný na tur­na­ji Oktagon 31 v Praze, pro­to­že už byl zpát­ky na kme­no­vé radě, ale pojď­me k sou­tě­ži.

Čekal jsem, že to bude podob­né jako dopo­sud u indi­vi­du­ál­ních imu­nit, ale pros­tě se musí udě­lat zase něco jiného....v jed­nu chví­li jsme se dosta­li do pavou­ka, kde se nějak loso­va­ly dvo­ji­ce, ale počet, koli­krát měli jít, byl pokaž­dé jiný. Nejprve jsme měli pred­ko­lo, ve kte­rém se hrá­lo na 2 vítěz­né body. Chilli a Xenia pora­zi­ly své sou­peř­ky Veroniku a Nicole 2:0. Od čtvrt­fi­ná­le pak roz­ho­do­val jedi­ný vítěz­ný bod. Vyhráli Tom nad Braňom, Johy nad Dominikou, Vladimir nad Veve a Chilli nad Xenií. Tom a Vladimír se pro­bo­jo­va­li ze své­ho semi­fi­ná­le a spo­leč­ně se dosta­li do finá­le, kde opět roz­ho­do­va­ly 2 vítěz­né body. Nechápu to pro­ta­ho­vá­ní, pro­to­že to byla fyzic­ky vel­mi nároč­ná sou­těž, a jak podotkl Vladimír, kdo to jed­nou zku­sí, už nechce jít zno­vu. Ve finá­le zís­kal prv­ní bod Tom, ale Vladimir to doká­zal oto­čit a zís­kat indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Musím říct, že to byla asi nej­ná­pí­na­věj­ší bitva v celé sou­tě­ži, pro­to­že se to od toho háku odrá­že­lo.

SK-40. díl

Současně si po zís­ká­ní moci mno­ho­krát nevi­dí­te na špič­ku nosu a začne­te zapo­mí­nat, že ji máte jen na jed­né kme­no­vé radě. To se pro­je­vi­lo i na Vladimírovi a najed­nou z něj byl Adam vol.2, kte­rý si zejmé­na svým agre­siv­ním sty­lem kazil dob­rý dojem, kte­rý si po špat­ném začát­ku dlou­ho budo­val. Johy mu dob­ře pora­di­la, aby se uklid­nil, ale už bylo poz­dě a Chilli s Nicole po něm brzy půjdou. Jsem zvě­da­vý, jest­li to vycí­tí a doká­že správ­ně pou­žít skry­tou imu­ni­tu.

Najednou při­šel zvrat v podo­bě hle­dá­ní pokla­du a tím pokla­dem byl hlas navíc, kte­rý se ale vzta­hu­je pou­ze do počtu 8 lidí, tak­že dal­ší dvě kme­no­vé rady. Vladimír ji našel a pod­le mého názo­ru mu tato výho­da pří­liš nepo­má­há. Kdyby šlo o šest lidí, je to jiná věc, ale v osmi to moc neob­sto­jí. Pak ale náh­le nastal ve spo­je­nec­tví Vladimíra a Johy obrat. Nejdřív jsem jí nevě­řil, pak mě pře­svěd­či­la, že to mys­lí váž­ně, a najed­nou jsme zase tam, kde jsme byli, že po něm jde. Bohužel si v tom­to pří­pa­dě Vladimír pomohl svou nepo­zor­nos­tí. Samozřejmě, že 50 dní je dost a mož­ná už na něj dolé­há, že neví, že dělá vel­kou chy­bu. A při­tom to, co poka­zil, bylo tri­vi­ál­ní pořa­dí, kdo bude v due­lu pod­le hla­so­vá­ní a kdo pod­le jeho roz­hod­nu­tí. Tak jako tak by to byla Xenie a Tom, tak­že nechá­pu, proč to neu­dě­lal správ­ně, ten­to­krát by to bylo tak, jak to chtě­ly ženy, a on by měl klid.

Kmenová rada: Vladimir se zde pro­sa­dil a Xenia zís­ka­la nej­ví­ce hla­sů. Jako dru­hé­ho pak vybral Toma, a tak jsme měli sou­boj dvou ze tří cel­ko­vě nej­ú­spěš­něj­ších hrá­čů v sou­tě­žích. Xenia vyhrá­la duel po neu­vě­ři­tel­ných 33 minu­tách, tak­že klo­bouk dolů před obě­ma. Ale musím se u toho poza­sta­vit, pro­to­že jsem opět viděl vel­kou výho­du pro Xenii. V čem? Stabilita je spí­še domé­nou žen, a když porov­nám veli­kost Tomových a Xeniiných nohou, Tom byl na užší plo­ši­ně v nevý­ho­dě. Podle mého názo­ru, pokud má být sou­boj muže a ženy, tak by to mělo být o šikov­nos­ti a nemě­la by tam být sta­bi­li­ta, pro­to­že to neby­lo popr­vé, kdy byl muž tak­to zne­vý­hod­něn.

Závěr: Celkově byl díl výživ­ný na infor­ma­ce a doce­la mě pře­kva­pi­lo, že napří­klad Dominika hla­so­va­la s Braňem a Tomem. Duel byl z hle­dis­ka výko­nů sou­tě­ží­cích oprav­du skvě­lý a kro­mě Xénie a Vladimíra by ho pro­ti Tomovi asi nikdo nevy­hrál. Nelíbil se mi však for­mát sou­tě­že o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Celkově hod­no­tím epi­zo­du kla­sic­ky 7/10. Doufám, že se brzy koneč­ně dočká­me tak­tic­ké­ho tahu, kte­rý něko­ho vel­mi pře­kva­pí, jinak zná­mé­ho jako pod­raz.


Fotka od gre­b­motPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22881 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73374 KB. | 18.04.2024 - 20:14:51