Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 5. díl - zatím nejhorší díl

Survivor - 5. díl - zatím nejhorší díl

Surv
Surv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jsem tu opět s dal­ší recen­zí Survivor Czech&Slovakia. Jak už jsem psal, na Slovensku roz­dě­li­li Survivora na 4 díly po zhru­ba hodi­ně týd­ně. V tu chví­li už to byla blbost, ale říkal jsem si, že je to jed­no, pro­to­že ty díly s kme­no­vou radou budou ve stej­ných dnech jako v Česku. Vzhledem k tomu, že byly dva díly a na kon­ci někdo vypa­dl, čekal jsem, že pros­tě roz­dě­lí jeden díl na dva. Ale špat­ně! Diváci kri­ti­zu­jí dél­ku a Markíza s Novou si říka­jí, ať se dél­ka zacho­vá, ale ať v jed­nom týd­nu vypad­ne jen jeden mís­to dvou sou­tě­ží­cích. Takže zatím­co v prv­ních 4 dílech byl trend 2h na kme­no­vou radu, dnes už jsou to 4 hodi­ny. Což je ve srov­ná­ní s ame­ric­ký­mi 40 minu­ta­mi téměř neu­vě­ři­tel­né. Opravdu tele­vi­ze dělá všech­no pro to, abych se pře­stal dívat, a věř­te mi, že k tomu nemám dale­ko.

No, pojď­me se vlast­ně dostat k dal­ší zby­teč­né epi­zo­dě. Druhý z pěti, tedy 20 %,to je sluš­né čís­lo. Začneme prv­ní sou­tě­ží o trest. Ano, v ori­gi­ná­le tako­vé sou­tě­že byly, ale šoko­va­lo mě, že těch věcí bylo 7 a hlav­ně, že je nene­cha­li, ale muse­li je zni­čit, to v ori­gi­ná­le taky neby­lo, ale zase už jsme zvyklí na novin­ky, kte­ré naši show zhor­šu­jí. Duel, ve kte­rém jsem kon­krét­ně vytá­hl sou­boj Adam&Iva vs Nathan&Xenia. Takže Adam, i když zapo­mněl vlaj­ku, před­bě­hl Nathana (ano toho, kte­rý pak řval jako smys­lů zba­ve­ný), ale díky totál­ně zma­te­né Ivě zís­ka­li Mao bod, i když k němu při­šli, tak­že ani nevě­dí jak. Nevím, jaké léky Nathan dostal na té lékař­ské pro­hlíd­ce, ale už bych mu je nedá­val, pokud bude takhle doslo­va kři­čet. A nej­spíš se o to podě­lil i s kme­nem, pro­to­že Johy a kmen obec­ně to bylo něco straš­né­ho. Chápu tu radost, ale tohle už bylo pře­hna­né.

Přemýšlel jsem o tom, proč se sou­bo­ju­je o trest, a napadlo mě, že se tím zřej­mě sna­ží dohnat počá­teč­ní výho­du, ale kdy­by to děla­li pořád­ně, nemu­se­li by to dělat a hrá­lo by se jen na odmě­nu. Ale dob­ře, neby­lo to něco, co by mě nějak váž­ně trá­pi­lo.

Zpomalené zábě­ry Musím se o nich ješ­tě zmi­ňo­vat? Jestli se to nějak dosta­ne k něko­mu, kdo dělá Survivor, pro­sím, nedá­vej­te tam pořád tolik zpo­ma­le­ných zábě­rů. Ty by se měly konat pou­ze v pří­pa­dě, že se sta­ne něco oprav­du váž­né­ho nebo sou­tě­ží­cí před­ve­de něja­ký super výkon.

Krádež Maa z tábo­ra Azua: V reak­ci na jejich činy jsem zazna­me­nal doce­la dost nega­tiv­ních reak­cí. Já je nao­pak schva­lu­ji. Z lid­ské­ho hle­dis­ka bych jim samo­zřej­mě rýži nebral a pří­stře­šek jim nezbou­ral, ale z her­ní­ho hle­dis­ka je to super tah. Oslabili a tro­chu okrad­li sou­pe­ře o síly, což se prav­dě­po­dob­ně pro­je­vi­lo v dal­ší sou­tě­ži o piz­zu.

Soutěž o piz­zu: Na této sou­tě­ži mě nej­pr­ve zau­ja­lo, že to neby­la sou­těž o imu­ni­tu, jakou jsem oče­ká­val. Ale tady musím pochvá­lit kmen Mao a jejich oprav­du dobrou muš­ku při tre­fo­vá­ní koše od kaž­dé­ho sou­tě­ží­cí­ho. Na dru­hou stra­nu Azua byl tra­gic­ký na koši, tak­že se divím, že nešel Enrique, kte­rý 2x doká­zal, že umí oprav­du skvě­le stří­let. Ani Tomáš, kte­rý je pod­le mě nej­lep­ší z klu­ků z Azua nehrál. Jak chce Kmen vyhrát, když nena­sa­dí ty nej­lep­ší hrá­če? Tohle byl dal­ší WTF moment Survivora.

Nenašel jsem žád­ná pozi­ti­va, snad jen výkon při hodu do koše čer­ve­né­ho týmu a rozum­né řeše­ní návštěvy čer­ve­né­ho týmu u mod­ré­ho kme­ne. Ale je tu jed­na věc, kte­rou bych rád zmí­nil, a to, že jsem si vši­ml doce­la vel­ké nechu­ti k Chilli, a abych byl upřím­ný, tro­chu tomu nero­zu­mím. Ano, něko­mu může být nesym­pa­tic­ká, ale jak jsem zmí­nil v dří­věj­ší recen­zi, má vel­ký poten­ci­ál a dob­ře se vyví­jí. Mnoho skvě­lých hrá­čů Survivoru neby­lo sym­pa­tic­kých a svou hrou tuto hru posu­nu­li na jinou úro­veň. U Chilli je vidět, že oprav­du hra­je, a toho si cením.

Závěr: Klesající trend Survivora je zřej­mě neza­sta­vi­tel­ný a pro­duk­ce ho svý­mi roz­hod­nu­tí­mi jen více a více potá­pí. Ani neví­te, jak moc chci hod­no­tit klad­ně a hle­dám, co se dá, ale bohu­žel je to odpad.

Hodnocení: Zatím nej­hor­ší díl aneb 1/10


Photo © Archiv TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21164 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72868 KB. | 29.02.2024 - 21:36:17