Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor epizoda 6(SK-7,8) - Fénix Iva

Survivor epizoda 6(SK-7,8) - Fénix Iva

Surv2
Surv2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na začát­ku bych rád vysvět­lil malou kos­me­tic­kou změ­nu, pro­to­že na Slovensku jsou epi­zo­dy roz­dě­le­ny na dvě, tak­že je zde jiné čís­lo­vá­ní, a pro­to budu v tex­tu psát čís­lo epi­zo­dy na Slovensku a pak budu pokra­čo­vat v recen­zi. Pro čes­kou stra­nu se nic nemě­ní, pro­to­že se tam nic nezmě­ni­lo ve vysí­lá­ní.

SK-díl 7

Mám pocit, že kaž­dý tře­tí díl je jen tak dob­rý, jak je dob­rý. Zatím jedi­ný sluš­ný díl byl 3. díl a dnes s 6. dílem to bude zase o něco pozi­tiv­něj­ší. Musím pochvá­lit, že se koneč­ně ve vět­ší míře řeši­la tak­ti­ka a roz­ho­vo­ry byly inten­ziv­ní. Protože ten­to díl byl doce­la dost o sou­tě­žích, pojď­me k nim.

Soutěž o kme­no­vou imu­ni­tu: byla kla­sic­ky dob­rá a zau­jal mě Vladimírův výkon, v sou­tě­žích se uka­zu­je ve vel­mi dob­rém svět­le a mys­lím, že prá­vě to mělo doce­la vel­ký vliv na výběr dru­hé­ho due­lan­ta. Zároveň moud­ře ustou­pil od své původ­ně agre­siv­ní hry po prv­ní epi­zo­dě, kdy chtěl Slováky vyho­dit. Musím uznat, že je pro mě jed­ním z nej­lep­ších hrá­čů mod­ré­ho týmu. Ale bohu­žel pro něj je v men­ši­ně, pokud jde o ali­an­ci. Bude však vel­mi zají­ma­vé sle­do­vat, jak se s tím vypo­řá­dá. Soutěž zpo­čát­ku vypa­da­la jas­ně pro kmen Azua, ale pak Mao zapnul díky skvě­lé­mu Danielovi(Gogo), kte­rý se pod­le mě koneč­ně dob­ře uká­zal i v sou­tě­ži. Trochu mě pře­kva­pu­je neu­stá­lé nasa­zo­vá­ní Braňa na Tomáše, nevím jest­li je to pra­vi­dlo, že kapi­tán jde na tiebreak(alespoň to nikdo neřekl), ale je legi­tim­ní, stej­ně jako to zně­lo od sou­tě­ží­cích, že se mlu­ví o tom, že ať jde pro­ti Tomášovi z čer­ve­né­ho týmu napří­klad Tomáš z mod­ré­ho týmu. 4-0 a hlav­ně způ­sob těch­to výher ve mně evo­ku­je, že by se to mělo udě­lat radě­ji dří­ve než poz­dě­ji, jinak bude kmen Azua vel­mi čas­to hlav­ním hrá­čem v sou­bo­jích na kme­no­vé radě.

Soutěž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu: Zde se uká­za­lo, že Tomáš bude vel­mi sil­ným hrá­čem v kaž­dé sou­tě­ži. Ale jed­na věc mě zau­ja­la, pokud jste si všimli, že v jed­nu chví­li se sou­tě­ží­cí zača­li smát. Předpokládám, že Novotný řekl něco vtip­né­ho a naši čeští brat­ři to nej­spíš sly­še­li na Nově, ale my na Slovensku jsme sly­še­li jen náš stroj jmé­nem Šmahel. Z pohle­du Covidu chá­pu 2 mode­rá­to­ry, ale tohle je jeden z vel­kých fak­to­rů, proč to jde v hlav­ním vysí­la­cím čase na Nově a na Markíze už ne.

SK-díl 8

Pokud bych měl hod­no­tit kaž­dý díl zvlášť, tak tenhle má asi nej­víc. Bylo vel­mi zají­ma­vé poslou­chat jejich vyprá­vě­ní o hla­du a také o tom, jak to cho­dí v kme­ni pri Gaborovi a Nathanovi. Pokud jsem dob­ře viděl, tak se Tomáš z mod­ré­ho kme­ne poku­sil hle­dat skry­tou imu­ni­tu. Kdyby tam byli,určitě by to při­da­lo na zají­ma­vos­ti. Zaujaly mě Xeniiny umě­lé vla­sy, kte­ré pou­ži­li jako pro­vá­zek, a obzvlášť mě zau­ja­lo, kolik jich bylo, když si je Tomáš z čer­ve­né­ho kme­ne nasa­dil. Každopádně vidí­me vel­mi dobrou soci­ál­ní hru Tomáše Zástěry, navíc má dobrou ali­anč­ní základ­nu a je sil­ný v sou­tě­žích, tak­že zatím jeden z mých favo­ri­tů na vítěz­ství v Survivoru.

Díl trval 1 hodi­nu a 9 minut. Šmahela jsem prv­ních 45 minut nesly­šel ani jed­nou a abso­lut­ně chy­běl. Pak dostal svůj obvyk­lý roz­ho­vor před vystou­pe­ním, kte­rý trval 8 minut. Ten roz­ho­vor by měli dát do Survivor Xtra a ne pří­mo do tele­vi­ze, pro­to­že reál­ně nevě­řím, že by to něko­ho zají­ma­lo.

Přejděme ke kme­no­vé radě, ta byla zají­ma­vá z hle­dis­ka vzta­hů v Azua a také se o nich dozvě­dě­li více Mao, což mohou vyu­žít poz­dě­ji. Překvapilo mě, že Vladimír je zřej­mě ve spo­je­nec­tví s Adamem a Ivou, a při­tom jsem nevi­děl ani jeden z jejich roz­ho­vo­rů. Iva však byla oče­ká­va­nou vol­bou vět­ši­no­vé ali­an­ce. Za její výko­ny v sou­tě­žích bych pro ni hla­so­val také. Nepřekvapila mě ani Tomášova vol­ba dru­hé­ho due­lan­ta. Mimo svou ali­an­ci měl na výběr Adama, Vladimíra a Lukáše, při­čemž Lukáš byl z této tro­ji­ce v sou­tě­žích nej­slab­ší.

Duel: Naopak mě pře­kva­pil výsle­dek Duelu, pro­to­že jsem si mys­lel, že Iva nemá pro­ti Lukášovi šan­ci, a pod­le reak­cí zřej­mě ani Tomáš. Zdálo se však, že vsta­la z pope­la jako fénix a vidě­li jsme oprav­du nažha­ve­nou Ivu, kte­rá jako by našla vět­ší moti­va­ci k sou­tě­že­ní a bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak se před­ve­de příš­tě.

Závěr: Po posled­ních dvou dílech jsem už ztrá­cel nadě­ji, ale ten­to díl musím hod­no­tit klad­ně a dou­fám, že ho ješ­tě vylep­ší. V ruše­ní due­lu, vyne­chá­vá­ní zby­teč­ných zábě­rů a podob­ná nega­ti­va už nedou­fám, ale snad se ale­spoň dočkám pokro­ku ve hře.

Moje hod­no­ce­ní toho­to dílu je 7/10 a dou­fám, že se nesta­ne pra­vi­dlem, že jen kaž­dý tře­tí díl je tak dob­rý, jak by mohl být.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90036 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73182 KB. | 14.07.2024 - 12:32:33