Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 17. díl (SK-29,30.) - Více zlodějů rýže v Mao?

Survivor - 17. díl (SK-29,30.) - Více zlodějů rýže v Mao?

meat 1155132 1920
meat 1155132 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

36 dní - v ori­gi­ná­le to už zna­me­ná boj o finá­lo­vou dvojici/trio, ale tady není ani slou­če­ní. Nicméně jak už jsem psal, oče­ká­vám to u dese­ti sou­tě­ží­cích.

SK-29. díl

Začínáme deba­tou o tom, že Aylin před kme­no­vou radou řek­la Nicol, že Tom a Braňo si také dáva­li rýži navíc. Opravdu ško­da, že jí to neřek­la dřív, pro­to­že z násled­né reak­ce ostat­ních bychom nej­spíš vidě­li úpl­ně jiné slo­že­ní due­lu. Kmeny se již pro­plet­ly a pod­le mého názo­ru již nepla­tí „sta­rá“ Azua a „sta­rý“ Mao.

Ze stra­ny Azua se tipo­val výsle­dek sou­bo­je a Vladimír byl jedi­ný, kdo chtěl, aby se Daniel vrá­til. Při nástu­pu do sou­tě­že se Azua dozvě­dě­la, že Aylin vypadla, a tak dali Vevě pro­stor k emo­cím, aby epi­zo­du natáh­li. Po sou­tě­ži to řeši­li zno­vu, pro­to­že opět potře­bu­je­me 2 hodi­ny. Ale pojď­me k sou­tě­ži.

Tentokrát byla v celém díle jen jed­na, což musím pochvá­lit. Co ale nemo­hu pochvá­lit, je to, že na Slovensku ji roz­dě­li­li v polo­vi­ně sou­tě­že. Bylo to 3:3 a na zby­tek sou­tě­že jsme si muse­li počkat do stře­dy.

SK-30. díl

Johy si na začát­ku ved­la vel­mi dob­ře, ale v dru­hé polo­vi­ně sou­tě­že už jí to tolik nešlo. Kdo si vedl skvě­le, byli Daniel, Tom a Xenia. Co se týče rych­los­ti, ať už při zapa­ma­to­vá­ní, nebo při běhu, tito tři vyni­ka­li. Takže Mao zaslou­že­ně vyhrál 7:4 přes­to, že dru­há část epi­zo­dy na Slovensku zača­la výhrou Veve nad Braňom a do té doby to bylo 4:3 pro Azu, tak­že vel­ký obrat.

Je ale tře­ba říct, že sou­těž po 36 dnech, kdy si musí­te něco zapa­ma­to­vat, je vel­mi nároč­ná, chy­bí vám jíd­lo a nepře­mýš­lí­te potom jako nor­mál­ně.

Po výhře se Daniel s Nicole vyda­li na náku­py pro Mao a vybí­ra­li oprav­du moud­ře, ale musím je pochvá­lit za to, že je napadlo smlou­vá­ní a i když to nevy­šlo, za pokus to stá­lo.

Zbytek dílu byl o ničem, opět jsme se vrá­ti­li k vypad­nu­tí Aylin a smut­né Veve. Ale opět musím Veve pochvá­lit za to, že se nene­cha­la ovlád­nout emo­ce­mi a chtě­la s Vladimirem spo­lu­pra­co­vat, pro­to­že jak sama řek­la : „Je to dob­rý hráč.“

Díl kon­čí­me roz­ho­vo­rem mezi Tomem a Xenií, kde Tom zřej­mě chce, aby když se má roz­ho­do­vat o sou­bo­ji a usly­ší jeho jmé­no, aby to Xenie pře­krou­ti­la. Zjevně se cítí ohro­žen. Každopádně mu Xenia dala dobrou radu, aby se uklid­nil a neza­chá­zel s těmi sou­tě­že­mi do tako­vých extré­mů.

Závěr: epi­zo­da měla svá pozi­ti­va i nega­ti­va. Největším nega­ti­vem je ose­ká­ní sou­tě­že, ale to se týká pou­ze Slovenska, tak­že v České repub­li­ce to bylo napros­to v pořád­ku. Popravdě se moc těším na dal­ší díl a moc rád bych viděl Mao na kme­no­vé radě a co se bude dít na kme­no­vé radě. Epizodu hod­no­tím 6/10.


Fotka od vika-imperia550Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43687 s | počet dotazů: 245 | paměť: 73354 KB. | 18.04.2024 - 18:40:08