Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec „neporazitelného“ Toma?

Survivor - 13. díl (SK - 21,22.) Konec „neporazitelného“ Toma?

greece 6773682 1920
greece 6773682 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po kme­no­vé radě se opět dostá­vá­me k „nud­něj­ší“ epi­zo­dě. Klasické obě sou­tě­že o odmě­nu byly na 7 bodů a při­pa­da­lo mi to jako neko­neč­no. Ale už je asi zby­teč­né se o tom vůbec zmi­ňo­vat. Zbývá jen dou­fat, že to zase neda­jí na 10.
HHC vape

SK-21. díl

Nejprve začnu pozi­tiv­ně a potě­ši­lo mě, že se do sou­tě­že dosta­lo více než 1-2 lidé. Myslím, že tro­ji­ci sme měli jen jed­nou a dnes jsme měli rov­nou čtve­ři­ci, ale jak už to bývá, pro­duk­ce si to v polo­vi­ně sou­tě­že roz­mys­le­la a vrá­ti­la to na tři. Tato neu­stá­lá změ­na pra­vi­del v prů­bě­hu sou­tě­že je těž­ký ama­té­ris­mus. Ale jak řekl Novotný ve stři­ho­vém zábě­ru: „Pravidla tady urču­ji já“ a my může­me jen kri­ti­zo­vat tyto nesmys­ly.
HHC kvě­ty

V prv­ním sou­bo­ji o odme­nu byla cenou ovoc­ný špíz, kte­rý vítěz­né­mu kme­ni jis­tě dodá více ener­gie. Musím říct, že hod na kon­ci byl urči­tě vel­mi obtíž­ný a nedi­vím se, že vět­ši­ně z nich to trva­lo tolik poku­sů. První zápas se ode­hrál mezi již pra­vi­del­ně bodu­jí­cím Danielem, kte­rý zís­kal bod i nyní, když pora­zil Veve. Ale to je tak tro­chu povin­né vítěz­ství, stej­ně jako Adamovo násled­né vítěz­ství nad Nicole. Za sta­vu 1:1 se Mao utr­hl a zís­kal tři body v řadě, Tom pro­ti Veronice, Xenia pro­ti Vladovi a Braňo pro­ti Johy. Poté sice Tomáš pro­ti Dominice sní­žil na 4:2, ale Daniel byl také v ráži a při­dal pátý bod na stra­nu Maa. Za sta­vu 5:2 vykře­sa­li Veronika a Adam jis­křič­ku nadě­je, když pora­zi­li Nicole a Xenii. Za sta­vu 5:4 jsme se dosta­li i k naší Survivor kla­si­ce Braňo vs. Tomáš, ale výsle­dek už nebyl kla­sic­ký a Braňo zís­kal dru­hý bod ze dvou v této sou­tě­ži. Johy ješ­tě doká­zal sní­žit pro­ti Aylin, ale Tom už byl pro Chilli vel­kým oříš­kem, a tak si Mao při­psal tře­tí výhru v řadě. Na kon­ci toho­to seg­men­tu jsme se také dočka­li čás­ti o lás­ce tro­seč­ní­ků, kde jsme se dozvě­dě­li, jaký typ muže Xenia při­ta­hu­je, a pře­kva­pi­vě to byl typ jako Tom, čekal jsem spíš Enriqueho. Snad se chá­pe­me, že je to iro­nie. Jen se to nata­hu­je, aby díl měl potřeb­ný čas.
HHC kvě­ty

SK-22. díl

Druhý boj o odmě­nu v tom­to díle byl o ice tea a gri­lo­va­né maso, tak­že to je oprav­du vel­ká odmě­na, kte­rá může při­nést potřeb­né síly k výhře v sou­tě­ži o imu­ni­tu.

Braňo a Vladimír byli prv­ní dvo­ji­cí, kte­rá sou­tě­ži­la. Braňovi posled­ní odmě­na vyšla skvě­le, ale Vladimírovi vůbec, tak­že si to chtěl vyna­hra­dit, což se mu poda­ři­lo a urval prv­ní a ne posled­ní bod pro Azua. Veronika pak deba­klem pora­zi­la Nicol a Adam pře­kva­pi­vě opět pora­zil Toma. Výsledek 3:0 při­šel vel­mi rych­le, ale něja­ký deba­kl 7:1,7:2 se asi konat nebu­de, a tak násle­do­va­ly 2 body pro Mao, kte­ré po skvě­lém obra­tu bra­li Dominika pro­ti Chilli a Daniel pro­ti Tomášovi.
HHC shop

Když jsem viděl, že jdou Xenia a Veve, říkal jsem si, že to bude vel­ký obrat, a taky byl, ale jen pod­le mého sou­du. Absolutně jsem neče­kal, že Veve vyhra­je, ale pros­tě raz to vyjde, jakmi­le máte XY poku­sů. Adam při­dal pátý bod pro­ti Braňovi, kte­rý se vrá­til ke svým sta­rým pro­hrám. Aylin se pak poda­ři­lo sní­žit pro­ti Chilli, ale dal­ší šok při­šel, když Vladimir pora­zil Toma a jaká to byla poráž­ka. Tom měl výho­du, ale Vladimír tre­fil oba své dva poku­sy a při­pra­vil pro Tommyho pocit, kte­rý ješ­tě neo­ku­sil, a to, že v sou­tě­ži nezís­kal ani bod. Xenia před­ved­la téměř podob­ný výkon, ale potře­bo­va­la ješ­tě jeden pokus. Poslední duel byl Braňo vs. Tomáš a i zde jsme se vrá­ti­li do sta­rých kole­jí a po Tomášově výhře nako­nec zví­tě­zil Azua pomě­rem 7:4.

Jsem zvě­da­vý, jak budou vypa­dat v sou­tě­ži o imu­ni­tu. Konec epi­zo­dy nám ale při­ne­sl zají­ma­vý zvrat, a to ten, že Nicole našla skry­tou imu­ni­tu a ješ­tě víc mě potě­ši­lo, že to niko­mu neřek­la a tak to má být. Pokud by Mao pro­hrál sou­těž o imu­ni­tu, moh­lo by to hod­ně zamí­chat kar­ta­mi. Trochu mě ale zará­ží, že skry­té imu­ni­ty, kte­ré našli, pla­tí jen do slou­če­ní a našli je nej­slab­ší čle­no­vé kme­ne, a pro­to­že slou­če­ní je blíz­ko, doslo­va to říká „vyu­žij mě.“
CBD kap­ky

Závěr: Jak už jsem zmí­nil, tyhle díly, kte­ré obsa­hu­jí málo tak­ti­ky a kon­ver­za­ce (tenhle neob­sa­ho­val ani nic jiné­ho než nale­ze­ní skry­té imu­ni­ty), mě neba­ví, a pro­to nemůžu dát víc než 5/10.


Fotka od Julian HackerPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76610 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73045 KB. | 21.06.2024 - 12:41:02