Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Survivor - 7. díl (SK-9.,10.) - Gáborův odchod

Survivor - 7. díl (SK-9.,10.) - Gáborův odchod

KDP
KDP
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedmý díl je pro mě zatím nej­smut­něj­ší, a to kvů­li odcho­du Gábora kvů­li zra­ně­ní. I když jsem o tom věděl týden dopře­du, pro­to­že se o tom všu­de psa­lo ješ­tě před odvy­sí­lá­ním epi­zo­dy. Gábor byl můj oblí­be­nec a dal této show oprav­du hod­ně, jak v sou­tě­žích, tak v roz­ho­vo­rech, ale dopla­til na to svým zra­ně­ním. Ale i to je sou­čás­tí Survivora. Ale pár minut před­tím, než jsem začal psát ten­to člá­nek, jsem se dozvě­děl, že pro­duk­ce za něj hle­dá náhra­du a je dost prav­dě­po­dob­né, že během příš­tích dílů se obje­ví někdo úpl­ně nový. Nevěřil jsem, že by moh­li kles­nout ješ­tě víc, ale jest­li je to prav­da, tak jsem s naším Survivorem skon­čil. Protože už to nebu­de Survivor, ani z toho mála, co z něj zby­lo. Tak dou­fej­me, že se to nesta­ne, a pojď­me na díl.

SK-7. díl

Začali jsme sou­tě­ží o odmě­nu, kte­rou byly bram­bo­ry, fazo­le a olej. Kmen Azua se koneč­ně roz­ho­dl změ­nit kapi­tá­ny a při­nes­lo to své ovo­ce, i když v tom­to pří­pa­dě zele­ni­no­vé. Tomáš z Azua dove­dl svůj tým k vítěz­ství a byl jeho hlav­ní posta­vou. Vladimír byl opět výbor­ný, začí­ná se mu vra­cet tak­ti­ka a her­ní poje­tí a oprav­du, jak jsem již zmí­nil, má to v hla­vě vel­mi dob­ře srov­na­né, co se týče hry.

Je ale také tře­ba říci, že Azua může za výhru děko­vat dez­o­ri­en­to­va­né­mu Chillimu. Nevěřím, že by někdo během této sou­tě­že věřil, že ji nevy­hra­jí, ale  zavá­ha­li a Azua toho vyu­ži­la. Ale na dru­hou stra­nu ani Iva a Adam nemě­li dale­ko k tomu, aby se sta­li nej­hor­ší dvo­ji­cí v sou­tě­ži. Opravdu mís­to „vpra­vo“ říkej­te „za šát­kem“, to sly­ším popr­vé a pochy­bu­ji, že to ješ­tě někdy v budouc­nu usly­ším. Za posled­ní sou­tě­že musím pochvá­lit to, že byly 3 body, ale bohu­žel jen do dal­ší sou­tě­že o odmě­nu.

Nakonec mě mrze­lo již zmí­ně­né odstou­pe­ní Gábora, ale jak jsem řekl, to k Survivoru pat­ří a mělo by se s tím počí­tat. V Mao tak zůsta­li jen tři klu­ci, což je na fyzic­kou sou­těž vel­mi nepří­jem­né, i když para­dox­ně dal­ší sou­těž o odmě­nu byla sou­těž o sílu a dopadla úpl­ně jinak, než jsem čekal.

SK-8. díl

Jak jsem se již zmí­nil, v dru­hé polo­vi­ně toho­to dílu byla opět sou­těž o odmě­nu, ten­to­krát o čoko­lá­du. Zvykejme si tedy na to, že na kaž­dé­ho odpad­lí­ka při­pad­nou 4 hodi­ny mate­ri­á­lu. Znovu při­po­mí­nám, že v ori­gi­ná­le je to 40 minut. Zbytečné pro­ta­ho­vá­ní toho­to pořa­du.

Ale pojď­me k sou­tě­ži o odmě­nu. Byl to kla­sic­ká pře­tla­čo­va­ná a čekal jsem, že Azua vyhra­je, pro­to­že vypa­dá, že je fyzic­ky sil­něj­ší. Před sou­tě­ží se však Mao roz­ho­dl změ­nit kapi­tá­na a novým kapi­tá­nem se stal Nathan. Tato sou­těž byla v pořád­ku s 5 body, ale změ­nit pra­vi­dla na 2 zho­ze­ní v polo­vi­ně sou­tě­že? Pochopil bych, kdy­by to bylo 4:4 a pak kapi­tá­ni, to ano, ale ne jen tak z niče­ho nic jen pro­to, že by to bylo o něco krat­ší než obvykle....Když se neza­mě­ří­me na stu­pi­di­tu pro­duk­ce, Nathan podal vel­mi dob­rý výkon, zejmé­na v sou­bo­ji s Adamem. Pak jsme měli tra­dič­ní ztrá­ty fit­nessá­ků Veroniky a Braňa. Veronika opět neby­la pro Lenku sou­peř­kou, ale na dru­hou stra­nu je tře­ba uznat, že Lenka je sil­ná. Ale co mě šoko­va­lo, je pro­hra Braňa od něj jsem čekal, že v této sou­tě­ži už musí pora­zit Tomáše Zástěru, ale opět pro­hrál. A jeho výmlu­vy po pro­hře jsou legen­dár­ní. A zde se nabí­zí otáz­ka, v čem je Braňo pro kmen pří­nos­ný? Protože mně to při­pa­dá jako nic.

Nakonec Mao vyhrál odmě­nu a líbil se mi moment, kdy Daniel(Gogo) dal Nathanovi půl­ku své čoko­lá­dy. V před­cho­zím díle se Chilli a Nicol zmí­ni­ly o tom, že Nathanovi a Gáborovi dava­jí více rýže, a za ten­to pří­stup jim musím dát plu­so­vý bod. Paradoxně však na kon­ci epi­zo­dy Nathan odpa­dl a my neví­me, co s ním bude dál. Já osob­ně dou­fám, že bude v pořád­ku, pro­to­že oprav­du pokud při­jdou o čtvr­té­ho chla­pa, tak už to bude vel­ká nevý­ho­da. Ale pokud ano, je to sou­část Survivora a dou­fej­me, že tam oprav­du pro­duk­ce nedá něko­ho nové­ho a neotře­lé­ho jen pro­to, že pár lidí vypadlo.

Závěr: Poslední díl s Gáborem a mož­ná i Nathanem nebyl nic skvě­lé­ho, ale nebyl to ani tako­vý pro­pa­dák jako jiné, tak­že hod­no­tím 5/10.


Photo © CBS Productions / Monty Brinton, Bill Inoshita, Robert Voets, Michael Yarish


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10224 s | počet dotazů: 242 | paměť: 73121 KB. | 18.06.2024 - 00:29:04