Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 18. díl (SK-31,32.) - Další odrb pro fanoušky?

Survivor - 18. díl (SK-31,32.) - Další odrb pro fanoušky?

bull 1269669 1920
bull 1269669 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osmnáctá epi­zo­da byla jako na hou­pač­ce, začí­nal jsem na prů­mě­ru, v prů­bě­hu epi­zo­dy to vypa­da­lo na zatím nej­lep­ší hod­no­ce­ní, ale samo­zřej­mě vždyc­ky musí být něja­ký háček a rub na kon­ci. Už se na to dívám v archi­vu, pro­to­že ve 23:15, kdy se to vysí­lá na Slovensku, můžu ten čas vyu­žít lépe. Také jsem sle­do­val čas a v kout­ku duše jsem si po ozná­me­ní, že nebu­de indi­vi­du­ál­ní imu­ni­ta, říkal, že snad to bude díl bez due­lů a sou­tě­ží­cí s nej­vět­ším počtem hla­sů bude vyřa­zen. Samozřejmě zatím byly sou­bo­je a asi by to neby­lo moc fér, ale já bych s tím byl spo­ko­je­ný.

SK-31. díl

Ale začně­me pěk­ně od začát­ku, kdy začí­ná­me roz­ho­vo­ry v Mao o kme­no­vé radě, kde vypadla Aylin. Trochu mi při­pa­da­lo, že popletli zábě­ry a že to mělo být v 17. epi­zo­dě. V kost­ce to bylo Tomovo pro­hlá­še­ní Aylin, kte­ré bylo tak nevý­raz­né. Už v minu­lém díle jsme zjis­ti­li, že to neby­lo jen tak, ale že v něm léta­li i Tom a Braňo. Už v tom­to díle se kar­ta obra­cí pro­ti těm dvě­ma a zejmé­na Tom začí­ná ve vel­kém pani­ka­řit. Pak se dostá­vá­me k sexu­ál­ní­mu okén­ku Azua a Veroniky. Potřebujeme jen minu­ty a jak se říká, nic nepro­dá­vá lépe než sex.

Výzva o imu­ni­tu: Dozvěděli jsme se zde něko­lik zásad­ních infor­ma­cí. První bylo, že to bude posled­ní kme­no­vá rada před slou­če­ním (po závě­ru, nevím, jest­li se to tak dá nazvat). Nebude se také bojo­vat o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Soutěž pro­bí­ha­la kla­sic­ky na 7 bodov a vyhrá­la ji Azua pomě­rem 7:2, při­čemž skvě­lý byl zejmé­na Vladimír. Zde mě zau­jal Tomův výbuch během posled­ní­ho sou­bo­je s Vladimirem, kdy na svůj kmen zařval „Buďte zti­cha“. Tyto jeho zkra­ty jsou čím dál čas­těj­ší, a pro­to má na sobě terč.

SK-32. díl

Po sou­tě­ži o imu­ni­tu se dozví­dá­me, že ji Mao údaj­ně pro­hrál schvál­ně, aby se Toma zba­vil. No, jest­li je to prav­da, tak všech­na čest, ale mě to moc tak nepři­šlo. Zde bych oce­nil něja­ký záznam roz­ho­vo­ru před sou­tě­ží. Ale co oprav­du oce­ňu­ji, je tak­ti­ka, kte­rou pod­le mě vymys­le­la dvo­ji­ce Nicol a Daniel. Navíc Daniel počí­tal s tím, že se s Tomem může pus­tit do sou­bo­je, a stej­ně na to při­stou­pil.

Kmenová rada: Tady už jsme vědě­li, že Tom zís­ká nej­ví­ce hla­sů, a sku­teč­ně zís­kal 4, ale nevě­dě­li jsme, co se sta­ne potom. Doufal jsem, že vypad­ne rov­nou, nebo půjde s tím, kdo měl dru­hý nej­vět­ší počet hla­sů. A co se sta­lo? Pro divá­ky se to sta­lo vel­kým kopan­cem do tvá­ře. Především se opět chys­tá na sou­boj, což je stá­le v pořád­ku. Duel se však neu­sku­teč­ní hned, ale až po příští kme­no­vé radě, kdy se mu posta­ví dal­ší zvo­le­ný hráč z příští kme­no­vé rady. Jestli tomu dob­ře rozu­mím, pokra­ču­je­me v kme­no­vé sou­tě­ži, jen oba kme­ny budou žít na stej­né plá­ži, což se roz­hod­ně nedá nazvat slou­če­ním. Epizoda s tako­vým poten­ci­á­lem a jen náš Survivor to může na kon­ci takhle zabít.

Závěr: Epizoda měla své mou­chy jako Veroničino sexu­ál­ní okén­ko nebo hra „nikdy jsem“, ale to jsou jen věci na nata­ho­vá­ní času, tak­že to chá­pu a už jsem si na to zvy­kl. Při sle­do­vá­ní epi­zo­dy jsem měl v hla­vě hod­no­ce­ní 9/10, ale s tím­to závě­rem nemo­hu dát vyš­ší hod­no­ce­ní než 7/10 a i to jsem štěd­rý. Obrovská ostuda...


Fotka od Robert KubíčekPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60352 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73354 KB. | 16.04.2024 - 12:29:22