Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - „Zahoďte šátky“

Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - „Zahoďte šátky“

polynesia 3021072 1920
polynesia 3021072 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Zahoďte šát­ky“ je věta, kte­ré se chce dožít kaž­dý hráč Survivora, a v této epi­zo­dě se nám to koneč­ně poda­ří.

SK-37. epizoda

Nový kmen se jme­nu­je Bonao a máme v něm 10 hrá­čů. Právě teď začí­ná sku­teč­ná hra. Klasicky začí­ná­me týden bitvou o odmě­nu, ale pro­to­že kme­ny již nee­xis­tu­jí, musí­me týmy vybí­rat jinak. V ori­gi­ná­le to fun­gu­je tak, že jsou vybrá­ni dva kapi­tá­ni, kte­ří vybe­rou hrá­če do své­ho týmu, nebo jsou týmy jed­no­du­še vylo­so­vá­ny. Udělali jsme to samé, jen s tím roz­dí­lem, že při výbě­ru kapi­tá­nů se také sou­tě­ži­lo, ale to snad niko­ho nepře­kva­pi­lo.

Soutěž kapi­tá­nů byla jed­no­du­chá a spo­čí­va­la v tom, že sou­tě­ží­cí muse­li posta­vit co nej­vyš­ší věž z dostup­ných zásob. Měli na to 7 minut. Ta sed­mič­ka je v této hře už sym­bo­lic­ká. Musím oce­nit, že kaž­dý na to šel po svém, ale Chilli to udě­lal nej­lé­pe a sta­la se tak kapi­tán­kou s mož­nos­tí výbě­ru dru­hé­ho kapi­tá­na. Tady jsem si už před sou­tě­ží říkal, že na 90 % bude dru­hý Braňo, a taky že jo. Přesně jak poz­dě­ji řekl sám Braňo, Chilli šla na to, že Braňo obvykle pro­hrá­vá, a to jí vlast­ně vyšlo, jen­že zby­tek ne. Chilli si do své­ho týmu vybra­la Vladimíra, Johy, Veroniku a Nicole a Braňo Toma, Xenii, Veve a Dominiku.

Hrálo se kla­sic­ky do 7 bodů a výhrou byl pobyt na Sauna beach, kde se podá­va­ly neal­ko­ho­lic­ké nápo­je, ovo­ce, sendvi­če, chipsy a neal­ko­ho­lic­ká piňa cola­da. Cenu zís­kal tým Braňo po výhře 7:3. Zaujaly mě prv­ní tři zápa­sy, kon­krét­ně Chilli vs. Veve, kde Chilli totál­ně zka­zi­la sklá­dač­ku, pak Braňo pro­mar­nil obrov­ský náskok pro­ti Vladimírovi a ve tře­tím Nicol měla vůbec pro­blém doho­dit tyč. Zajímavé je, že na kon­ci pro­ti Tomovi to omy­lem udě­la­la jed­nou a byla jeden takt od toho, aby Toma pora­zi­la. To se však nesta­lo, a tak se z vítěz­ství rado­val Braňo a spol.

SK-38. díl

Tento díl začí­ná tím, že Vladimír hle­dá skry­tou imu­ni­tu a našel ji. Lze ji pou­žít až do počtu šes­ti sou­tě­ží­cích a věřím, že prá­vě on ji v pra­vou chví­li pou­ži­je. Osobně mě také pře­kva­pi­lo, že Johy reál­ně uva­žu­je o postu­pu do finá­le s Vladimírem. V minu­lém díle jsem dokon­ce napsal, že tomu nevě­řím, ale zřej­mě je to oprav­du reál­né.

Po dob­rém začát­ku se opět vydá­vá­me vstříc dal­ší odmě­ně. Týmy zůsta­ly stej­né, což mě nejdřív pře­kva­pi­lo, ale pak jsem se na to podí­val logic­ky a pře­ce jen nebu­dou sou­tě­žit o kapi­tá­na na kaž­dou odmě­nu. Na inter­ne­tu jsem nara­zil na komen­tá­ře, jak je mož­né, že stá­le sou­tě­ží v týmech, když se slou­či­ly. No, dámy a páno­vé, tohle je i v ori­gi­ná­le, tak­že tady je to v pořád­ku. Souboje o odmě­nu jsou indi­vi­du­ál­ní jen někdy a vět­ši­nou se jed­ná o „sou­boj o lás­ku“, kdy za sou­tě­ží­cí­mi při­jde jejich rodi­na. V sou­tě­ži o imu­ni­tu je to jiné, tam už by to mělo být indi­vi­du­ál­ní a mělo by to mít stej­ný for­mát jako dosa­vad­ní sou­tě­že o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu. Ale pojď­me k sou­tě­ži a odmě­ně, kte­rou byl mléč­ný koktejl a kob­li­ha. Souboj spo­čí­val v tom, že sou­tě­ží­cí ve dvo­ji­cích muse­li držet kost­ku jed­nou rukou co nejdéle. Vítězi se nako­nec sta­li Chilli a Johy pro­ti Veve a Xenii a duel trval dlou­hých 31 minut, za což před nimi sme­kám klo­bouk. Mohli si vybrat dal­ší dva a vybrat Vladimíra a Veroniku, kte­ří minu­le nemě­li odmě­nu. Na konec tu byl jen boj o jíd­lo, pro­to­že Veve a Tom nechtě­li do výva­ru rybu, což ostat­ní pěk­ně naštva­lo a o tom Survivor je. Protože když se háda­jí o jíd­lo, víte, že je ho nedo­sta­tek.

Závěr: Sloučení, dob­ré boje o odmě­nu, nale­ze­ná skry­tá imu­ni­ta a zají­ma­vá spo­je­nec­tví. Musím říct, že na epi­zo­du bez kme­no­vé rady to byla dob­rá epi­zo­da, a pro­to dostá­vá hod­no­ce­ní 7/10.


Fotka od Julius SilverPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28998 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73660 KB. | 20.05.2024 - 21:21:18