Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Série 1

Rod Draka - Série 1

Foto: DALL·E 2
Foto: DALL·E 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriál Rod Draka stál už od své­ho prvo­po­čát­ku před neleh­kým úko­lem: napl­nit oče­ká­vá­ní. Nebo se jim ale­spoň při­blí­žit.

Pomyslných poža­dav­ků a tužeb, kte­ré si fanouš­ci Hry o Trůny nahlas, ale i jen v hlou­bi duše pro­mí­ta­li do seri­á­lo­vé­ho pro­lo­gu jejich milo­va­né fran­ší­zy, bylo nezměr­ně a kaž­dé epič­těj­ší než to před­cho­zí. Řádně adap­to­vat kniž­ní před­lo­hu zbožš­ťo­va­né­ho George R. R. Martina, nepro­ti­ře­čit si s folk­ló­rem či sty­lem vyprá­vě­ní zná­mým ze Hry o Trůny, zpra­co­vat do jed­né série různá časo­vá obdo­bí a nena­ru­šit při­tom spád ani tem­po a ješ­tě se vyhnout logic­kým lap­sům – to vše jis­tě vrta­lo tvůr­cům v hla­vě.

Navíc fanouš­ci ságy Píseň ledu a ohně roz­hod­ně nepat­ří k nej­jed­no­duš­ším a dosud mají hoř­ko v ústech z nepo­ve­de­né 8. série z díl­ny Benioffa & Weisse, do nové­ho pro­jek­tu tak vklá­da­jí víru, že si spra­ví chuť.

Paradoxně nej­vět­ší úska­lí celé­ho seri­á­lu jsou roz­hod­ně sko­ky v čase. V tomhle ohle­du se sta­lo přes­ně to, co se stát nemě­lo, a ony tudíž naru­šu­jí jak kon­zis­ten­ci tem­pa, tak i sou­běž­né prá­ci s posta­va­mi. Zejména posta­va Daemona, kte­rou hra­je Matt Smith a kte­rá pat­ří beze­spo­ru k tomu vůbec nej­lep­ší­mu, co může celý seri­ál nabíd­nout, by si zaslou­ži­la dale­ko peč­li­vě­ji ope­čo­vat, vývoj detail­ně­ji pro­kres­lit.

Hlavním zádrhe­lem v časo­vých sko­cích byl ale pod­le mě ten, že se v minu­los­ti zkrát­ka nic „extra“ nedě­lo a celé epi­zo­dy tak ve výsled­ku vyzní­va­jí tro­chu zby­teč­ně, jako výčet roz­ši­řu­jí­cích infor­ma­cí o posta­vách, kte­rý vás může zaujmout, ale pro děj nezbyt­ný není a prav­dě­po­dob­ně z něj kdo­ví­jak odva­ře­ní také nebu­de­te. Chápu však, že bylo potře­ba postup­ně vysklá­dat figur­ky a vybu­do­vat ústřed­ní kon­flikt. Tvůrci a reži­sé­ři se tu mimo­cho­dem troš­ku poku­si­li napo­do­bit prv­ní sérii Hry o Trůny a to, jakým způ­so­bem nebo­hý Edd Stark postup­ně zaplul do svě­ta poli­ti­ky, stra­té­go­vá­ní a neka­lých léček.

Proto tedy při­chá­zím s návrhem na zamyš­le­nou, jak by to mož­ná moh­lo lépe fun­go­vat.

 1. Věnovat udá­los­tem před dou­fej­me posled­ním časo­vým sko­kem celou prv­ní sérii, s čímž by se poji­lo pře­smě­ro­vá­ní hlav­ní záplet­ky na kon­flikt dvou bra­trů a komor­něj­ší poje­tí.
 2. Od před­cho­zích udá­los­tí se opros­tit a začít rov­nou od bodu, kdy došlo k posled­ní­mu pře­ob­sa­ze­ní, s tím, že bude potře­ba urči­té věci nějak chytře nastí­nit, vysvět­lit apod.

Ani jed­no z nich není geni­ál­ní, snad­né či zázrač­né, ovšem to ani nápad zadap­to­vat udá­los­ti, ke kte­rým je vhod­né znát udá­los­tí napříč desít­ka­mi let. Nejhorší mi při­pa­dá v prů­bě­hu seri­á­lu doko­la pře­ob­sa­zo­vat a své­vol­ně poz­mě­ňo­vat leto­poč­ty i cha­rak­te­ry postav. Kromě toho prv­ních něko­lik epi­zod je to sku­teč­ně pou­ze roz­vlek­lá nuda bez výraz­né­ho cíle, navíc s odpu­di­vou hlav­ní hereč­kou. Pro divá­ky nezna­lé před­lo­hy (tedy mě) se špat­nou pamě­tí na jmé­na (tedy mě) to občas může být i vyslo­ve­ný cha­os, kdy ve smrš­ti nových obli­čejů vůbec netu­ší­te, kdo je kdo.

Od posled­ní­ho pře­ob­sa­ze­ní, kte­ré pro­běh­lo tuším v 6. epi­zo­dě, se ale Rod Draka rych­le okle­pe od nepo­třeb­né­ho balas­tu hrad­ních peri­pe­tií, kte­rý nás dosud zava­lo­val a poma­lu se roz­jíž­dí neu­vě­ři­tel­ný kolos akcí a reak­cí, kte­rý mě nako­nec v 10. epi­zo­dě dočis­ta strh­nul a já celou hodi­nu fas­ci­no­va­ně zíral na obraz při­ko­va­ný k sedač­ce. Hudba je jed­no­du­še úžas­ná, dra­ci vypa­da­jí oprav­do­vě, herec­ké výko­ny pře­svěd­či­vě, scé­nář vypipla­ný, reži­sér­ská vize jas­ná, kame­ra­man tak­též odvá­dí výbor­nou prá­ci. Dočkáme se sice jen neu­stá­lých jed­ná­ní a sli­bů věr­nos­ti, ale před­zvěst něče­ho vel­ké­ho visí ve vzdu­chu celý seri­ál, tohle se také nesmír­ně vyda­ři­lo. Po prv­ních dvou epi­zo­dách bych neče­kal, že tohle řek­nu, ale za mě vel­ká spo­ko­je­nost. Velmi se těším na dal­ší sérii.

Můžu vře­le dopo­ru­čit.

A napl­nil Rod Draka oče­ká­vá­ní fanouš­ků? Na to si bude­te muset odpo­vě­dět kaž­dý sám za sebe. Má odpo­věď zní: „Hail to the House of the Dragon!“

8/10


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
 • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
 • Rod Draka - Nezvedený princ (E02)30. srpna 2022 Rod Draka - Nezvedený princ (E02) Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se ponořuje hluboko do proroctví rodu Targaryenů, zatímco čelí říši, která odolává myšlence ženy na Železném trůnu, a princ Daemon (Matt Smith), […] Posted in TV Recenze

Budu rád, když navštívíte i můj stejnojmenný profil na ČSFD.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,65956 s | počet dotazů: 248 | paměť: 75035 KB. | 19.04.2024 - 02:13:08