Kritiky.cz > Herní aktuality

Airports & Airplanes

Dobrý den, váže­ná komu­ni­to! Konečně do naší hry při­stá­la letiš­tě a leta­dla! Byla to jíz­da, ale přes­to­že v nad­chá­ze­jí­cích dnech bude ješ­tě tře­ba vyře­šit někte­ré pro­blémy, jsem rád, že vás všech­ny... Read more »

Letadla v interním testování - Mashinky

Práce na leta­dlech od posled­ní­ho pří­spěv­ku znač­ně pokro­či­la, přes­to je tře­ba opra­vit někte­ré chy­by a dola­dit nedo­stat­ky. Konečně jsem téměř spo­ko­jen s pohy­bem AI na zemi, tak­že jsme tuto ver­zi posu­nu­li... Read more »

American Truck Simulator: Dynamické billboardy ve hře

Někteří z vás si mož­ná všimli, že se na her­ních bill­bo­ar­dech obje­vi­ly sku­teč­né, reál­né pro­střed­ky nábo­ro­vé kam­pa­ně ve hře American Truck Simulator od spo­leč­nos­ti Schneider National, jed­né z nej­vět­ších logis­tic­kých spo­leč­nos­tí... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Německo přepracování: Winsen Felbinder Factory

Jak mož­ná víte, část naše­ho mapo­vé­ho týmu se věno­va­la pře­pra­co­vá­ní Německa, aby odpo­ví­da­lo našim sou­čas­ným mapo­vým stan­dar­dům. Dnes se s vámi rádi podě­lí­me o zají­ma­vý pro­jekt, na kte­rém jsme úzce spo­lu­pra­co­va­li... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Švýcarsko přepracování - alpské silnice

Velmi si váží­me pozi­tiv­ní zpět­né vaz­by, kte­rou jste nám poskyt­li po posled­ním pří­spěv­ku na blo­gu věno­va­ném pro­jek­tu Switzerland Rework. Napadlo nás, že bychom vás moh­li ješ­tě více navna­dit tím, že... Read more »

NHL 09 a mistrovství světa v hokeji 2023

Pokud máte rádi hokej a hru NHL 09, pak bys­te měli vědět, že exis­tu­je spous­ta addo­nů pro NHL 09, kte­ré vám umož­ní hrát s aktu­ál­ní­mi sesta­va­mi, dre­sy, logy a dal­ší­mi gra­fic­ký­mi prv­ky... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Západní Balkán - silniční síť

Myslím, že se všich­ni shod­ne­me na tom, že sil­ni­ce jsou pro řidi­če doce­la důle­ži­té, ať už jede­te kam­ko­li (pokud se nejed­ná o návrat do budouc­nos­ti). V našem při­pra­vo­va­ném DLC Západní Balkán... Read more »

Euro Truck Simulator 2: vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru Euro Truck Simulator 2, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah,... Read more »

American Truck Simulator: Vydána aktualizace 1.47

S potě­še­ním ozna­mu­je­me, že byla vydá­na aktu­a­li­za­ce 1.47 pro hru American Truck Simulator, kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci ve služ­bě Steam. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je opra­vy chyb, změ­ny a nový obsah, kte­ré... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.47 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás,... Read more »

American Truck Simulator: 1.47 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.47 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Pokud máte v plá­nu se této ote­vře­né beta­ver­ze zúčast­nit, pro­sí­me vás,... Read more »

American Truck Simulator - Oklahoma - Zemědělství

Oklahoma je význam­ným země­děl­ským stá­tem Spojených stá­tů. „Stát Sooner“ je zná­mý jako „chle­bo­vá mísa Ameriky“ a je špič­ko­vým pro­du­cen­tem nej­růz­něj­ších plo­din a hos­po­dář­ských zví­řat, což význam­ně při­spí­vá k eko­no­mi­ce stá­tu a k záso­bo­vá­ní země... Read more »

LEGO novinky pro rok 2023

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně... Read more »

Hrajte kdykoli a kdekoli

Přenosné her­ní kon­zo­le PSP Je jas­né, že ne vždy může­te hrát video­hry v obý­va­cím poko­ji a že se mno­ho­krát sta­ne, že se ocit­ne­te na uli­ci a chce­te postou­pit v něja­kém pří­bě­hu nebo misi,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Open Beta

Zajímavou novin­kou, kte­rá se v aktu­a­li­za­ci 1.46 obje­ví jak v Euro Truck Simulatoru 2, tak v American Truck Simulatoru, je Prohlížeč firem. Tento nový her­ní pro­hlí­žeč umož­ňu­je hrá­čům vyhle­dá­vat kon­krét­ní typy spo­leč­nos­tí,... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Po kaž­dém vydá­ní aktu­a­li­za­ce se logic­ky zají­má­te o to, jaký obsah bude násle­do­vat, pro­to­že vždy exis­tu­je pro­stor pro zlep­še­ní zážit­ku z jízdy v našich hrách při­dá­ním men­ších a kom­plex­něj­ších funk­cí. Dnes s potě­še­ním začí­ná­me... Read more »

American Truck Simulator - Montana DLC vyšlo

A co přes­ně naše DLC Montana nabíd­ne řidi­čům kami­o­nů? Tohle je jen pár věcí, kte­ré si pod­le nás zami­lu­je­te: Dodávejte do 15 měst a z 15 měst a objev­te 17 osad Objevte... Read more »

American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o aktu­a­li­za­ci 1.45, kte­rá byla nyní vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je poměr­ně dost změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Představení expanze na západní Balkán

Někteří z vás si v posled­ních dnech prav­dě­po­dob­ně klad­li otáz­ku, jaké budou dal­ší kro­ky na ces­tě hrou Euro Truck Simulator 2. To vše se však dnes mění, pro­to­že s potě­še­ním ofi­ci­ál­ně ozna­mu­je­me... Read more »

American Truck Simulator: Lode King & Prestige Trailers Pack DLC

O tom­to poten­ci­ál­ním pro­jek­tu se již del­ší dobu obje­vo­va­lo mno­ho teo­rií a dnes se může­me oprav­du s rados­tí podě­lit o skvě­lou zprá­vu s naším ##BestCommunityEver. Nyní může­me ofi­ci­ál­ně ozná­mit, že jsme se spo­ji­li... Read more »

Prohlášení DLC Heart of Russia - Euro Truck Simulator 2

Dostali jsme od vás spous­tu dota­zů ohled­ně budouc­nos­ti Heart of Russia, naše­ho DLC s mapo­vým roz­ší­ře­ním pro Euro Truck Simulator 2. Proto dnes po dlou­hém zva­žo­vá­ní cítí­me, že je čas na... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Zdá se, že hum­buk kolem dneš­ní­ho ozná­me­ní byl tak hla­si­tý, že by ho prav­dě­po­dob­ně sly­še­li i ast­ro­nau­ti ve vesmí­ru. A i když bychom rádi řek­li, že pro ten­to nový obsah je nebe... Read more »

American Truck Simulator: Vydání updatu 1.44

S rados­tí se s vámi dělí­me o aktu­a­li­za­ci 1.44, kte­rá byla vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce je plná nových funk­cí a změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst. Rádi... Read more »

American Truck Simulator - Montana - Lesnictví

S kaž­dým novým roz­ší­ře­ním mapy se blí­ží­me k rea­li­za­ci kom­plet­ních výrob­ních řetěz­ců v eko­no­mi­ce hry. Sice ješ­tě nejsme úpl­ně u cíle, ale důle­ži­té kous­ky do sebe kou­sek po kous­ku zapa­da­jí. V nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana... Read more »

American Truck Simulator- Texas - Coastline Cities

V tuto chví­li je již tra­di­cí, že člá­nek na blo­gu týka­jí­cí se Texas DLC začí­ná­me něčím vel­kým. Věděli jste, že dél­ka pobře­ží, kte­ré ohra­ni­ču­je pobřež­ní geo­gra­fii Mexického záli­vu, je... Read more »

American Truck Simulator: 1.44 Open Beta

Dnes vám s rados­tí ozna­mu­je­me, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro hru American Truck Simulator, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je sesta­ve­ním ve... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.44 Open Beta

Dnes se s vámi může­me podě­lit o to, že je k dis­po­zi­ci ote­vře­ná beta­ver­ze 1.44 pro Euro Truck Simulator 2, kte­rou si může­te vyzkou­šet. Mějte pro­sím na pamě­ti, že tato větev je... Read more »

American Truck Simulator - California Rework - Eureka

Možná zná­te slo­vo eure­ka, kte­ré se noto­ric­ky pou­ží­vá pro vyjá­d­ře­ní poci­tu, když při­jde­te s novým vyná­le­zem nebo tře­ba s pře­vrat­ným obje­vem. No, a jak už to tak bývá, od toho­to sta­ro­řec­ké­ho slo­va... Read more »

American Truck Simulator 1.44: Nastavitelná výška zavěšení

Vždy se sna­ží­me vylep­šo­vat kaž­dý aspekt našich her a někdy ten­to pokrok ote­ví­rá ces­tu ke zce­la novým rea­lis­tic­kým funk­cím, kte­ré vyře­ší pří­pad­né pro­blémy. Jeden tako­vý pří­růs­tek při­chá­zí v aktu­a­li­za­ci 1.44 pro... Read more »

Mashinky se dnes dočkaly aktualizace pro více hráčů!

Po něko­li­ka měsí­cích ote­vře­né­ho beta tes­to­vá­ní je mul­tipla­yer koneč­ně dostup­ný pro všech­ny ve výcho­zí ver­zi hry.   Novou hru může­te nyní začít až pro 8 hrá­čů. Společnosti a hrá­či jsou... Read more »

UNO se setkává s Assassin’s Creed Valhalla v DLC, které mění hru

Dnes UNO při­ví­tá oblí­be­né­ho vikin­ga Eivora z Ubisoftu v cros­so­ve­ru inspi­ro­va­ném hrou Assassin’s Creed Valhalla. DLC UNO Valhalla popr­vé v his­to­rii hry při­ná­ší do hry des­kov­ku, na kte­ré hrá­či musí pomo­cí ruky... Read more »

Klasika se vrací - „Rovio Classics: Angry Birds“ se objevuje dnes.

Společnost Rovio dnes ozna­mu­je spuš­tě­ní hry Rovio Classics: Angry Birds - rekon­struk­ci původ­ní hry Angry Birds, kte­rá se v obcho­dech s apli­ka­ce­mi obje­vi­la v roce 2012. Hra obsa­hu­je všech­ny kapi­to­ly z původ­ní hry... Read more »

American Truck Simulator - DLC California - město Redding

Město Redding se nachá­zí v kali­forn­ském okre­se Shasta County a je zná­mé pře­de­vším díky mno­ha atrak­cím, paměti­hod­nos­tem, prů­mys­lo­vým odvět­vím a svě­tozná­mé­mu ven­kov­ní­mu pro­stře­dí. Město bylo zalo­že­no v roce 1844 evrop­ský­mi osad­ní­ky, má boha­tou... Read more »

American Truck Simulator - DLC Texas - Zastávky kamionů

Stále zno­vu a zno­vu dochá­zí­me k nevy­hnu­tel­né­mu závě­ru, že v Texasu je sku­teč­ně všech­no vět­ší. Dnes se toto slav­né rče­ní uplat­ní na zastáv­kách kami­o­nů, kte­ré se obje­ví v při­pra­vo­va­ném DLC Texas pro hru... Read more »

Podpora humanitárního úsilí pro Ukrajinu

Strašlivé nási­lí na Ukrajině si vybí­rá tra­gic­kou daň na všech, kte­ří ji nazý­va­jí svým domo­vem - vyhá­ní lidi, ničí rodi­ny a vytvá­ří nalé­ha­vou potře­bu potra­vin, vody, zdra­vot­nic­ké­ho mate­ri­á­lu, pří­stře­ší a bez­pe­čí.... Read more »

Far Cry 6 oznamuje víkend zdarma, crossover Stranger Things

Na Far Cry 6 je víkend zdar­ma, kte­rý pro­bí­há od 24. do 27. břez­na na kon­zo­lích Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 a PC pro­střed­nic­tvím Epic Games Store a Ubisoft Store. Tato hra... Read more »

American Truck Simulator - Model International® 9900i je tu!

Představujeme International® 9900i, ame­ric­kou dál­nič­ní iko­nu, kte­rá je zná­má pře­de­vším svým cha­rak­te­ris­tic­kým kla­sic­kým designem s dlou­hým nosem a výko­nem. Dnes s potě­še­ním ozna­mu­je­me jeho pří­chod do hry American Truck Simulator! International® 9900i... Read more »

American Truck Simulator připravuje přívěs se sklápěcí plošinou!

Nazdar, řidi­či kami­o­nů! Máme zají­ma­vou zprá­vu pro ty, kte­ří mají chuť pře­vá­žet těž­ké nákla­dy ve hře American Truck Simulator. Kromě funk­ce skry­tých sil­nic, o kte­ré jsme se na našem blo­gu... Read more »

Autoři Euro Truck Simulator 2 ukazují předělané rakouské město Salzburg

Rakouský Salcburk je měs­to zná­mé pře­de­vším jako krás­ná kuli­sa osca­ro­vé­ho muzi­ká­lu „The Sound of Music“ a jako rodiš­tě jed­no­ho z nej­vět­ších hudeb­ních skla­da­te­lů his­to­rie, Mozarta. Jako měs­to opře­de­né tra­di­cí a obklo­pe­né pří­ro­dou... Read more »

Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök právě vychází

Rozšíření hry Assassin’s Creed Valhalla Dawn of Ragnarök vychá­zí dnes na kon­zo­lích Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation, 4, PC, Stadia a Amazon Luna (a je sou­čás­tí před­plat­né­ho Ubisoftu). V Dawn... Read more »

Euro Truck Simulator 2 - Ukrainian Paint Jobs Pack

Dnes bychom vám rádi ozná­mi­li vydá­ní Ukrajinského balíč­ku. Jedná se o DLC obsa­hu­jí­cí něko­lik nátě­rů s ukra­jin­skou téma­ti­kou, z nichž 100 % pří­jmů z pro­de­je bude věno­vá­no Člověku v tís­ni cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci zabý­va­jí­cí se pří­mou... Read more »

American Truck Simulator - Kalifornie

Kalifornie má jed­ny z nej­zná­měj­ších mos­tů v his­to­rii a zná­mé po celém svě­tě; od mos­tu Golden Gate po most v záli­vu. Věděli jste ale, že stát má více než 25 000 sil­nič­ních mos­tů? V našem pro­jek­tu... Read more »

Hra Aeterna Noctis se dočkala nové aktualizace a je poprvé v prodeji v obchodě Epic Games Store

Aeterna Noctis, 2D met­ro­i­dva­nia vyvi­nu­tá spo­leč­nos­tí Aeternum Game Studios, kte­rá od své­ho uve­de­ní na trh v pro­sin­ci loň­ské­ho roku zazna­me­na­la vel­ký pro­dej­ní úspěch. V obcho­dě Epic Games Store je nyní díky... Read more »

Tvůrce ETS 2 ukazuje nová města v Rakousku - Linz + Innsbruck

Existuje něco, co by moh­lo být ješ­tě lep­ší než před­sta­ve­ní změn jed­no­ho měs­ta v při­pra­vo­va­né pře­dě­láv­ce Rakouska pro Euro Truck Simulator 2? Přesně tak, před­sta­vit mís­to toho dvě mís­ta v jed­nom... Read more »

SCS Software podporuje Ukrajinu

24. úno­ra 2022 zaú­to­či­ly rus­ké vojen­ské síly na svo­bod­nou Ukrajinu, kte­rá se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti České repub­li­ky, kde síd­lí naše stu­dio a tým. Od toho dne jsme všich­ni zůsta­li v šoku a s vel­mi... Read more »

Podpora her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator herního zařízení Steam Deck

Do vydá­ní Steam Decku od spo­leč­nos­ti Valve zbý­vá pou­hý den, což zna­me­ná, že je ide­ál­ní čas, abychom vás infor­mo­va­li o pod­po­ře her Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator v tom­to... Read more »

Epický crossover hry Brawlhalla s G.I. JOE je tady

Vědět je polo­vi­na úspě­chu a hrá­či Brawlhalla musí vědět, že G.I. JOE Epic Crossover je ofi­ci­ál­ně v pro­vo­zu. Ve hře při­stá­li dva oblí­be­ní nin­jo­vé ze série G.I. JOE, Snake Eyes a Storm... Read more »

American Truck Simulator: DLC Montana - Zastávky kamionů

Montana je sice domo­vem nád­her­né pří­ro­dy a zají­ma­vé his­to­rie, ale nabí­zí také řadu prak­tic­kých zaří­ze­ní, kte­rá jsou pro řidi­če kami­o­nů nesmír­ně důle­ži­tá. Ať už tedy bude­te potře­bo­vat jen rych­le dopl­nit... Read more »

Obchod Ubisoft a umělkyně Valeria Favoccia společně nabízejí až 80% slevu na hry Assassin’s Creed

Obchod Ubisoft Store se spo­jil se zná­mou komik­so­vou výtvar­ni­cí Valerií Favocciou a při­pra­vil jedi­neč­ný časo­vě ome­ze­ný výpro­dej her ze série Assassin’s Creed. Pokud vám uni­kl někte­rý z posled­ních dílů série, jako... Read more »

3 základní tipy pro aktualizaci House Aberfell ve hře Chivalry 2 - právě vychází!

Zdravím rytí­ře! Po neu­vě­ři­tel­ném roce 2021, kdy byla vydá­na hra Chivalry 2, jsme ve stu­diu Torn Banner Studios nad­še­ni, že vám letos může­me při­nést dal­ší oce­ně­ný stře­do­vě­ký cha­os. Začínáme prv­ní... Read more »
Stránka načtena za 3,72437 s | počet dotazů: 243 | paměť: 49990 KB. | 24.05.2024 - 21:01:58