Kritiky.cz > Recenze knih

Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality

„Venuše zná tisíc způ­sobů, jak sko­ta­čit, ale nej­jed­no­duš­ší a nejmé­ně namá­ha­vý je, když leží v před­klo­nu na pra­vém boku.“ Předmluva toho­to pod­nět­né­ho svaz­ku začí­ná slo­vy „Je to kni­ha, kte­rou nese­že­ne­te.“ Ano,... Read more »

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem... Read more »

O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila

Patrik Ouředník mne zau­jal už před mno­ha lety. Tehdy to bylo také moje prv­ní setká­ní se Šmírbuchem jazy­ka čes­ké­ho, tedy slov­ní­kem nekon­venč­ní češ­ti­ny. Ovšem autor, kte­rý v odbor­né lite­ra­tu­ře uve­de... Read more »

MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí

„Všechny zdi, o kte­ré sihla­vu roz­bí­jím, jsou v mé hla­vě.“ Buddha Knih o osob­ním roz­vo­ji a bor­ce­ní bari­ér, kte­ré máme v hla­vě, jsou plné knihov­ny. Větinou trpí syn­dro­mem toho, že jsou straš­ně tlus­té a polo­vi­na... Read more »

RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl

Od autor­ky Cassandry Clare, kte­rá je zná­má pře­de­vším svou úspěš­nou sérií Nástroje smr­ti, prá­vě vyšel prv­ní díl nové tri­lo­gie Pekelné stro­je – Mechanický anděl. Tato tri­lo­gie před­chá­zí šes­ti­díl­né sérii... Read more »

Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]

„Ústa jsou podiv­né mís­to.“ Tak začí­ná tře­tí kni­ha z díl­ny mla­dé­ho ame­ric­ké­ho spi­so­va­te­le Joshua Ferrise, auto­ra, „kte­rý se v posled­ních letech pro­sa­zu­je jako jeden z nevý­raz­něj­ších lite­rár­ních hla­sů své gene­ra­ce“ - tak... Read more »

Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita

Dostal se mi do mých rukou dal­ší komiks. Po Želvách Ninja a dal­ších komik­sech, recen­zu­ji pro mě nezná­mé dílo. Dostali se ke mně auto­ři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakres­li­li Mezi... Read more »

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

Román, kte­rý trhal a trhá po celém svě­tě rekor­dy v počtu pro­da­ných výtis­ků. Read more »

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství... Read more »

Jessica Cornwellová: Hadí listiny

Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvo­lil časo­pis Obserwer nej­lep­ším debu­tan­tem pro rok 2015. Její prvo­ti­na – román ve sty­lu Umberta Eca a Dana Browna – zau­ja­la kri­ti­ku a co hlav­ně, zís­ka­la si pří­zeň... Read more »

Příručka pro šikovné holky

Pamatujete si tu dět­skou radost z vlas­to­ruč­ně vyro­be­né věci, z chví­le, kdy se nápad pro­mě­nil v něco, co jste si moh­li obléct, něko­ho tím poda­ro­vat nebo to pou­žít k něja­ké roš­ťár­ně? O radost z tvo­ře­ní... Read more »

Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy

Asi jen stě­ží bys­te v České repub­li­ce hle­da­li něko­ho, kdo nikdy nevi­děl fil­my Obecná ško­la, Kolja nebo Vratné lah­ve. Zdeněk Svěrák ve své kni­ze s názvem Filmové pří­běhy před­klá­dá čte­ná­ři mož­nost... Read more »

Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera

Co tak napsat v recen­zi na kni­hu, kte­rá se věnu­je situ­a­ci po úto­ku 11. září 2001? Co napsal jeden z nej­lep­ších komik­so­vých tvůr­ců Frank Miller? No nebu­de to leh­ké. Read more »

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe. Read more »

Sněží, sněží... - Tři sváteční romance

Sněží, sně­ží – to je sbír­ka tří svá­teč­ních roman­cí od Johna Greena, Maureen Johnsonové a Lauren Myracleové. Každá povíd­ka se ode­hrá­vá na Štědrý den, při sně­ho­vé kala­mi­tě. Příběhy mezi sebou vzá­jem­ně... Read more »

Samuel Bjork:V lese visí anděl

Severské detek­tiv­ky už roky drtí kniž­ní žeb­ří­ky jak na poli oblí­be­nos­ti u širo­ké­ho pub­li­ka, tak v oblas­ti pro­dejů. Detektivní romá­ny jako tako­vé se těší dlou­ho­do­bé popu­la­ri­tě, leč jsou kri­ti­ky čas­to ozna­čo­vá­ny... Read more »

Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika

Někdy člo­věk najde, co vůbec nehle­dal. Tento citát od Alexandra Fleminga, obje­vi­te­le peni­ci­lí­nu, najde­te ve vel­mi zají­ma­vé kníž­ce Rostlinná anti­bi­o­ti­ka od autor­ky Aruny M. Siewertové.  Ona sama se vystu­do­va­la... Read more »

Anselm Grün: Jak překonávat konflikty

Sedmdesátiletý němec­ký kato­lic­ký kněz Anselm Grün má na kon­tě dal­ší pub­li­ka­ci, pře­lo­že­nou do češ­ti­ny. Benediktinský mnich, eko­nom, filo­sof, teo­log, eko­nom opat­ství Münsterschwarzach je mimo­řád­ně úspěš­ným auto­rem duchov­ní lite­ra­tu­ry. Napsal oko­lo dvou set... Read more »

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih.... Read more »

Sedmilhářky – Liane Moriarty

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty. Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch... Read more »

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha - čte Tereza Bebarová)

Pokud jste si oblí­bi­li komerč­ně vel­mi úspěš­né romá­ny Padesát odstí­nů šedi a Padesát odstí­nů tem­no­ty od spi­so­va­tel­ky E.L.James, urči­tě nepo­hrd­ne­te závě­reč­ným dílem, Padesát odstí­nů svo­bo­dy, v podo­bě audi­ok­ni­hy. Read more »

ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY

Tak si může­te vychut­nat dru­hé menu Pizzy želv. Druhý díl komik­so­vé série Želvy Ninja: Menu čís­lo 2 lze už kou­pit.  Pokračuje v zave­de­ném pří­bě­hu čtyř želv. Na kon­ci prv­ní­ho dílu... Read more »

Martin Vopěnka – Nová planeta

Story na roz­me­zí sci-fi a bib­lic­ké tragé­die se jmé­nem Nová pla­ne­ta zaujme nác­ti­le­té klu­ky a hol­ky, ale záro­veň se ho nemuse­jí bát ani dospě­lí.  Jeho autor má za sebou již sluš­nou... Read more »

Jennifer Nivenová:Všechny malé zázraky

Příběh prv­ní lás­ky dvou stře­do­ško­lá­ků. Námět jako u vět­ši­ny knih pro mla­dé – ale pozor, tohle je jed­no­znač­ně ori­gi­nál­ní, neotře­lé, nápad má smy­sl a hloub­ku. Read more »

Robert Čapek: Moderní didaktika

Proč neu­čím, byť mě prá­ce s dět­mi baví, mám potřeb­né vzdě­lá­ní, zakon­če­né zkouš­ka­mi na stát­ní vyso­ké ško­le, oplý­vám kre­a­tiv­ním myš­le­ním, ener­gií a chu­tí dát čes­ké­mu škol­ství ze sebe to nej­lep­ší? Je... Read more »

Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]

Kniha, jejiž pří­běh se ode­hrá­vá ve vřa­vě Druhé svě­to­vé vál­ky, sle­du­je osu­dy dvou mla­dých žen z brit­ských ost­ro­vů. Maddie, chyt­rá, ale skrom­ná pilot­ka a Julie, skot­ská aris­to­krat­ka, kte­rá se sta­la špi­ón­kou. Read more »

Jiří Březina: Promlčení

Český lite­rár­ní ryb­ní­ček roz­ví­řil pět­a­tři­ce­ti­le­tý Jiří Březina už svo­jí prvo­ti­nou Na kop­ci, za niž zís­kal pres­tiž­ní Cenu Jiřího Marka za nej­lep­ší čes­ký detek­tiv­ní román roku 2013. Byla klad­ně při­ja­ta... Read more »

Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše

„Noc pře­vrh­la svůj zla­tý úl nad sady veče­rů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autor­ce Siria, jsem se popr­vé dově­děl už před lety. Tehdy jsem se vysky­tl na... Read more »

Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

Superman nikdy nepa­t­řil k mým oblí­be­ným hrdi­nům a nesta­lo se tak ani poté, co BB/art začal tuto posta­vu více vydá­vat a já jsem zjis­til, že její svět je sku­teč­ně vel­mi roz­sáh­lý a že... Read more »

Superman: Nespoutaný 2 - 55 %

Tak jsme se dočka­li i dru­hé kni­hy a po komik­su „Superman: Nespoutaný 1″ dochá­zí­me k cel­ko­vé­mu zakon­če­ní pří­bě­hu, ve kte­rém se Superman pre­zen­to­val jako vel­ká hroz­ba pro lid­stvo. Jak to se Supermanem dopad­ne?... Read more »

Helena Rytířová: Moje studentská kuchařka

Když nahléd­ne­te do sla­bé kníž­ky v krouž­ko­vé vaz­bě a začne­te ji pro­hlí­žet, málem bys­te uvě­ři­li, že naku­ku­je­te do seši­tu dít­ka ško­lou povin­né­ho. Úhledné psa­cí písmo na čtve­reč­ko­va­ném papí­ře, důle­ži­té pasá­že zvý­raz­ně­né... Read more »

Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2

Po úspěš­ném prv­ním dílu vydá­vá Alena Thomas svou dru­hou kni­hu, kte­rá se věnu­je domá­cí výro­bě vše­li­ja­kých pro­duk­tů. Read more »

Jodi Picoultová:Čas odejít

Populární Jodi Picoultová, krás­ná obál­ka, New York Times best­seller a ješ­tě k tomu nálep­ka Edice svě­to­vý best­seller. Není to tro­chu pře­hna­né? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálep­ky best­selle­rů a nád­her­né kniž­ní obál­ky... Read more »

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte... Read more »

Želvy Ninja v komiksu

Když jsem byl škol­ní dít­ko, sle­do­val jsem v tele­vi­zi Želvy Ninja. Byl to ame­ric­ký seri­ál, kte­rý se přes­ně hodil pro sko­ro nác­ti­le­té děti. Nebyla to ale prv­ní mož­nost, jak v zemi... Read more »

Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!

Nečekejte dal­ší zaru­če­ný způ­sob, jak natr­va­lo sní­žit svo­ji hmot­nost. Nečekejte die­tu, kte­rá neo­me­zí vaše návy­ky. Nečekejte způ­sob, díky němuž se ze sto­ki­lo­vé­ho vál­ce sta­ne štíh­lá laň­ka. Čekejte dal­ší kni­hu... Read more »

Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?

Zajímáte se o posmrt­ný život? Láká vás tajem­no a to, jak to s námi bude, až ode­jde­me na věč­nost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ješ­tě mno­hem více odtaj­ní ve své kni­ze, jaké... Read more »

Richard Branson: Byznys v plné nahotě

„Pokud vstu­pu­je­te do odvět­ví poz­dě­ji než ostat­ní, musí­te k němu při­stou­pit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, maji­te­li impe­ria Vrign Group, občas něja­ká zprá­va pro­běh­ne i u nás.... Read more »

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš zná­má autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit,... Read more »

Mýty 6: Domovina

Mýty 6: Domovina Další komiks, na kte­rý se nemu­sí zapo­me­nout je kni­ha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část kom­plex­ní­ho seri­á­lu o mýtic­kých posta­vách v Mýtově, v Holywoodu a dáv­nou Domovinou. Komiks... Read more »

3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu

Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde posled­ní díl komik­su Noe v České Republice, ale bohu­žel datum není zná­mo, a tak Vám zre­cen­zu­ji 3. díl. Třeba se posled­ní díl obje­ví co... Read more »

Noe – vše, co se plazí po zemi

Když jsem v dub­nu psal recen­zi na prv­ní díl komik­so­vé série Noe, tak byla vel­ká ško­da, že jsem musel čekat něko­lik měsí­ců na díl dru­hý. To ani nevím, kdy přes­ně... Read more »

Noe v Komixu

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Noe byl vydán i komik­so­vý pří­běh. Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­val i hlav­ní tvůr­ce fil­mu Darren Aronofsky. Spolu s ním scé­nář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpra­co­vá­ní vytvo­řil Niko Henrichon, kte­rý... Read more »

Deset malých černoušků

Následující text bude pojed­ná­vat o kla­si­ce detek­tiv­ní­ho žán­ru, kte­rou by měl poznat kaž­dý čte­nář nezá­vis­le na dlou­ho­do­bých lite­rár­ních pri­o­ri­tách. Napínavá detek­tiv­ka, jež se dočka­la něko­li­ka fil­mo­vých zpra­co­vá­ní a hrá­la se na... Read more »
Stránka načtena za 3,67975 s | počet dotazů: 243 | paměť: 49598 KB. | 06.12.2023 - 11:48:22