Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Rodí sa konečne Survivor? Survivor - 3.epizóda

Rodí sa konečne Survivor? Survivor - 3.epizóda

Surv 820x500 1
Surv 820x500 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Survivor nám odha­lil svo­ju 3.časť a musím sa priznať, že ma veľ­mi milo prekva­pi­la. Prečo? To sa doz­vie­te v tom­to príspe­vku. Ako názov by som zvo­lil: RODÍ SA KONEČNE SURVIVOR?

Tentokrát netra­dične začnem nega­tí­va­mi epi­zó­dy. Najväčší mínus bol v návra­te ostat­ných súťa­ži­a­cich. Prečo ich vrá­ti­li až po hre o imu­ni­tu? To tam čaka­li celý čas? V 3.dieloch zati­aľ zakaž­dým som zachy­til „WTF moment“. V 1.časti to bol už posta­ve­ný prístre­šok a zápal­ky, v 2.časti, no tá bola sama o sebe zby­toč­ná a 3.časť nám ponuk­la prá­ve nelo­gic­ký návrat súťa­ži­a­cich po skon­če­ní súbo­ja o imu­ni­tu. Dúfam, že v ďal­ších epi­zó­dach tie­to WTF momen­ty už nebudú.

Už v pre­do­šlých hod­no­te­ni­ach som spo­me­nul, že nepo­ze­rajú epi­zó­dy po sebe a to sa potvr­di­lo, keď pri roz­prá­va­ní Johy dali menov­ku Báry. Ale no čo už viac nechá­pem, že im pri­šiel dob­rý nápad tam dať ten prí­ho­vor Lukáša po 1.bode v súťa­ži. Mne bolo tráp­ne len keď som ho poze­ral v tele­ví­zii a nie to ešte keby som tam naži­vo.

Posledným bodom v nega­tí­vach je zno­va ten duel, kto­rý bohuži­aľ bude asi súčas­ťou kaž­dej kme­ňo­vej rady. No v ňom by som pove­dal, že bol sta­va­ný skôr pre Báru a mala v tom výho­du, čo by pri takých­to zmieša­ných due­loch nemal mať nikto. Ale naj­vi­ac ma neba­vil ten roz­ho­vor pred due­lom to bola 10 minu­to­vá zby­toč­ná deba­ta, kto­rá sa moh­la dať kľud­ne niekde na inter­net ako bonus a nie do hlav­né­ho vysie­la­cie­ho času. Normálne by som tu hodil aj zno­va 5 bodo­vú súťaž, ale dnes to bolo v pori­a­d­ku, že to bolo tak­to.

V takom neutrá­le si dáme už takú malú pod­ka­pi­to­lu menom Adam. Najprv zno­va veľ­ké reči, že by sa nechal vyme­niť keby bol kapi­tán, na to povi­em len jed­no: KECÁ. To by nikdy nespra­vil a neverím, že by to niek­to mimo Ivy spra­vil. Ale potom ho musím pochvá­liť za skve­lý výkon v súťa­ži, kde zís­kal 3b pre tím a bol ťah­ú­ňom. Výkon hod­ný Survivora ako v minu­lej čas­ti ten Gáborov. Každopádne stá­le si sto­jím za tým, že sa nedo­ži­je zlúče­nia a dovte­dy ho vyra­dia z hry.

Ale poď­me na pozi­tí­va a tých je ten­to­krát nečaka­ne dosť. Začnem Šmahelom, tu ma mrzí, že nechy­tám Novu a na Nova International dáva­li reprí­zu 1.dielu, pre­to­že som si chcel vypo­čuť komen­tár Novotného pri súťa­ži­ach, ale ani Šmahel mi ten­to­krát neva­dil a zlep­šil sa (až na to komen­to­va­nie záve­reč­né­ho due­lu). Iva obži­la a už to nie­je hráč, kto­rý čaká kým ho vyra­dia a to ma teší. U nej som zve­da­vý či doká­že vytvo­riť neja­ké spo­je­nec­tvá v novom kme­ni.

Titulky boli pres­ne v momen­te, keď hrá­čom nebo­lo dob­re rozu­mieť a to je zno­va posun vpred. Ja osob­ne sle­du­jem MMA, čiže už Gábora tro­chu poznám a musím pove­dať, že aj v hre je mi čoraz sym­pa­tic­kej­ší, zati­aľ sa však oci­tol v men­ši­ne, tak som zve­da­vý či sa mu to podarí oto­čiť.

Úplne naj­vi­ac ma však pote­ši­la na tej­to čas­ti jed­na jedi­ná vec a to, že sme tu mali konečne jed­nu z najdôle­ži­tej­ších súčas­tí Survivora a to TAKTIKU a ROZHOVORY. Toto veľ­mi zvy­šu­je moje hod­no­te­nie epi­zó­dy. A na kme­ňo­vej rade veľ­mi dob­re vyze­ra­la Chilli. Myslím to ako odpo­ve­da­la na otáz­ky a vyze­rá, že by moh­la byť veľ­mi zau­jí­ma­vým hrá­čom.

Záver: Konečne sme sa dočka­li viac toho pra­vé­ho Survivora aj keď stá­le tam sú pod­stat­né nedo­stat­ky, ale je dôle­ži­té, že sa to zlep­šu­je. Mňa osob­ne táto epi­zó­da bavila(až na ten roz­ho­vor pred due­lom s due­lant­mi) a teším sa na ďal­šiu.

Zatiaľ naj­lep­šia epi­zó­da s hod­no­te­ním 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38754 s | počet dotazů: 261 | paměť: 73605 KB. | 19.05.2024 - 18:53:05