Kritiky.cz > Články > Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Gogo
Gogo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Daniel Sebastian Štrauch ali­as GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), zná­mý také pod pře­zdív­kou GoGo je nej­o­de­bí­ra­něj­ší slo­ven­ský you­tu­ber, let’s pla­yer a vlo­gger. Je ozna­čo­ván za nej­zná­měj­ší­ho slo­ven­ské­ho you­tu­be­ra.

Život

Daniel Štrauch se naro­dil 24. září 1996 v Bratislavě, kde násled­ně i vyrůs­tal. V dět­ství si ruce spá­lil o kam­na, po čemž mu na nich zůsta­ly jizvy. Ve svých šes­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­val do rodin­né­ho domu v Rusovcích, kde také navště­vo­val cír­kev­ní ško­lu. Odtud pokra­čo­val na gym­ná­zi­um, ze kte­ré­ho ale po čtyřech letech ode­šel a nastou­pil na střed­ní umě­lec­kou ško­lu. Na té v roce 2015 úspěš­ně odma­tu­ro­val. V sou­čas­né době žije v bytě v Bratislavě. Na začát­ku roku 2017 se po něko­li­ka­le­tém vzta­hu roze­šel se svo­jí pří­tel­ky­ní a you­tu­ber­kou LucyPug. se kte­rou se sezná­mil na umě­lec­ké ško­le. Poté se zase zača­li stý­kat a dali se opět dohro­ma­dy. V roce 2021, 4 roky po jejich novém star­tu, na soci­ál­ní síti ozná­mi­li ukon­če­ní vzta­hu. Společně se vyjá­d­ři­li k jejich zážit­kům s minu­los­ti a víře, že zůsta­nou blíz­ký­mi přá­te­li i nadá­le. LucyPug pak na svém pro­fi­lu zmí­ni­la, že už teď se těší, až si za pár let budou poví­dat život­ní pří­běhy, kte­ré jsou nyní, po roz­cho­du, před nimi.

Natáčení

Kanál si zalo­žil 11. čer­ven­ce 2010 a stal se jed­ním z prv­ních kaná­lů, kte­rý natá­čel ve slo­ven­šti­ně. První video na svém YouTube kaná­le zve­řej­nil 30. pro­sin­ce 2011, inspi­ro­val se tvor­bou zahra­nič­ních you­tu­be­rů. Patří mezi nej­zná­měj­ší čes­ké a slo­ven­ské you­tu­be­ry. Zaměřuje se pře­de­vším na let’s pla­ye, má spe­ci­ál­ní kanál na den­ní vlo­gy. GoGo se natá­če­ním videí živí, dal­ší pří­jmy zís­ká­vá z pro­de­je reklam­ních před­mě­tů a pro­duct pla­ce­men­tem. Jeho hlav­ní kanál, GoGoManTV, sle­do­va­lo v srpnu 2016 1,40 mili­o­nu odbě­ra­te­lů. Jeho vlo­go­vý kanál, GoGosVlog, měl teh­dy 490 tisíc odbě­ra­te­lů. V roce 2015 se zúčast­nil akce zva­né Utubering, kde byl zvo­len jako nej­lep­ší you­tu­ber na čes­ko­slo­ven­ské scé­ně.

Dne 20. lis­to­pa­du 2015 mu v nakla­da­tel­ství Tatran vyšla kni­ha GOGO – Chalan z inter­ne­tu, v úno­ru 2016 vydal pře­klad své kni­hy do češ­ti­ny, GOGO – Kluk z inter­ne­tu.

lis­to­pa­du 2015vydal svůj prv­ní hudeb­ní video­klip jako podě­ko­vá­ní za 1 000 000 odbě­ra­te­lů jmé­nem MŸSLI,který má sko­ro 14 mili­o­nů zhléd­nu­tí a přes 300 tisíc likes.

V říj­nu 2017 vydal se zpě­vač­kou Celeste Buckingham píseň s názvem Jacuzzi, s cílem vytěs­nit nega­ti­vi­tu z běž­né­ho živo­ta lidí.


  • Zdroj: Česká Wikipedie
  • Foto: TV Nova s.r.o.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17029 s | počet dotazů: 261 | paměť: 73153 KB. | 14.06.2024 - 21:53:52