Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo

Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo

Hra08
Hra08
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak co pro nás při­pra­vi­li tvůr­ci pro díl, kte­rý je ješ­tě blí­že k vel­ké­mu finá­le letoš­ní sezó­ny? Zase něko­lik pře­kva­pe­ní, ale ten­to­krát není ten­to díl o posta­vě, kte­rá se vrá­ti­la po dlou­hé době. Je to spí­še o dovr­še­ní dvou pří­bě­hů, kte­ré zača­li před rokem.

Dva pří­běhy, kte­ré se vče­ra dokon­či­ly je pří­běh Aryi a pří­běh Daenerys. Obě dvě se vrá­ti­ly do výcho­zí­ho sta­vu, pou­ze pou­če­né o své zku­še­nos­ti. Využili svých před­nos­tí, Arya umu mužů bez tvá­ře a Daenerys svo­jí nehoř­la­vost, a zís­ka­li tak ješ­tě vět­ší moc, kte­rá v dal­ších dílech (prav­dě­po­dob­ně až za rok) bude dost ovliv­ňo­vat život v říši Her o Trůny.

Jaime v Řekotočí vyře­šil popr­vé věci míro­vě, ne bojem. Už se z něj stá­vá ne voje­vůd­ce, ale zku­še­ný poli­tik, kte­rý ví kam správ­ně slov­ně zatla­čit a koho vyu­žít, aby nemu­se­la být pro­li­ta žád­ná krev.

Ohař po návra­tu v minu­lém díle se zno­vu uká­zal ve stej­ném svět­le, jako v prv­ních séri­ích, je star­ší a zku­še­něj­ší, a tak napro­ti své­mu pře­svěd­če­ní neroz­pá­ře vnitř­nos­ti úpl­ně všem.

A co pří­běh? Který měl v prv­ních sezó­nách vel­kou úro­veň. No v Králově pří­sta­viš­ti už váž­né líp být nemů­že. Možná pro pod­ří­ze­né, kte­ří už oblí­bi­li mla­dé­ho krá­le a jeho krá­lov­nu, ale pro posta­vu, kte­rá prv­ní čty­ři sezó­ny taha­la za všech­ny nit­ky a všech­ny kolem sebe měla pod hákem, je její pozi­ce čím dále hor­ší.

To je v krát­kos­ti o všech čás­tech epi­zo­dy. Po před­cho­zích sed­mi epi­zo­dách mně ten­to díl bavil, byla tam jenom tro­cha krve, za kte­rou mohl Ohař jako odpla­tu z minu­lé­ho dílu. Bylo tam doře­še­no pár věcí, ke kte­rým se už vra­cet nemu­sí­me. Tím, že už se vyře­šil pří­běh jak Aryi, tak Daenerys, tak je prav­dě­po­dob­ně už v letoš­ní sezó­ně neu­vi­dí­me, spí­še se bude­me věno­vat tomu, jak v příš­tím díle bude bitva o Zimohrad, kte­rá by urči­tě nemu­se­la být roz­měl­ňo­vá­na odbočka­mi v pří­bě­hu.

Jak to bylo i v minu­lé sezó­ně, tak i posled­ní díl bude o pří­bě­hu, kte­rý nám zane­chá oče­ká­vá­ní (pokra­čo­vá­ní příš­tě) v tom, kte­rý pří­běh v půl­ce zakon­čí­me a bude pokra­čo­vat až za rok.

Osmý díl je pro­za­tím nej­po­ve­de­něj­ší a při sle­do­vá­ní tele­vi­ze mně nej­ví­ce bavil, tolik dob­ré­ho pře­kva­pe­ní a kon­ce pří­bě­hu, už dlou­ho neby­lo. Kdyby neby­ly ješ­tě dva díly, tak bych v kli­du čekal na příští rok, abych se něco dozvě­děl nové­ho. Samozřejmě, že nás čeká vyře­še­ní pří­bě­hu tří hlav­ních postav, ale Cersein pří­běh už nemů­že být tak nud­něj­ší. Její cho­vá­ní a celé půso­be­ní v Králově pří­sta­viš­ti ji nedě­lá žád­ný klad­ný dojem, a tak její smrt i jaké­ko­liv potres­tá­ní pro fanouš­ky bude oče­ká­vá­né. Smrt Jona se Sansou by bylo vět­ší pře­kva­pe­ní, a tak dou­fám, že Ramsayovi zni­čí armá­du a zno­vu se vrá­tí na hrad své­ho dět­ství.

Teď je otáz­ka, co vlast­ně bude dělat Noční král a Bran? To je pře­ci ta nej­vět­ší hroz­ba, kte­rá celou zemi čeká. Jakmile armá­da nemrtvých zaú­to­čí, tak všech­ny mocen­ské bit­ky o hra­dy a úze­mí jsou bez­před­mět­né. Snad v posled­ních dvou sezó­nách do bitvy na seve­ru o pře­ži­tí zasáh­nou i dra­ci Daenerys, kte­ří jedi­ní by doká­za­li zni­čit tak vel­kou zom­bie armá­du. Prozatím jsou totiž jenom tako­vý nepo­sluš­ný dopl­něk, kte­rý se váž­ně sta­rá jenom o sebe, chtě­lo by to, aby oprav­du pořád­ně zasáh­li do pří­bě­hu a tře­ba i zplo­di­li potom­ky, kte­ří by svo­jí krá­lov­nu ochra­ňo­va­li a koneč­ně byl v celém krá­lov­ství klid.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30584 s | počet dotazů: 248 | paměť: 75120 KB. | 20.07.2024 - 14:10:56