Kritiky.cz > Speciály > VĚK ÚSVITU

VĚK ÚSVITU

VekUsvitu
VekUsvitu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„V Úsvitu Westerosu, před pří­cho­dem člo­vě­ka a vzty­če­ním hra­dů a měst, byly jen Děti Lesa.“

Bran Stark

Děti obý­va­ly hlu­bo­ké lesy Westerosu dáv­no před pří­cho­dem lidí na kon­ti­nent.

Úsvit je epo­cha v his­to­rii Známého Světa. Byla to prv­ní his­to­ric­ká epo­cha kon­čí­cí zhru­ba před 8 000 lety a saha­jí­cí zpět do mlh času před věkem lidí. Dokonce i v legen­dách o ní pře­ži­ly jen stříp­ky infor­ma­cí.

Během Úsvitu neby­ly­i­ve Westerosu žád­ní lidé. Po nesčet­ná sta­le­tí byl kon­ti­nent obý­ván jen dvě­ma nelid­ský­mi rasa­mi: Dětmi lesa a Obry. Děti byli malí lidé ovlá­da­jí­cí magii, zna­jí­cí zbra­ně ze dře­va, kos­tí a dra­čí­ho skla – obsi­di­á­nu – z něhož vyrá­bě­li jako břitva ost­ré dýky a šípy. Lidé jim poz­dě­ji říka­li Děti Lesa, pro­to­že i v dospě­los­ti neby­ly vyš­ší než lid­ské děti a dáva­ly před­nost hlu­bi­nám lesa a jes­ky­ním, sta­vě­li si ve stro­mech celé skry­té ves­ni­ce. Děti uctí­va­ly enti­ty zná­mé jako Staří Bohové Lesa – nespo­čet beze­jmen­ných duchů kaž­dé­ho stro­mu, trá­vy a pra­me­ne.

Bitva Prvních Lidí a Dětí Lesa

Podle legend zmi­gro­va­li První Lidé do Westerosu zhru­ba před 12 000 lety. Jmenovali se tak pro­to, že šlo o prv­ní lidi pří­cho­zí na kon­ti­nent. Překrošili Essos pomo­cí zem­ské­ho mos­tu zná­mé­ho jako Ruka Dorne v jiho­vý­chod­ním rohu Westerosu. Obydleli rovi­ny a poká­ce­li stro­my kvů­li dře­vu a vyčiš­tě­ní nové­ho úze­mí. To je při­ved­lo do kon­flik­tu s domo­ro­dý­mi Dětmi Lesa, kon­krét­ně kvů­li poká­ce­ní Weirwoodu, do kte­ré­ho Děti vyře­zá­va­ly tvá­ře – zná­mý jako strom srd­ce a zasvě­ce­ný Starým Bohům.

Války Prvních lidí a Dětí Lesa trva­ly mno­ho sta­le­tí. Děti byly zku­še­ný­mi bojov­ní­ky zna­lý­mi všech tajů dře­va a zku­še­ný­mi v magii, ale Prvních Lidí bylo mno­hem víc, fyzic­ky vět­ších a sil­něj­ších. Měli jezd­ce na koních a při­nes­li zbra­ně z bron­zu (ne tak ost­ré jako dra­čí sklo, ale mno­hem hou­žev­na­těj­ší).

V zou­fal­ství z vývo­je pou­ži­li mudr­ci Dětí (zná­mí jako Greenseers), pou­ži­li svou magii a zavo­la­li Kladivo vod, oce­án se zve­dl, zlo­mil Dornskou Ruku – ces­tu z Essosu do Westerosu – a nechal jen řetěz ost­ro­vů poz­dě­ji zná­mý jako Stepstones.

Bylo ovšem poz­dě, pro­to­že První lidé se pev­ně usa­di­li v již­ním Westerosu. Později Děti zku­si­ly zavo­lat Kladivo zno­vu, aby Lidem zabrá­ni­ly v postu­pu na Sever, ale poved­lo se to jen zčás­ti. Byla zato­pe­na rov­ná šíje vedou­cí na Sever zná­má jako Krk a změ­ni­la se v neo­by­va­tel­ný močál.

Ačkoli Děti výraz­ně ztrá­ce­ly, při vědo­mí jejich sil zví­tě­zi­la na obou stra­nách úna­va ze stá­lé­ho krvepro­li­tí. Před asi 10 000 lety se vůd­ci obou stran setka­ly upro­střed Jezera Božího Oka a uza­vře­li obou­stran­ný mír, podě­ji zná­mý jako Pakt.

V násle­du­jí­cích sta­le­tích se Lidé i Děti sta­ly spo­leh­li­vý­mi spo­jen­ci a První Lidé dokon­ce při­ja­li jejich víru ve Staré Bohy. Na ukáz­ku toho­to při­je­tí a spo­je­nec­tví měl kaž­dý Weirwood na Ostrovu tvá­ří vyře­zá­nu tvář.

Podepsání Paktu ozna­či­lo konec Úsvitu ve Westerosu. Nová éra začí­na­jí­cí po něm je zná­ma jako Věk Hrdinů, během kte­ré padla na svět Dlouhá Noc a Bílí Chodci při­šli z nezma­po­va­ných Zemí Věčné Zimy na dale­kém Severu. Jejich armá­da mrvých se pak střet­la se vším živým.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25995 s | počet dotazů: 271 | paměť: 74911 KB. | 18.04.2024 - 20:44:22