Kritiky.cz > Profily postav > Varys – Hra o Trůny

Varys – Hra o Trůny

Varis
Varis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Bouře při­chá­ze­jí a odchá­ze­jí, vel­ké ryby jí ty malé a já pořád pád­lu­ju.“

Varys

Varys, někdy zva­ný Pavouk, je hlav­ní posta­vou dru­hé, tře­tí, čtvr­té a páté série, i když něko­li­krát se obje­vil už v prv­ní. Varys je eunuch a byl Mistrem Našeptávačů v krá­lov­ské Malé radě, dokud nebyl nucen opus­tit Královo pří­sta­viš­tě spo­leč­ně s Tyrionem Lannisterem. Je vel­mi obrat­ným mani­pu­lá­to­rem a veli­te­lem sítě vyzvě­da­čů na dvou kon­ti­nen­tech.

Pozadí…

Varys se naro­dil v Lys leží­cím za Úzkým mořem jako otrok. Jako dítě puto­val se sku­pi­nou kočov­ných her­ců po nej­růz­něj­ších svo­bod­ných měs­tech, dokud čaro­děj z Myr neu­dě­lal jeho mis­tro­vi nabíd­ku, kte­rou nešlo odmít­nout. Varys byl pro­dán čaro­dě­jo­vi, kte­rý mu dal para­ly­zu­jí­cí nápoj, kte­rý ale neu­tlu­mil jeho vní­má­ní. Pak ho vykas­t­ro­val, aby jeho geni­tá­lie pou­žil v kou­zel­ném ritu­á­lu a spá­lil je na roš­tu.

Pak pro Varyse neměl dal­ší vyu­ži­tí a nechal ho umřít na uli­ci. Varys se ale roz­ho­dl žít všem vli­vům navzdo­ry: žeb­ral, kra­dl a pro­sti­tu­o­val ty čás­ti těla, kte­ré mu zůsta­ly. Pro pře­ži­tí udě­lal, coko­li bylo potře­ba. Stal se vyni­ka­jí­cím zlo­dě­jem, ale brzy zjis­til, že infor­ma­ce jsou cen­něj­ší než jaké­ko­li zbo­ží a dostal se až do myr­ských slu­mů.

Stal se exce­lent­ním špi­o­nem a obchod­ní­kem s infor­ma­ce­mi a jeho pověst i vliv rost­ly do té míry, až se stal čle­nem Malé rady Sedmi Království. Zkušenost s čaro­dě­jem v něm také zane­cha­la odpor k magii a těm, kte­ří ji uží­va­jí.

Jakožto člen rady držel úlo­hu ústřed­ní­ho krá­lov­ské­ho zpra­vo­da­je. Není drži­te­lem žád­né­ho titu­lu, hra­du nebo uze­mí, ale běž­ně je nazý­ván Lordem kvů­li své pozi­ci u dvo­ra.

Varys je holo­hla­vý a kvů­li kas­t­ra­ci má sklo­ny k obe­zi­tě. Na veřej­nos­ti čas­to nasa­zu­je mas­ku pokor­né­ho a věr­né­ho slu­žeb­ní­ka a tro­chu zžen­šti­lé­ho muže. Je to ale pou­há fasáda, kte­rou si Varys vyvi­nul jako nástroj a kte­rá obvykle způ­so­bu­je, že ho ostat­ní pod­ce­ňu­jí a mějí ho za vese­lé­ho odbor­ní­ka na drby a lichot­ky. Ve sku­teč­nos­ti je chlad­ným a vel­mi, vel­mi vychyt­ra­lým mani­pu­lá­to­rem dvor­ní poli­ti­ky spo­lu s Petyrem „Malíčkem“ Baelishem, se kte­rým  čas­to kří­ží kor­dy. Na roz­díl od Baelishe trvá Varys na tom, že jeho zájmy jsou v sou­la­du s zájmy říše a tím, co on sám cítí jako správ­né, což není vždy to, co chce momen­tál­ní král.

Varys je pohr­da­vě nazý­ván Pavoukem kvů­li jeho roz­sáh­lé výzvěd­né síti. Jeho síť je vel­mi pro­pra­co­va­ná a jed­na z nej­vět­ších na svě­tě – zahr­nu­je Westeros a Essos a zasa­hu­je až do Vaes Dothrak a dokon­ce Qarthu. Svým agen­tům a dal­ším zdro­jům (čas­to chudým dětem), říká „malí ptáč­ci“. Na roz­díl od Baelishe ale není ke svým zaměst­nan­cům faleš­ný nbo kru­tý; mís­to toho je vzdě­lá­vá a posky­tu­je jim ochra­nu za infor­ma­ce, kte­ré mu done­sou.

Jednou z jeho mno­ha akti­vit je sle­do­vá­ní pohy­bů Viseryse a Daenerys Targaryen a zajiš­tě­ní, aby se nesta­li hroz­bou pro říši.

Citáty…

Eddars Stark: „Řekni mi jed­no, Varysi. Komu oprav­du slou­žíš?“
Varys: „Říši, můj pane. Někdo musí.“

„Moc je zají­ma­vá věc…Tři muži, král, kněz a boháč. Mezi nimi sto­jí běž­ný žol­dák. Každý ze tří se vsá­zí, že žol­dák zabi­je ty dru­hé dva. Kdo pře­ži­je, kdo zemře?…Moc síd­lí tam, kde lidé věří, že síd­lí; je to trik, stín na zdi a vel­mi malý člo­věk může vrhat vel­mi dlou­hý stín.“

Varys k Tyrionu Lannisterovi

„Vliv ros­te jako ple­vel.“

Varys k Tyrionu Lannisterovi

„Věř mi, pří­te­li, dove­dl jsem tě až sem.“

Varys k Tyrionovi při útě­ku z Králova Přístaviště.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64821 s | počet dotazů: 245 | paměť: 74904 KB. | 19.04.2024 - 01:18:58