Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci

Hra o trůny - Za zdí (S07E06) - Znova se vrátil noční král i draci

Wall
Wall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme za sebou díl, kte­rý zase při­ne­sl mno­ho akce, mno­ho pře­kva­pe­ní, samo­zřej­mě i hod­ně úmr­tí, ale oče­ká­vá­ní se spl­ni­lo. Znova se vrá­til noč­ní král i dra­ci. Hodně to epi­zo­du vyzdvih­lo z pod­prů­měr­ných výšin.

Je vidět, že už sce­náris­té nevy­mýš­le­jí svůj pří­běh pod­le knih, mají napros­tou vol­nost se svý­mi před­sta­va­mi, jak by měl pří­běh pokra­čo­vat, aby byl láka­vý pro fanouš­ky.

Tentokrát nás čeka­jí pou­ze dva pří­běhy. Důležitý pří­běh Jona Sněha, jeho par­ty, a Ariina a Sansina pře o his­to­rii jejich před­ků. Opravdu nej­za­jí­ma­věj­ší pří­běh se ode­hra­je za zdí, kde na všech­ny živé lidi čeká ješ­tě vět­ší armá­da mrtvých bílých chod­ců v popře­dí se Zimním krá­lem. Samozřejmě má důle­ži­tý účel i Daenerys, kte­rou její činy za zdí také pozna­me­na­jí.

Tento díl reží­ro­val po dlou­hé době reži­sér vel­ko­fil­mů (dru­hý Thor, pátý Terminator). Je dob­ře, že se vrá­til, aby zve­dl úro­veň letoš­ní sezo­ny. Samozřejmě, že tu také máme něko­lik dlou­hých čás­tí s dia­lo­gy mezi posta­va­mi, ale koneč­ně to není jenom o plká­ní. Dialogy jsou dosta­teč­ně krát­ké na to, aby se řeklo všech­no důle­ži­té mezi posta­va­mi a nemu­se­lo se nud­ně čekat na konec a dal­ší nud­ný dia­log.

Během akce za zdí na seve­ru se zase pořád něco děje, sever s mrt­vou armá­dou bílých chod­ců v krá­lov­ství noč­ní­ho krá­le není vůbec bez­pe­čí. Ti, co žijí, nemu­sí zůstat živí dlou­ho.

Na celém seri­á­lu je oprav­du vidět jeho cena. HBO dosta­teč­ně spon­zo­ru­je her­ce i tri­ka­ře, aby dra­ky i nemrt­vé bílé chod­ce ztvár­ni­li oprav­du reál­ně. Když jsem se tak rych­le podí­val na koneč­né titul­ky, mrkl na mě název „Weta Digital, kte­rá sto­jí za vel­ko­fil­my.

Je dob­ře, že kabe­lov­ka oprav­du do seri­á­lu vrá­tí pení­ze, a tak nás čeká mno­ho úchvat­ných zábě­rů, scén, kde jedi­ný­mi živý­mi jsou pou­ze her­ci z Jonovi par­ty. Ostatní je pou­ze počí­ta­čo­vé, ale vytvo­ře­no tak dob­ře, že roz­dí­ly mezi reál­ný­mi a CGI her­ci nejsou vůbec vidět.

Letošní sezo­na seri­á­lu kon­čí. Jako obvykle je před­po­sled­ní díl nej­lep­ší. Jsem zvě­da­vý na sed­mý posled­ní díl, kdy se Jon, Cersei i Daenerys set­ka­jí na jed­nom mís­tě.

Mé cel­ko­vé hod­no­ce­ní epi­zo­dy je 80 %. Příběh za zdí je na 90 %,Na Zimohradu na 85 % a zby­tek do 80 % udě­la­jí  Daenerys a Tyrion na Dračím kame­ni.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69051 s | počet dotazů: 245 | paměť: 75261 KB. | 25.05.2024 - 00:46:27